ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102446   นายศรัณย์   ศิรินิคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5805104377   นางสาวเมธาวี   อุดฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104423   นางสาวอารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204304   นายกันต์ธร   สุทธกูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204311   นางสาวฐิติรัตน์   ลัดดาวรพรรณุ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204315   นางสาวณัทธิดา   จันทร์หอม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204328   นายพงษ์ศิริ   ม่วงเขาแดง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806102432   นางสาวพรปภัส   สุวรรณรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102433   นางสาวพรปวีณ์   จันทร์สารี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806104303   นางสาวกมลทิพย์   ภู่คงพันธุ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104359   นางสาวชุติมา   ปัญญาฟู : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104371   นายณัฐพล   สุดเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104380   นางสาวทอฝัน   คำไหว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104387   นายธนธรณ์   จิตติอาภา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104395   นางสาวธิดารัตน์   อนุวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104396   นางสาวธิติสุดา   นามะวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104406   นางสาวนิรชา   ตากล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104428   นางสาวผกาย   ชุมภูเทพา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104438   นายพิพัฒน์   สุยาโน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104458   นางสาวยุพิน   ขำคม : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104487   นายวิชญ์พล   ปรานวัฒนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104488   นางสาววิมลศิริ   เชื้อเมืองพาน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104510   นายสามารถ   ฟองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104511   นางสาวสิริกัญญา   ศรีจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104530   นายอนุชิต   จอมแปง : การเงิน 3ชั่วโมง
5809101340   นางสาวนงนุช   ปุระดุก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101342   นางสาวนภัส   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101346   นางสาวนัทชา   เวียงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901113316   นายทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201308   นางสาวจิราพรรณ   ใจเดิม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906104312   นางสาวกัญญาวีร์   คันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104318   นางสาวธนัญญาดา   แก้วระกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104327   นางสาวจุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104353   นายณัฐพงศ์   พรมรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104355   นางสาวณัฐวรรณ   เทียมศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104360   นางสาวดวงกมล   พลดงนอก : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104365   นางสาวธิดาทิพย์   ประทุมรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104366   นางสาวธิดารัตน์   สุริยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104372   นางสาวนัทตยา   มาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104377   นางสาวเบญจภรณ์   แก้ววิเชียร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104379   นางสาวปทุมวดี   สุทธการ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104380   นางสาวปนัดดา   ปัญญาอธิสิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104395   นายพิทวัส   ขัตติวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104398   นางสาวไพลิน   รักวัติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104401   นางสาวภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104403   นางสาวมนฤทัย   พันเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104420   นางสาววรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104423   นางสาววริศรา   กัณฑาซาว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104424   นางสาววรินทร์ลดา   คำมาลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104425   นางสาววฤนดา   ทวรรณา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104454   นางสาวสุภัทรตรา   เกิดประไพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104456   นางสาวสุมิตรา   บุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104458   นางสาวสุวิมล   ทานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906105370   นางสาวพัชรประภา   คำเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5912106361   นายยศสรัล   สมประสงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004107340   นางสาวอภิชญา   กิริยา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101305   นางสาวกรกช   หัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101341   นายชาติชาย   พรพิสูทธ์วงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101349   นางสาวญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101366   นางสาวปุณณภา   แข็งขันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101373   นางสาวธนัญญา   แซ่ลี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101378   นางสาวธมลวรรณ   เรืองตื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101432   นายยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101461   นางสาวสรัลชนา   สัตย์มูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101470   นางสาวสุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101471   นางสาวสุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101472   นางสาวสุพรรณิการ์   บุตรอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101489   นายอาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103010   นางสาวเจนจิรา   วัชรภาพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104318   นางสาวจันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104319   นางสาวจิดาภา   ชีวะวัฒนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104339   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104357   นางสาวธันยพร   เสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นางสาวนัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   นางสาวเนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104364   นางสาวบัณฑิตา   อดุลทิฐิพัชร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   นางสาวบุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104366   นางสาวเบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   นางสาวปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   นางสาวยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104395   นางสาวรวินท์นิภา   พ่วงตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104400   นายรุ่งโรจน์   เรือนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104404   นางสาววรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   นางสาวศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104416   นางสาวศุภาพิชญ์   ขาวผ่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104417   นางสาวสโรชา   สอนประดิษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104425   นางสาวสุภัคดี   สนเปี่ยม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104429   นางสาวเสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104444   นางสาวอาทิตยา   นวลทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105358   นายพงศภรณ์   ปาลี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105372   นางสาวรวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105376   นางสาววริยาภรณ์   วรรณพิณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6012101333   นายธนโชติ   กิตติพรหมวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101380   นางสาวสิรีธร   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012106348   นางสาวภัทราภรณ์   เครือกุณา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6018102349   นายปรัชญา   แตงกูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101310   นายชนิตชัย   เอ่งฉ้วน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6105105350   นางสาวปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105352   นางสาวปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101334   นายณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101475   นางสาวเอกปวีร์   สมติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102305   นางสาวกมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102308   นางสาวกัญญาลักษณ์   แสงท้าว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102367   นางสาวปภัสกัญญ์   เกิดสุขตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102439   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102461   นางสาวอุษา   แข็งขันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103344   นางสาวดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103346   นางสาวทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103347   นายทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103353   นายนนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103401   นายรัฐศาสตร์   เกตสระชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103403   นายราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103409   นายวรภัทร   โชติพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103417   นางสาววิกานดา   ศรีสำราญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103418   นางสาววิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103429   นางสาวศิรัญญา   ดวงสุภา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104302   นางสาวกนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104304   นายกฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104313   นางสาวขวัญเรือน   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104314   นางสาวจันทร์ทิรา   มุ่งรังสี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104317   นางสาวจิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   นางสาวชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104329   นางสาวชนิกานต์   อาบา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104330   นางสาวชนิสรา   ดอกไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104331   นางสาวชลนิภา   สารทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104334   นายชาคริต   วิณรงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104339   นางสาวญานิกา   ผิวเผือก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104345   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะซอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104349   นางสาวณิชา   ตองติดรัมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104350   นางสาวณีรนุช   ต๊ะสุทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   นางสาวดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   นายทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   นางสาวทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104357   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104364   นางสาวธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104365   นายธีรศักดิ์   อุ่นอินต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นายนครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104369   นางสาวนัทธวรรณ   สีสาโคตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104370   นายนันทภพ   จันทร์สอาด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104373   นางสาวนิรมัย   จ๋ามใหม่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104374   นางสาวนุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104375   นางสาวนุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104376   นางสาวเบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104380   นายปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104390   นางสาวภัคธีมา   อ่อนเถื่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104392   นางสาวภัทริยา   อวดหาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104394   นายภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104395   นายภูริณัฐ   เพียจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104399   นางสาวเยาวพา   แพงพงา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104400   นางสาวโยธกา   ปาใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104401   นางสาวรชนีกร   อุดถา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104402   นางสาวรดา   ทะอาด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104409   นายวสันต์   ประชุม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104411   นางสาววิทาดา   คุ้มตระกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104412   นางสาววิลาวรรณ   แสนบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104413   นางสาววิลาวัลย์   สลอมทุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104414   นางสาววิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104416   นางสาวเวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   นางสาวศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104423   นายสหชาติ   จันทะสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104425   นางสาวสาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6114101366   นายภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101384   นางสาวศรัณณภัคร์   ระพิพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101386   นางสาวศศิธร   โพธิ์สกุลชัยโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101387   นางสาวศศิประภา   ขัติศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101399   นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์พงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101401   นางสาวเหมสุดา   ดวงดาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102352   นางสาวรุ่งอรุณ   จุลแวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102310   นางสาวเกศชนก   แก้วทุ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102311   นางสาวเกษราภรณ์   คำภีร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102330   นางสาวณิชากร   ธนศรีพนิชชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102353   นางสาวณิพิชญ์สินี   มีฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101455   นางสาวอัญธิชา   เหมวิเชียรชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101457   นางสาวอารยา   เขื่อนควบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6206103372   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : บัญชี 3ชั่วโมง