ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 2ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 2ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 2ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 2ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 2ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 2ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101380   นางสาวสิรีธร   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6012101384   นางสาวสุวนันท์   ธนะ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6014102330   นายพัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6014102346   นางสาวอรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6015123348   นายปพน   มาเฟือง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101031   นายพลากร   เยรัมย์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101329   นายธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101339   นายปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101349   นายพุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101105304   นายไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105344   นายพัชรพล   ใจแก้ว : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101105357   นายฤทธิเดช   ภมรพรรณ : อารักขาพืช 2ชั่วโมง
6101125305   นางสาวชณิลตา   จัดแจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125309   นายชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125310   นายไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125323   นายพันธกานต์   ปัญญามี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125327   นายภูบดินทร์   เสนาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6101125352   นายธันวา   อาจชอบการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6103103312   นายซอฟรอน   เกงเลอมะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103321   นายทศวรรษ   หนั่นต่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103345   นายภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103349   นายยุทธภูมิ   ไชยชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103355   นายวิทยาพล   ญาติฝูง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6103103358   นายศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6104101304   นายกฤตภาส   ธิปาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101308   นายกิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101314   นายจิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101323   นายณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101340   นายธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101347   นายบรรณสิทธิ์   สิมะพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101354   นายพงศ์พิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101363   นายพืชมงคล   อินทานุวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101366   นายภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101376   นายวันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101379   นายศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101384   นายสงกรานต์   กอบจิตสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101385   นายสถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6105101304   นายกฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101315   นายชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101319   นายฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101400   นายสิรวิชญ์   วัฒนวาทิน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101401   นายสิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101404   นายสุชาติ   คีรีแสนภูมิ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101406   นายสุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101413   นายอนุกุล   จันต๊ะคาด : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105309   นายชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105319   นายฐิติพันธ์   สิทธิ์คงเกียรติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105321   นายณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105327   นายเตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105340   นายนิพพิชฌน์   ขัดศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105342   นายบันลือศักดิ์   รักกะเปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105351   นายปิยพัทธ์   ธิปั๋น : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105370   นายภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105372   นายภีรพัฒน์   เดชมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6105105385   นายศักดิ์ดา   เที่ยงธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101311   นายกิตติโชค   อุยเหินนภา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6106101461   นายอนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101312   นายจิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101313   นายจื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101316   นายชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101326   นายทักษิณ   บุญก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101333   นายธีรพัฒน์   จ๊ะมั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101355   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101370   นายศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101376   นายสหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101385   นายลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101397   นายอำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 2ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 2ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 2ชั่วโมง
6112101304   นายกันฑ์เอนก   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101329   นายพงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101331   นายพงศภัค   คงมา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101338   นายภานุวัฒน์   ฝั้นพรม : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101341   นายยุทธภูมิ   ขันตัน : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101346   นายวัชระ   ทองวิเศษ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101348   นายศุภณัฏฐ์   เสมอใจ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101360   นายสุรเชษฐ์   เดือนขาว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112101367   นายอิทธิพล   แก้วสมตัว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6112102353   นายธนกร   เเกล้วกล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6115123386   นายสถิตย์   พรมจันทร์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6119101001   Mr.Kimtich   Huy : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101303   นายณัฐวุฒิ   ศรีระกิจ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101304   นายธีระชัย   ไชยวงค์ทอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101306   นายนนทฤทธิ์   ครูบา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101307   นายปฏิภาณ   รักษาศีล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101313   นายวิศิษฏ์   โคกมาไพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101314   นายวีระพล   วงษ์พรม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101318   นายอนุมัติ   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6119101319   นายอาณาจักร   สงครินทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6122101466   นายพิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง