ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6003104312   นายณพงศ์   คันทะเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6003104327   นายภาณุวัฒน์   วิชัยศิริ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6004101389   นายสุบิน   ทาบุญสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 2ชั่วโมง
6101113306   นายกฤษฎา   ทับหงษา : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113308   นายจักรกฤษณ์   ทองรักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113323   นายพัชรพล   ยศใจสุรินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113331   นายศิรวรรษ   ธนูศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101113336   นายสุธิพงษ์   ทารินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125309   นายชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125337   นายศุภกร   นรารุจนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6103104311   นายวรปรัชญ์   ชัยรุ่งโรจน์สกุล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101337   นายธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104102303   นางสาวเก็จมณี   แสวงดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104102336   นางสาวอริสา   ตาหมี่ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101376   นายฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101421   นายอัษฎางค์   เตชะอุ่น : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105329   นายธนวัฒน์   สมฟอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105343   นายปกรณ์   มูลเมือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105348   นายปริวรรต   กาเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105361   นายพิชัยยุทธ   พรมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106102316   นายคชินทร์   ชาฎา : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102390   นายภาณุพงษ์   อุตรชน : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102438   นายสุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 2ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 2ชั่วโมง
6106103319   นายจิรพันธุ์   พูลวิริยะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 2ชั่วโมง
6106105313   นายตรัยรัตน์   เกตุพุฒ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6106105321   นายปรเมศวร์   ประดิษฐ์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6106105323   นายพงศธร   หาศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6106105332   นายรุ่งโรจน์   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6106105341   นายอุกกฤษฎ์   คำด้วง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6109101307   นางสาวกุลภรณ์   อินเหลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101309   นางสาววีรินทร์ภัทร์   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101348   นายพศวีร์   เส็งวะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101374   นางสาวสมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101384   นางสาวหนึ่งฤทัย   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101385   นายลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101395   นายเอกภพ   มาเครื่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6112102318   นายธัชพล   แก้วก๋องมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102334   นายวทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102335   นายวนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102345   นายสราวุธ   สิทธิ์เชนทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101404   นายอภิสรา   คำเชียงแสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114101405   นายอภิสิทธิ์   หม่องมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6114102307   นางสาวกิตินันท์   จันโทริ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102318   นายชูศักดิ์   ประเสริฐกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102322   นายตันติกร   สุบินมงคล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102323   นายทวีทรัพย์   ธรรมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102324   นายทักษิณ   ยุทธการกำธร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102325   นายธนบล   จุลนิมิตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102337   นายเนติวิทย์   วงศ์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102360   นายศราวุฒิ   เรียบร้อย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102371   นายอริยะ   มณีพรม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102379   Mr.Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102380   นายกัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123309   นายวุฒิพงษ์   มอไก่ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123333   นายธนวัฒน์   เพียรประกอบ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123386   นายสถิตย์   พรมจันทร์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123402   นางสาวอมราพร   ประมูลศิลป์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123404   นายอรรถพล   สุขตั๋น : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง