ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5800101313   นางสาวผกากรอง   ก๋องแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5800101331   นางสาวอัมภาพร   เร่บ้านเกาะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804107304   นางสาวกันย์สุดา   วงศ์ใจจา : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5806101388   นางสาวนวพร   บาลี : การจัดการ 14ชั่วโมง
5806105409   นายธวัชชัย   สิงหนุกุลกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14ชั่วโมง
5808105302   นางสาวคำมูล   คำสุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 14ชั่วโมง
5808105307   นางสาวธนัญญา   นวลจอน : เทคโนโลยีชีวภาพ 14ชั่วโมง
5809101307   นางสาวกัญญาภัค   มุกดาภิรมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101308   นางสาวกัลยารัตน์   ตาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101317   นางสาวจุฑามาศ   ทองจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101323   นางสาวชลกานต์   พรหมพนัส : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101324   นางสาวชลธิชา   พันหมื่นกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101341   นางสาวนพวรรณ   ชื่นนางชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101344   นางสาวนลินี   จีรางศุมาลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101348   นางสาวนุชจรินทร์   ปินใจกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101349   นางสาวนุชนารถ   มุริจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101356   นางสาวปิยะพร   พิมพะกรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101357   นางสาวพชรมน   พูลนาผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101379   นางสาววราภรณ์   จันทร์เพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101383   นางสาวศิริรัตน์   เล็กประเสริฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101394   นางสาวสุธิญาภรณ์   กันธาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101395   นางสาวสุพิชฌาย์   สุภธนณัฏฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101398   นางสาวอธิชา   สิทธิการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5809101400   นางสาวอรญา   ยินใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5812107301   นางสาวกรณษา   สายทอง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 14ชั่วโมง
5812107356   นางสาวศศิธร   แย้มงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 14ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5814102390   นางสาวชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 14ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 14ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 14ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 14ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 14ชั่วโมง
5904103345   นางสาวหนึ่งหทัย   ชัยยา : เคมี 14ชั่วโมง
5905101388   นางสาวศุภชา   กระจ่างดี : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5906103320   นางสาวขินหล้า   ลุงติยะ : บัญชี 14ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 14ชั่วโมง
5908109334   นางสาวเสาวลักษณ์   ลาวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 14ชั่วโมง
5912102396   นางสาวสุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 14ชั่วโมง
6003102301   นางสาวกัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102306   นางสาวจิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102308   นางสาวชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102315   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102332   นางสาวพรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102349   นางสาวศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
6003105322   นางสาวพชรวรรณ   ศิริ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
6004105307   นายจตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
6006102494   นางสาวชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 14ชั่วโมง
6006103003   นางสาวกัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103013   นางสาวดาริณี   ดำรงพล : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103020   นางสาวนันทัชพร   มาลัย : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103022   นางสาวนิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103033   นางสาวพรพิมล   ทองสว่าง : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103041   นางสาวรุ่งนภา   ผ่องแผ้ว : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103046   นางสาวศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103051   นายศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103052   นางสาวสายฝน   คชพันธ์ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103053   นางสาวสุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103058   นางสาวอรพิชญ์   ขัตตเนตร์ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103059   นางสาวอัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103315   นางสาวเกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 14ชั่วโมง
6006103404   นางสาวพรประภา   ทองเฝือ : บัญชี 14ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 14ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6009101306   นางสาวกานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6010101006   นางสาวฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 14ชั่วโมง
6022103031   นางสาวอาหมี่   มาแลกู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 14ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6101101016   นายณัฐดนัย   ยืนยงชาติ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 14ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 14ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6103103359   นางสาวสิรินารถ   คุณยศยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6103103364   นางสาวสุภาสินี   วรรณทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6103103365   นางสาวสุวิภา   ชูฟอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6106103317   นางสาวจินตนา   กรุงนะ : บัญชี 14ชั่วโมง
6106103335   นางสาวณัฐกานต์   จี๋แปง : บัญชี 14ชั่วโมง
6119101001   Mr.Kimtich   Huy : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง