ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102446   นายศรัณย์   ศิรินิคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5800101304   ณัฐวัฒน์   คำเนตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101326   นายสราวุธ   วันชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5805101345   นางสาวประกายดาว   โม้คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104377   เมธาวี   อุดฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104399   ศุภนุช   อุปพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104402   สวรินทร์   ศรีสอาด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104408   สุนันทินี   จันประยงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104423   อารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204323   นิตินัย   คำมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101302   นางสาวกนกวรรณ   งามสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101304   นางสาวกรุณา   ใจปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101310   นางสาวกาญจนาภรณ์   กันประเวทย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101314   นางสาวเกศรา   นันปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101320   นางสาวขวัญฤทัย   แซ่เหลี่ยว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101326   นางสาวจันทกานต์   กาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101346   นางสาวช่อผกา   แดงกาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101348   นางสาวชุติมา   พุ่มพิจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101350   นางสาวณัฐกมล   นามะเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101356   นางสาวณัฐนรี   ชัยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101362   นางสาวณิชา   ณ พิกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101382   นางสาวธัญยพร   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101384   นางสาวธิดาพร   คืนมาเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101390   นางสาวนัฏชรินทร์   พวงทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101392   นางสาวนันทวัน   แก้วผู้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101396   นางสาวนิลาวัลย์   ตั๋นตี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101400   เนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101408   นางสาวปรียนันท์   ไชยเครื่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101410   นางสาวปาริฉัตร   มณีทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101416   นางสาวพชรมณ   กำแหง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101418   นางสาวพรสุดา   แซ่เจี่ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101420   นางสาวพัณวดี   ลีมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101426   นางสาวพิชญ์สินี   อินต๊ะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101430   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ตามบุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101432   นางสาวพิมพิศา   ทรัพย์ศิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101438   นางสาวเพียงภิญญา   ชำนาญยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101450   มลธิชา   สิทธิวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101478   นางสาวไวริยา   มะเมีย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101480   นางสาวศศิมาภรณ์   มะโนเพียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101482   ศิริวัฒน์   พรหมเมตตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101484   นางสาวศุจีภรณ์   เอี่ยมสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101486   นางสาวศุภวรรณ   สุวรรณศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101488   นางสาวสกุณา   อยู่กลัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101502   นางสาวสุนทรีลักษณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101508   นางสาวสุภาพรรณ   ศรีโททุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101510   นางสาวสุรางคนางค์   สามคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101522   นางสาวอรพิมล   ไชยวินิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101526   นางสาวอารียา   ป้อมสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101530   นางสาวสกุณี   อยู่กลัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806105331   นายตนุภัทร   เรืองมาลัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105342   นายนพนนท์   ถปะติวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5903102328   นางสาวประภัสสร   เรืองณรงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5905204301   กนกพร   กันทะละ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101302   นางสาวกนกพร   ศิริสร้างสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101304   นางสาวกรกาญจน์   คำศิริชัยกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101312   กันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101330   นางสาวจุฬาลักษณ์   พุ่มมาลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101334   นางสาวชนกนันท์   สมหวังสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101345   โชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101353   นางสาวณัฐตญา   มงคลคลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101363   นางสาวทิพานัน   โพทวี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101367   นันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101390   นิรุชา   เอี่ยมสะอาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101391   นีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101403   นายปรินทร   ถิรกมลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101404   ปรียาณัฐ   มณีจรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101405   ปรียาพร   ปิ่นปฐม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101406   ปัณณพร   อินทนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101412   พรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101413   พรรณทิวา   จันทิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101414   พรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101419   นางสาวพิไลภรณ์   กอแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   ภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101428   มนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101444   วรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101469   นายสิริกร   สินเสาร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101476   นางสาวสุขคำ   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101486   นางสาวสุวิมล   รัตนพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101492   อภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101501   นางสาวอาจารี   วัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102036   นายอัครพล   บุญทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906105330   ฐานิกา   มีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105341   นางสาวธนัชชา   สว่างใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105395   นายศรัทธา   ดวงเด่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101001   กชวรรณ   พงษ์วิโรจนกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101033   นางสาวนราภรณ์   เขวาลำธาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912107302   นางสาวกุลณัฐ   ชนาภิมุข : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107307   นางสาวชนากานต์   ประทีปพนาธรรม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6004101326   ฐิติกร   สวัสดิ์สุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006101301   กชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101303   กมลรัตน์   เรือนอุโมงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101305   กรกช   หัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101308   กัญญรัตน์   ยะติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101309   กัญญารัตน์   อัศวะภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   กิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101315   กิ่งดาว   อภิบาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101320   กุลนาถ   วังเชิ่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   เขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101323   จักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101326   จันธิมา   หีบทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101329   จิรายุ   จันทร์ดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101338   ชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101343   ชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101345   ไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101347   ญาณัจฉรา   คงน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101349   ญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101350   ฐิติมา   กำแพงทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   ณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101357   ณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101359   ณัฐพล   พรหมจอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101360   ณัฐภัทร   ชัยเพ็ชร์ปภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101361   ณัฐริกา   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101362   ณัฐริกา   ผลนวพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101363   ณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101366   ปุณณภา   แข็งขันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101368   ทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101372   ธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101373   ธนัญญา   แซ่ลี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101375   ธนาพร   ขัติยะวรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101376   ธนาภรณ์   ศิริโชติธิติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101381   ธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101383   ธีรนัย   ดวงชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101386   นภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101387   นรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101390   นัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101394   เนตรนรินทร์   ยุภานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101395   บุญสิตา   คำอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101397   ปรวรรต   สมเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   ประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101400   ปรายฟ้า   ปารมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101402   ปลายฟ้า   อัครพนธ์อังกูร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101403   ปาณลิณี   มังคะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101404   ปิยรักษ์   เตโชฬาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   ปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101406   ผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101407   พนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   พนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   พัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101414   พาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101417   นางสาวพิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101420   แพรวพัฒตรา   สุพรรณนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101422   ภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   ภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   ภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   มลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   ยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   ยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   ราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   รุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101441   เรณุกา   สุวีระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   วริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   วารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101452   วิจิตรา   ประดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   วิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   วิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101455   วิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101456   วิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101461   สรัลชนา   สัตย์มูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101463   สิริชัย   หุมนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101464   สุกานดา   อะภัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   สุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   สุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101469   สุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101470   สุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101471   สุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101472   สุพรรณิการ์   บุตรอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   สุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   เสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101478   อนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101481   อรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101482   อรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101484   อรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101485   อรพินท์   ปิยะประชากร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   อัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101488   อาจรีย์   พรมวงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101489   อาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101492   อาทิตยา   ทองมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   อารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103024   นิภาพร   เหลืองใจดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103030   ปรียานุช   ยอดตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103035   พรรณธิษา   มาเรียงกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103037   พัชลิตา   ตุ้มกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103040   รัชนิตา   ปงกาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103048   ศิรินภา   กาปงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103049   ศิริรัญญา   กิติศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103050   ศิริลักษณ์   เมืองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012102363   มลิวัลย์   ชุ่มวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106365   ศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6018102333   ธัญจิรา   นาคสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102378   อาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6101125304   จิดาภา   คำอุ่นเรือน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126313   พุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   รวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101308   โฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102312   นายเทพทัต   หมั่นสาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6105105315   ชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105350   ปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105352   ปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105356   พรรณิภา   ดวงจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105359   พัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105363   พีรชยา   พงค์ดา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105364   พุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105375   รุ่งอรุณ   ขุนอักษร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105378   วรรณวิษา   บัวซ้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105379   วรัตถา   บุญสิตาอาชานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105380   วริศรา   จันทร์เปียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105384   วีรวรรณ์   ปัญญาเนาว์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105408   อรวรรณ   ใจหวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   กนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   กนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   กมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   กรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101306   กฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101308   นางสาวกัญญ์วราภา   ไชยนุรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   กานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101311   นายกิตติโชค   อุยเหินนภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101312   นายกีรติ   กิ้มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101313   เขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101314   นางสาวคำหอม   ฟองเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101315   จณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101316   จันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   จิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101318   จิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   ธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101320   นายชนายุทธ   สิงห์ลอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   ชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   ชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   ชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101325   ชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   ชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101328   นางสาวชุติวรรณ   ก้อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101329   ญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   ฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101331   ฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101332   ฐิติวัฒน์   สุขสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101333   ณฏฐพล   อ้วนวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101334   ณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   ณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   ณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   ณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   ณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101341   นางสาวณัฐวดี   แซ่พ่าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101343   ณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   ณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   ดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   ดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   ดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101348   ดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   ไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101350   ทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101351   นายธนกฤต   ประกอบกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101352   ธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101354   ธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101355   นางสาวธนัชชา   เหล่าเวียงเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101356   ธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101360   ธันย์ชนก   แก้วเบี้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101361   ธิดา   นามมนตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101362   ธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101363   ธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   ธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   ธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101367   เธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101370   นัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101371   นารีรัตน์   ลำเจียก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101372   นายนำพล   ชุ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   บพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   ปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   ปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101379   นางสาวปฐมาวดี   แก้วกุลศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101380   ปนัดดา   ศัตรู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101381   ปนัดดา   แสนกันหา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101383   ปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101384   ปริญญา   สุนันต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101385   ปรียานุช   แซ่ซี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101386   ปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101387   ปาณิสรา   พันตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   ปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   ปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   ปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   ปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101394   ผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   พงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101399   พรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   พรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   พรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   พัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101405   นายพัชรพล   ไชยเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101406   พัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   พัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   พัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   พันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   พิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101411   พิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101412   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   พิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   พิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101418   ภคพร   โปทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101420   ภัทรศยา   จำรัสคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   ภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   มณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101425   มานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   รัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101431   นางสาววทันยา   ชัยสมร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101432   วนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   วรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101436   วรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   วริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101440   วีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101441   ศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101442   ศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101443   ศาสตรา   โกติแพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   ศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   ศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   ศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101448   สรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101449   นายสิริพงศ์   ทองอินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101451   สุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101452   สุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101454   นายสุทธิพงศ์   ไหวคูณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   แหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101458   อนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   อนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101460   อนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101461   อนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   อภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101463   อภิวัฒน์   ปวนยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101464   อรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   อรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101466   ออมทรัพย์   ตูมหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101467   อัษฎาวุฒิ   นามสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101468   อารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101470   ปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102306   กมลวรรณ   พึ่งบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102318   งามตา   พฤกษาอนันตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102319   จตุรพร   ไชยณรงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102321   จิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102324   จีรภัทร์   ขัดพูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   ธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102352   ธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102354   ธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   บุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102383   เพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102385   ภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   ภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102403   นางสาวรุ่งนภา   ขาวแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102416   ศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103320   จิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103323   เจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104304   กฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   กัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104308   กัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   จุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104346   ณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104348   ณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   ทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104356   ธณีญา   คงเขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104358   ธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   ธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104361   ธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104369   นัทธวรรณ   สีสาโคตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104374   นุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104375   นุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104380   ปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104385   พรรณวิภา   อุดถา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104388   พิมลวรรณ   ยันทะวาย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104389   เพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104394   ภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104405   วทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104407   วรวิทย์   โพธิ์ศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104408   วรัญญา   หมอป่า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104413   วิลาวัลย์   สลอมทุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104415   วีรวรรณ   ลอยมาปิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104416   เวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104418   ศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   ศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104420   ศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   ศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   ศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   สายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104425   สาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104429   สุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104431   โสภา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104432   หทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104433   อทิตยา   วรวิภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104434   อนัชชา   โตแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104440   อรณิชา   จุลคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104441   อัจฉรา   กอฝั้น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104442   อาภรณ์   ไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104443   อารียา   นันตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104444   อารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104445   เอเชีย   ภิระปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104446   ไอรดา   อินปินตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105340   อารีรัตน์   คำยอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105342   อุทัยทิพย์   กันเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101384   นางสาวหนึ่งฤทัย   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101388   อรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101391   อัญชิษฐา   อินทะจักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6118102303   กฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102336   นายธีระชัย   มังกร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102345   เบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102349   ปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101438   สุดารัตน์   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101441   สุพัตรา   ลีศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101446   เสาวิภักดิ์   เชื้อโตเติม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง