ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5800101329   สุวีระ   จอมงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101305   นายกฤษณะ   หมูมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101306   พจนารถ   ดนตรีไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101037   นางสาววารุณี   ดอกคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101043   ศิริลักษณ์   สิงห์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101045   สกุณตลา   สุยะใหญ่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101001   นางสาวกรชนก   แปงดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101002   นางสาวกรรณิการ์   ปัญญาเลิศวิชญ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101003   นางสาวกรรณิการ์   มะโร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101005   นางสาวกัณฐมณี   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101007   นางสาวกัลญานี   จิตนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101008   นางสาวกาญจนกานท์   แก้วดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101009   นายกาญจนศักดิ์   เค้าศรีวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101010   นางสาวกุลธิดา   วังสะนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101012   นางสาวเกศินี   กฤษณเศรณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101015   นายจิรกิตต์   แก้วอาภัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101016   นางสาวจิราพร   ทนาราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101017   นางสาวชลธิชา   จันทะพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101018   นายชวดล   จอมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101020   นางสาวฐิติมา   มณีวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101021   นางสาวฐิติมา   ปินตาแหลม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101023   นายณัฐชนน   ปงรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101024   นางสาวณัฐชยา   แสนสีลิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101025   นางสาวณัฐธิดา   สาระพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101027   นางสาวณิชาภัทร   เมลเกิ้ล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101028   นางสาวณีรนุช   เกตุเวชช์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101029   นายดบัสวินธ์   สืบดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101030   นางสาวดวงรัตน์   ไมตรีนิธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101031   นายทักษิณ   อนุจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101033   ธนัท   พงศ์ปฐพี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101034   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุดมโภชน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101036   นางสาวสิริรัญญา   สุจินดาชัยภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101037   นางสาวธิติมา   ภัทรนิธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101038   นายธิติวุฒิ   เจริญสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101039   นางสาวนพกมล   ธนาธีรภัทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101040   นางสาวนฤมล   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101041   นิติพัชร   ศรีพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101043   นายบุญพิทักษ์   เป็งโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101046   นางสาวปณิตา   รกไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101047   นางสาวประกายเพชร   สุภารักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101048   นางสาวปลายอ้อ   ลันวงษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101049   นางสาวปิยะฉัตร   หทัยวิพุธพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101051   นางสาวพรพิมล   รื่นเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101052   นางสาวพัชรารณ์   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101053   นางสาวพัชราวดี   แตงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101054   นางสาวเพ็ญศิริ   อร่ามคีรีไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101055   นางสาวภควดี   อินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101056   นางสาวภณิชชา   แก้วเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101057   นางสาวภัทราภรณ์   วิมลรัตน์สุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101058   ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์   ปราบชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101059   นายรณชัย   สุวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101060   นางสาวรัชนี   บัวสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101061   นางสาวรุจิกาญจน์   ธรรมโรจนเมธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101062   นางสาวฤชา   คำแหงพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101064   นางสาววรรณรัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101065   นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ปังสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101066   อชิรวิชณ์   ถิ่นเถิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101067   นางสาวศุภิศรา   ศิริวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101068   นายสราวุฒิ   วาณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101069   นางสาวสิรีธร   ไทยใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101070   นางสาวสุกานดา   ดอนไพรศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101071   สุชาดา   ธงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101072   นางสาวสุธิดา   เสาว์นา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101073   นางสาวสุวิภา   ปัญวงค์ษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101074   นางสาวหนึ่งฤทัย   วรชินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101075   นายหล่อหา   แชกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101076   นางสาวอรญา   ประเมนาโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101077   นางสาวอรัญญา   นันทเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101078   นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ลายทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101079   นางสาวอินทิรา   ชัยเมืองรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101080   นายชาญณรงค์   เหมยน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101301   นางสาวกชกร   กุลสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101302   กรรณิการ์   วงค์ชารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101303   กษิรา   สินมณฑากิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101305   กันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101307   กุลภรณ์   อินเหลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101308   ขวัญทิพย์   เจริญพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101309   วีรินทร์ภัทร์   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101310   จิรนันท์   อินหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101312   จิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101313   จื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101314   จุฑามาศ   แดนอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101315   ชนกชนท์   ไชยชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101316   ชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101317   นางสาวชนิกานต์   บัวเกิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101318   ชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101319   ชุติมณฑน์   อินตะกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101320   นางสาวชุติมา   วางฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101321   ณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101322   นางสาวณัฐณิชา   มีเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101323   นายณัฐพล   ปวงสมุทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101324   ณัฐมนท์   เชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101325   ทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101326   นายทักษิณ   บุญก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101327   นายธนกฤต   ตันติวราภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101329   นางสาวธัญลักษณ์   ธาตุอินจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101331   ธิดาพร   ดอกระกำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101332   ธิวาภรณ์   แสงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101333   ธีรพัฒน์   จ๊ะมั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101334   นพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101335   นริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101336   นลินธร   จันทร์ฟู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101337   นัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101338   นัฐริการ์   บุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101339   นีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101340   นุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101341   ปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101342   ปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101343   ประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101344   ปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101345   ปองศธร   ปิ่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101346   พงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101347   พรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101348   นายพศวีร์   เส็งวะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101349   พัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101351   ไพรัลยา   ใจคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101352   ภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101353   ภัทรวดี   แมลงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101354   นางสาวภัทรวรรณ   พลขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101355   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101357   นางสาวมาตารี   เเสนทวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101361   รุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101363   วรางคณา   อัศววิจิตรนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101366   วาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101367   วิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101368   วิยะดา   บุดดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101369   นางสาวศศิกร   ใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101370   ศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101371   ศิริลักษณ์   ปรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101372   ศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101373   สกุลตรา   โสมานะวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101374   สมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101375   สโรชา   หาญผจญกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101376   สหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101377   นางสาวสิริรัตน์   ภิระบรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101378   สุทธิชา   ขันนารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101379   สุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101380   สุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101381   สุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101382   สุวิตรา   วงศ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101384   นางสาวหนึ่งฤทัย   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101385   ลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101386   อมรทิพย์   สำรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101387   อมลรดา   สมใจนึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101388   อรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101389   อรุโณทัย   รัตนวรางค์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101391   อัญชิษฐา   อินทะจักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101392   อัญธิกา   ภูเวียงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101393   อารียา   อริยะลิขิตกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101394   อุษณี   ชื่นดวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101395   นายเอกภพ   มาเครื่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101396   ไอลดา   หลีจ๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101397   อำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102301   กฤษณะ   เกิดทวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102302   กัตติมาส   ลิ้มตระกูล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102303   กุลนันท์   กิจสมัคร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102304   นายคิรากร   พนาใฝ่ธรรมชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102305   นางสาวจังคนิภา   แก้วมาระวัง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102306   จิรภัทร   สัตย์สูง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102307   จิรัญธิญา   เฉลิมกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102308   นางสาวจุลจิรา   ราษี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102309   ฉัตรลัดดา   โพธิ์ศรีทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102310   ฉัตรศิริ   วงษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102311   ชนาภา   หมั่นสดับ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102312   ชวนวรรณ   เดชดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102313   ซันญ่า   มาลัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102314   ณัชชา   ไชยแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102315   ณัฏฐณิชา   สีสัน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102316   ทิชากร   ศรีสุด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102317   ธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102318   ธีรธาดา   โปรดปราน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102319   นนทกร   จันทรเพท : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102320   นันท์นภัส   อภิรัฐพูลศิริ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102321   นัยนา   สลีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102322   นีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102323   ปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102324   ปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102325   นางสาวพิชชา   อนุสรณ์วิโรจน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102326   พิมพ์ทอง   ปุกแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   พีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102328   เพทาย   กาบบัว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102329   ภัทชรินทร์   อริยะชัยชาญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102331   มิลรินี   ฟ้ากระจ่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102333   ยุพดี   วิกยานุเคราะห์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102334   รักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102337   นางสาววรัมพร   ศรีสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102339   นายวิศิษฎ์   มานนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102341   นายสรวิชญ์   เขื่อนสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102342   สืบสกุล   ศักยพันธุ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102343   ศรุดา   จีรภัทรวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102344   หทัยกาญจน์   เรืองฤทธิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102345   อคิราภ์   โนกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102347   อาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102348   อารีรัตน์   แนบกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6114102381   วชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง