ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805201337   นางสาวพิชญา   วงศ์พุฒิ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6001101038   นายศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
6001102311   นางสาวกัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 10ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 10ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102395   นางสาวปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102397   นางสาวปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102398   นางสาวปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 10ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6001102436   นางสาวรังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6001102437   นางสาวรัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6001102457   นายวิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102482   นางสาวสิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 10ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 10ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 10ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 10ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104350   นางสาวทิวาภรณ์   เชียงมา : การเงิน 10ชั่วโมง
6009101323   นางสาวณัฐธัญ   ธัญญเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 10ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 10ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 10ชั่วโมง
6015123336   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง