ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804102316   นางสาวณัฐชยา   ลำน้อย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102351   นางสาวศิริพร   จินตนาวิจักขณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5805101301   นางสาวกมลชนก   คำแดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101318   นายฐิติพงษ์   ชัยลังกา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101321   นางสาวณัฐชนก   จอมแปง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101341   นิพพิชฌน์   เครื่องสนุก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101352   ชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101385   กรรษพงค์   วียะศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101396   นางสาวสุปรียา   กิ่งดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104363   พรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201321   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806101314   นางสาวเกศรา   นันปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5815123391   นายวิศว   นิยมสุจริต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5901105311   เกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105324   ญาณิศาม์   นามเมือง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105330   นางสาวณัฎฐาพร   หมวกสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105347   นางสาวเบญญาภา   สูงกลม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105377   วรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5903102305   นางสาวจิตรลดา   ฟักอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102317   นางสาวณัชชา   แสงฉาย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102328   นางสาวประภัสสร   เรืองณรงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102337   ภัควลัญช์   พิชัยวัฒนกุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102346   นางสาวศรัณยธร   สมจิตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102354   นางสาวอฑิตยา   ขนอม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5905201303   นายเกียรติศักดิ์   ทรายคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201314   นายญาณกิตต์   มูลคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5909101393   นายสิรภพ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5918102305   นางสาวเกวลิน   ยะใหม่วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102327   นางสาวธัญลภัษณ์   สุภาวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102360   นายศิรวิทย์   กิติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001105322   ช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105393   รัชนีกร   เหม่ชัยภูมิ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102314   ณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6006102457   สิริยากรณ์   ใหญ่อยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102482   นางสาวอัจฉรา   พุ่มพฤกษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6009101326   ทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101327   ธนพล   แต้วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101335   นลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101372   วิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101384   สมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101387   สิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101410   อุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   กิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   ทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101351   ธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   ประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   พงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   มณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101389   ศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   สุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   หนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101419   อภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101423   อาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102326   ปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102340   สาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102351   อารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012102332   ทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102339   ธีรพงศ์   ชมภูจี๋ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102345   ปฏิภาณ   หัตถกรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102359   ภาณุวิชญ์   ปู่ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6014102314   ฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123334   นายธนบดี   ตาคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102301   กรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102316   ญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102321   ณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102333   ธัญจิรา   นาคสมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102343   นิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6019101314   อภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6019102502   กิดากาญจน์   เถินบุรินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102507   เจนจิรา   ดวงจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102522   วงนภา   โพธิ์ภู : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102526   ศศิรัตน์   จโนภาษ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103506   นางสาวฐานิดา   ชุณหพิบูลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103511   เบญจรัตน์   ยานะคำ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103513   นางสาวพัชราพรรณ   ศรีชู : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103519   นายรัฐภูมิ   สุยาลักษณ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103524   นายสมพร   บุญชาลี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019103532   นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา   นาคดิลก : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6022101335   ต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105335   นางสาวปัทมวรรณ   บุญแสง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105349   นางสาวพิมลรัตน์   เขื่อนข่าย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124302   นางสาวกรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124303   นายกฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124307   นางสาวเกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124308   นางสาวเกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124309   นายจักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   นางสาวญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124313   นายฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124317   นายธีรภัทร   เทียมเทศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124318   นางสาวนทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124321   นายนิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   นางสาวรุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124329   นางสาวอภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124331   นางสาวอภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126302   นางสาวกัลยาลักษณ์   เทือกเพีย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126303   นางสาวเกษมณี   บุญพร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126304   นางสาวฐิติรัตน์   ปัญญาอุด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126308   นายนราทิพย์   หาญแท้ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126312   นางสาวฝนทิพย์   บุญตะไนย์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   นางสาวรวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126315   นางสาววริศรา   วงศ์เวียน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126319   นางสาวสุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126323   นายกิตติพร   ใจมา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101317   นายธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101319   นางสาวธมลวรรณ   พิสาชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101322   นางสาวธัญลักษณ์   มะณีแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101323   นายธันวา   สระสม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101325   นางสาวนตวรรณ   ไชยโย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101334   นางสาวพรฟ้าใส   สิ่วสงวน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102323   นายพงศธร   แก้วกา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102327   นางสาวพรมรินทร์   เสนสอน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102332   นายมัทธิว   ใจมัน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102343   นางสาวสิญาดา   วาทีกานท์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102344   นางสาวสิริยากร   ลำไธสง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102345   นางสาวสุกัลญา   ฮาดดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103304   นางสาวกุลปริยา   อุปมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103306   นางสาวจรัสภรณ์   จันทร์จุ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103310   นางสาวชิตยา   พันสุด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103311   นางสาวชุติมณฑน์   พัฒนประสิทธิ์ชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103312   นายซอฟรอน   เกงเลอมะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103313   นางสาวญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103338   นางสาวพัณณิตา   ชมภูมิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103355   นายวิทยาพล   ญาติฝูง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103357   นายศุภกร   วงค์เขื่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103358   นายศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103365   นางสาวสุวิภา   ชูฟอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103366   นางสาวอภิชญา   โนวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104307   นายณัฐพล   มันพร้าว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104308   นายนวคุณ   มาไทย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104312   นายวรากร   ยากรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104316   นายสุรยุทธ   หงษ์คำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวิชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105307   นางสาวจิตรลดา   หล้าเตจา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105310   นางสาวฐิติพร   น้ำมลิวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105313   นางสาวทัศน์วรรณ   ปานเพิ่ม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105314   นางสาวธนัญญา   จุ่มน้ำใส : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105315   นางสาวธิดารัตน์   มีเพชร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105319   นางสาวปัทมาวรรณ   เตชนันท์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105321   นางสาวพิมลดา   สุขผดุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105324   นางสาวรุจิรา   อัครพัฒน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105325   นางสาววิชุดา   กันหาจันทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105328   นางสาวสุทธิดา   เทพพา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105329   นายอธิวัฒน์   เมตตาชาติ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6103105330   นายอนุชา   จันทาคีรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101308   นายกิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101315   นายชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101317   นายชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101323   นายณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101338   นายธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101340   นายธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101350   นางสาวปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101352   นางสาวปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101384   นายสงกรานต์   กอบจิตสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101400   นายหัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104107304   นายพิพัฒน์   ถาวร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104107307   นายอัชราทร   ปู่ศรี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101315   นายชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101319   นายฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101353   นางสาวปาณิศา   โฉมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101354   นายปารมี   เจริญศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101371   นางสาวมัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101379   นางสาววรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101417   นางสาววราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105309   นายชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105319   นายฐิติพันธ์   สิทธิ์คงเกียรติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105321   นายณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105327   นายเตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105328   นายทัศไนย   วงค์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105336   นางสาวนภาพร   สิริเดชะกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105342   นายบันลือศักดิ์   รักกะเปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105343   นายปกรณ์   มูลเมือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105345   นางสาวปนัทดา   จิตร์มุง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105347   นางสาวประภัสรา   บุดดีแพง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105348   นายปริวรรต   กาเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105353   นายพงศกร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105361   นายพิชัยยุทธ   พรมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105369   นายภาณุภณ   อินทวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105370   นายภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105371   นางสาวภาพิมล   โชคทวีกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105372   นายภีรพัฒน์   เดชมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105376   นายวงศธร   เนตรนภากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105382   นายวสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105385   นายศักดิ์ดา   เที่ยงธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101372   นายนำพล   ชุ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102345   นายต้นตระการ   สกุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102359