ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102446   นายศรัณย์   ศิรินิคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5800101304   นายณัฐวัฒน์   คำเนตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101326   นายสราวุธ   วันชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5805101345   นางสาวประกายดาว   โม้คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104377   นางสาวเมธาวี   อุดฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104399   นางสาวศุภนุช   อุปพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104402   นางสาวสวรินทร์   ศรีสอาด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104408   นางสาวสุนันทินี   จันประยงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104423   นางสาวอารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204323   นายนิตินัย   คำมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101302   นางสาวกนกวรรณ   งามสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101304   นางสาวกรุณา   ใจปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101310   นางสาวกาญจนาภรณ์   กันประเวทย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101314   นางสาวเกศรา   นันปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101320   นางสาวขวัญฤทัย   แซ่เหลี่ยว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101326   นางสาวจันทกานต์   กาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101346   นางสาวช่อผกา   แดงกาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101348   นางสาวชุติมา   พุ่มพิจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101350   นางสาวณัฐกมล   นามะเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101356   นางสาวณัฐนรี   ชัยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101362   นางสาวณิชา   ณ พิกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101382   นางสาวธัญยพร   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101384   นางสาวธิดาพร   คืนมาเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101390   นางสาวนัฏชรินทร์   พวงทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101392   นางสาวนันทวัน   แก้วผู้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101396   นางสาวนิลาวัลย์   ตั๋นตี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101400   นางสาวเนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101408   นางสาวปรียนันท์   ไชยเครื่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101410   นางสาวปาริฉัตร   มณีทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101416   นางสาวพชรมณ   กำแหง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101418   นางสาวพรสุดา   แซ่เจี่ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101420   นางสาวพัณวดี   ลีมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101426   นางสาวพิชญ์สินี   อินต๊ะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101430   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ตามบุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101432   นางสาวพิมพิศา   ทรัพย์ศิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101438   นางสาวเพียงภิญญา   ชำนาญยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101450   นางสาวมลธิชา   สิทธิวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101478   นางสาวไวริยา   มะเมีย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101480   นางสาวศศิมาภรณ์   มะโนเพียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101482   นายศิริวัฒน์   พรหมเมตตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101484   นางสาวศุจีภรณ์   เอี่ยมสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101486   นางสาวศุภวรรณ   สุวรรณศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101488   นางสาวสกุณา   อยู่กลัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101502   นางสาวสุนทรีลักษณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101508   นางสาวสุภาพรรณ   ศรีโททุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101510   นางสาวสุรางคนางค์   สามคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101522   นางสาวอรพิมล   ไชยวินิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101526   นางสาวอารียา   ป้อมสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101530   นางสาวสกุณี   อยู่กลัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806105331   นายตนุภัทร   เรืองมาลัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105342   นายนพนนท์   ถปะติวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5903102328   นางสาวประภัสสร   เรืองณรงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5905204301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101302   นางสาวกนกพร   ศิริสร้างสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101304   นางสาวกรกาญจน์   คำศิริชัยกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101312   นายกันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101330   นางสาวจุฬาลักษณ์   พุ่มมาลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101334   นางสาวชนกนันท์   สมหวังสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101345   นายโชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101353   นางสาวณัฐตญา   มงคลคลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101363   นางสาวทิพานัน   โพทวี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101367   นายนันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101390   นางสาวนิรุชา   เอี่ยมสะอาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101391   นางสาวนีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101403   นายปรินทร   ถิรกมลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101404   นางสาวปรียาณัฐ   มณีจรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101405   นางสาวปรียาพร   ปิ่นปฐม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101406   นางสาวปัณณพร   อินทนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101412   นางสาวพรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101413   นางสาวพรรณทิวา   จันทิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101414   นางสาวพรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101419   นางสาวพิไลภรณ์   กอแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   นายภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101428   นายมนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101469   นายสิริกร   สินเสาร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101476   นางสาวสุขคำ   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101486   นางสาวสุวิมล   รัตนพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101492   นายอภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101501   นางสาวอาจารี   วัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102036   นายอัครพล   บุญทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นางสาวนิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906105330   นางสาวฐานิกา   มีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105341   นางสาวธนัชชา   สว่างใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105395   นายศรัทธา   ดวงเด่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101001   นางสาวกชวรรณ   พงษ์วิโรจนกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101033   นางสาวนราภรณ์   เขวาลำธาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912107302   นางสาวกุลณัฐ   ชนาภิมุข : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107307   นางสาวชนากานต์   ประทีปพนาธรรม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6004101326   นายฐิติกร   สวัสดิ์สุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101303   นางสาวกมลรัตน์   เรือนอุโมงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101305   นางสาวกรกช   หัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101308   นางสาวกัญญรัตน์   ยะติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101309   นางสาวกัญญารัตน์   อัศวะภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   นางสาวกิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101315   นางสาวกิ่งดาว   อภิบาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   นางสาวกุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101320   นางสาวกุลนาถ   วังเชิ่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   นางสาวเขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101323   นายจักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101326   นางสาวจันธิมา   หีบทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101329   นายจิรายุ   จันทร์ดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101338   นางสาวชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101342   นางสาวชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101343   นางสาวชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101345   นายไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101347   นางสาวญาณัจฉรา   คงน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101349   นางสาวญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101350   นางสาวฐิติมา   กำแพงทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   นางสาวณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101357   นายณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101359   นายณัฐพล   พรหมจอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101360   นายณัฐภัทร   ชัยเพ็ชร์ปภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101361   นางสาวณัฐริกา   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101362   นางสาวณัฐริกา   ผลนวพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101363   นางสาวณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101366   นางสาวปุณณภา   แข็งขันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101368   นางสาวทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101372   นายธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101373   นางสาวธนัญญา   แซ่ลี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101375   นางสาวธนาพร   ขัติยะวรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101376   นางสาวธนาภรณ์   ศิริโชติธิติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101381   นางสาวธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101383   นายธีรนัย   ดวงชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101386   นางสาวนภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101390   นางสาวนัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101394   นางสาวเนตรนรินทร์   ยุภานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101395   นางสาวบุญสิตา   คำอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101397   นายปรวรรต   สมเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   นางสาวประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101400   นางสาวปรายฟ้า   ปารมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101402   นางสาวปลายฟ้า   อัครพนธ์อังกูร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101403   นางสาวปาณลิณี   มังคะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101404   นางสาวปิยรักษ์   เตโชฬาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   นางสาวปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   นางสาวพนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   นางสาวพัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101414   นางสาวพาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101417   นางสาวพิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101420   นางสาวแพรวพัฒตรา   สุพรรณนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101422   นางสาวภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   นางสาวภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   นางสาวมลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   นางสาวยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   นางสาวยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   นายราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   นางสาวรุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101441   นางสาวเรณุกา   สุวีระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   นางสาววริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   นางสาววารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101452   นางสาววิจิตรา   ประดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   นางสาววิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101455   นางสาววิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101456   นางสาววิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101461   นางสาวสรัลชนา   สัตย์มูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101463   นายสิริชัย   หุมนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101469   นางสาวสุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101470   นางสาวสุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101471   นางสาวสุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101472   นางสาวสุพรรณิการ์   บุตรอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   นางสาวสุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101478   นายอนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101484   นางสาวอรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101485   นางสาวอรพินท์   ปิยะประชากร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   นางสาวอัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101488   นางสาวอาจรีย์   พรมวงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101489   นายอาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101492   นางสาวอาทิตยา   ทองมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103024   นางสาวนิภาพร   เหลืองใจดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103030   นางสาวปรียานุช   ยอดตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103035   นางสาวพรรณธิษา   มาเรียงกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103037   นางสาวพัชลิตา   ตุ้มกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103040   นางสาวรัชนิตา   ปงกาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103048   นางสาวศิรินภา   กาปงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103049   นางสาวศิริรัญญา   กิติศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103050   นางสาวศิริลักษณ์   เมืองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012102363   นางสาวมลิวัลย์   ชุ่มวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106365   นายศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6018102333   นางสาวธัญจิรา   นาคสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102378   นางสาวอาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6101125304   นางสาวจิดาภา   คำอุ่นเรือน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   นางสาวรวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102312   นายเทพทัต   หมั่นสาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6105105315   นางสาวชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105350   นางสาวปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105352   นางสาวปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105356   นางสาวพรรณิภา   ดวงจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105359   นางสาวพัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105363   นางสาวพีรชยา   พงค์ดา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105375   นางสาวรุ่งอรุณ   ขุนอักษร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105378   นางสาววรรณวิษา   บัวซ้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105379   นางสาววรัตถา   บุญสิตาอาชานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105380   นางสาววริศรา   จันทร์เปียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105384   นางสาววีรวรรณ์   ปัญญาเนาว์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105408   นางสาวอรวรรณ   ใจหวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   นางสาวกนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   นางสาวกมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   นางสาวกรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101308   นางสาวกัญญ์วราภา   ไชยนุรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   นางสาวกานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101311   นายกิตติโชค   อุยเหินนภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101312   นายกีรติ   กิ้มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101314   นางสาวคำหอม   ฟองเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101316   นางสาวจันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   นางสาวจิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101318   นางสาวจิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   นายธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101320   นายชนายุทธ   สิงห์ลอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   นางสาวชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101325   นางสาวชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101328   นางสาวชุติวรรณ   ก้อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101329   นางสาวญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   นางสาวฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101331   นางสาวฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101332   นายฐิติวัฒน์   สุขสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101333   นายณฏฐพล   อ้วนวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101334   นายณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   นางสาวณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   นางสาวณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101341   นางสาวณัฐวดี   แซ่พ่าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101343   นางสาวณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101348   นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101350   นางสาวทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101351   นายธนกฤต   ประกอบกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101354   นายธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101355   นางสาวธนัชชา   เหล่าเวียงเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101356   นางสาวธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   นายธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   นางสาวธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101360   นางสาวธันย์ชนก   แก้วเบี้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101361   นางสาวธิดา   นามมนตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101362   นางสาวธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101363   นายธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   นางสาวธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   นายธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101367   นายเธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นางสาวนริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นายนวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101370   นายนัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101371   นางสาวนารีรัตน์   ลำเจียก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101372   นายนำพล   ชุ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   นายบพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   นางสาวปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101379   นางสาวปฐมาวดี   แก้วกุลศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101380   นางสาวปนัดดา   ศัตรู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101381   นางสาวปนัดดา   แสนกันหา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101384   นางสาวปริญญา   สุนันต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101385   นางสาวปรียานุช   แซ่ซี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101386   นางสาวปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101387   นางสาวปาณิสรา   พันตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   นางสาวปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   นางสาวปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   นางสาวปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101394   นางสาวผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101399   นางสาวพรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   นางสาวพรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   นางสาวพัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101405   นายพัชรพล   ไชยเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101406   นายพัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   นางสาวพัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   นางสาวพิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101411   นายพิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101412   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   นายพิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101418   นางสาวภคพร   โปทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101420   นางสาวภัทรศยา   จำรัสคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   นางสาวภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   นางสาวมณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   นางสาวรัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   นางสาวรินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101431   นางสาววทันยา   ชัยสมร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101432   นางสาววนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   นางสาววรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   นางสาววริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101440   นายวีรภัทร   บุญต่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101441   นางสาวศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101442   นางสาวศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101443   นายศาสตรา   โกติแพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   นางสาวศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   นายศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101448   นางสาวสรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101449   นายสิริพงศ์   ทองอินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101451   นางสาวสุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101452   นางสาวสุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101454   นายสุทธิพงศ์   ไหวคูณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101458   นางสาวอนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101460   นายอนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101461   นายอนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   นางสาวอภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101463   นายอภิวัฒน์   ปวนยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101464   นางสาวอรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101466   นายออมทรัพย์   ตูมหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101467   นายอัษฎาวุฒิ   นามสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101470   นางสาวปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102306   นางสาวกมลวรรณ   พึ่งบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102318   นางสาวงามตา   พฤกษาอนันตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102319   นางสาวจตุรพร   ไชยณรงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102321   นางสาวจิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102324   นางสาวจีรภัทร์   ขัดพูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102352   นางสาวธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102383   นางสาวเพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102403   นางสาวรุ่งนภา   ขาวแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103320   นางสาวจิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103323   นางสาวเจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104304   นายกฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   นางสาวกัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104348   นางสาวณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   นายทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104356   นางสาวธณีญา   คงเขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นายนครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104369   นางสาวนัทธวรรณ   สีสาโคตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104374   นางสาวนุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104375   นางสาวนุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104380   นายปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104385   นางสาวพรรณวิภา   อุดถา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104388   นางสาวพิมลวรรณ   ยันทะวาย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104394   นายภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104407   นายวรวิทย์   โพธิ์ศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104408   นางสาววรัญญา   หมอป่า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104413   นางสาววิลาวัลย์   สลอมทุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104415   นางสาววีรวรรณ   ลอยมาปิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104416   นางสาวเวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   นางสาวศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104425   นางสาวสาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104433   นางสาวอทิตยา   วรวิภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104434   นางสาวอนัชชา   โตแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104440   นางสาวอรณิชา   จุลคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104441   นางสาวอัจฉรา   กอฝั้น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104442   นางสาวอาภรณ์   ไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104443   นางสาวอารียา   นันตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104444   นางสาวอารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104445   นางสาวเอเชีย   ภิระปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104446   นางสาวไอรดา   อินปินตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105340   นางสาวอารีรัตน์   คำยอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105342   นางสาวอุทัยทิพย์   กันเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101384   นางสาวหนึ่งฤทัย   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101388   นางสาวอรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101391   นางสาวอัญชิษฐา   อินทะจักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102336   นายธีระชัย   มังกร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101438   นางสาวสุดารัตน์   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101441   นางสาวสุพัตรา   ลีศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101446   นางสาวเสาวิภักดิ์   เชื้อโตเติม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง