ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5808104301   นายกฤษณพงศ์   โพธิ์งาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104302   นางสาวกันตยา   เงาทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104304   นางสาวเกวลี   ธรรมจิต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104306   นางสาวจิราภรณ์   ขันธวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104307   นางสาวจิราภรณ์   จีนโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104310   นางสาวเฌนิศา   บุญญกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104314   นางสาวนนทิชา   เล็กจินดา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104315   นางสาวนวลอนงค์   ชวนประชุม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104316   นางสาวนันทิกานต์   ทองสุขงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104318   นางสาวพุทธิดา   เปรียบชนะดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104319   นางสาวภริตา   ซังหยง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104321   นางสาววราภรณ์   ล่ำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104323   นางสาววิลาสินี   ใส้โพรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808104328   นางสาวสุรัตน์วดี   น้อยคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5808106301   นางสาวกนกวรรณ   รัตนประภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106303   นางสาวกรกนก   เชาว์แล่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106304   นางสาวขวัญภิรมย์   ช่องกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106305   นางสาวจริยา   ถุงเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106306   นางสาวจันทรพร   โอโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106307   นางสาวจิรธิดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106308   นางสาวจิรัชญา   นกแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106309   นางสาวจุฑาภรณ์   จันทร์ดวงโอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106311   นางสาวชยาภรณ์   คำศิริมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106312   นางสาวโชติกา   ใจเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106313   นางสาวญาโณบล   ทัพนาคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106314   นางสาวณปภัช   แก้วจุนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106316   นางสาวณัฐชา   ธนาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106318   นางสาวตวงกมล   ชื่นกมล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106319   นางสาวต้องครรลอง   ศรีอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106322   นางสาวธนพร   จันทร์เสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106323   นายธนพัฒน์   มารมณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106325   นางสาวธิดารัตน์   อินหันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106326   นางสาวนภัสวรรณ   สุพรประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106328   นางสาวนันทกานต์   นามวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106329   นางสาวนิศาชล   สามาทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106330   นางสาวนุชจิรา   ช้างงา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106331   นางสาวบุศรา   สีสังกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106333   นางสาวปภาวดี   ดวงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106334   นางสาวปรียาพักตร์   คำบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106335   นางสาวปวีณา   ชูแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106336   นางสาวปาริชาติ   พรมรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106337   นางสาวพรพรรณ   พุ่มสาขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106339   นางสาวพิชญา   อ่อนคำพา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106341   นางสาวแพรทอง   พุทธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106342   นายภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106343   นางสาวภาพิมล   พรมมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106344   นายมนตรี   เมฆา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106345   นางสาวมลฑริกาญจน์   ทองจำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106346   นางสาวมันทนา   ชูพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106347   นางสาวมาลีวัลย์   สุวรรณศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106348   นางสาวกฤษธรา   ดิษกุลเตชานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106349   นางสาวรัตนาภรณ์   คุ้มทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106350   นางสาววรัญญา   ทัดเที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106352   นายศรุต   สุขอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106353   นายศิรกานต์   ไชโยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106354   นางสาวศิรภัสสร   ศุระศรางค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106355   นางสาวศิรินารถ   ลอยวานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106356   นางสาวศิวภรณ์   พิทักษ์ล้อธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106357   นางสาวศุภากร   แพงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106358   นายสมัชญ์   พละสุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106361   นางสาวสุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106362   นางสาวสุทธาสินี   สุขคุ้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106363   นางสาวสุทธิยา   แพทย์นาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106364   นางสาวสุรภา   ทองเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106365   นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106366   นางสาวอทิตยา   ศรีสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106369   นายอานุภาค   หินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808106370   นางสาวอิงกมล   คชรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5808109303   นายกิตติชัย   กรทิพย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109304   นายจักรกฤษณ์   ประสาทพร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109309   นายถิรพิทย์   กันจะนะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109312   นายนัทธพงศ์   ยาวิลาศประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109313   นายปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109316   นายพิธิวัฒน์   เรืองฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109317   นางสาวมณฑาทิพย์   นาคสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109318   นายฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109320   นายวันวิสุทธิ์   ยารังษี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109321   นายวิทยา   พิมพ์สาลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109322   นายวินิจ   ยูรวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109323   นางสาววีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109324   นางสาวศิริธร   ปินตาร้องกาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109325   นางสาวศุภลักษณ์   คำภิระแปง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109327   นางสาวสมัชญา   เชื้อจิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109328   นายสัมพันธ์   ชื่นสุพรชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109329   นายสุรเชษฐ์   หลงทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109330   นางสาวสุวิมล   อ่อนพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109331   นางสาวหยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109332   นายอนุพงษ์   สีขจรปรีดากุล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109333   นางสาวอรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808109334   นายอัฐพล   จำแน่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5808112303   นายจิรพันธ์   บุญยะสมภพ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112306   นางสาวธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112308   นางสาวประทานพร   ชนิดนอก : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112311   นางสาวพิไลวรรณ   วงค์ขัด : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112312   นายภิญญาวัฒน์   แก้วกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112313   นายเมธัส   ว่องไวไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112317   นางสาวสุภาพร   จินต์สวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112318   นางสาวอมรา   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808112319   นางสาวอรณิชา   คำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5808113302   นายณัฐพงศ์   ตาใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113305   นางสาวนริศรา   โสภิตลี้วัฒนานนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113306   นายนุชา   ขันตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113308   นายพงศกร   สิงห์ศาลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113309   นางสาวภมรศรี   แก้ววงค์วาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113312   นางสาวมัทรชิมาพรรณ   ย้อยสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808113314   นายอภิวัฒน์   ทวีชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5808114347   นางสาวนุศรา   สีอ่อน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5808114374   นายวีระชัย   ฟองธิวงค์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5808115301   นายไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115302   นางสาวจันทกานต์   พงษ์กูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115303   นายฐาปกรณ์   หนองศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115304   นางสาวณัฐนิช   บุญยัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115305   นายต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115306   นายนัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115307   นางสาวปรินดา   ยิ้มรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115308   นายปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115309   นายวันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115310   นายวิโรจ   ชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115311   นายสรศักดิ์   รักชนาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115314   นายอิษฎา   แดงทุมมา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5808115315   นายปองภพ   นาฉิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908104301   นางสาวเกตสุดา   สายสุภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104304   นางสาวเฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104305   นางสาวชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104306   นางสาวโชติกา   ไวยลาภ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104307   นางสาวณัฏฐณิชา   มลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104308   นางสาวปราณี   ท้องฟ้าธำรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104310   นางสาวพลอยสุมาลย์   สัจจากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104311   นางสาวพลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104312   นางสาวพิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104314   นางสาวเพ็ญนภา   จี๋เอ้ย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104317   นางสาวรุ้งตะวัน   อำปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104318   นางสาววันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104319   นางสาวศิรินยา   จันทร์ธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104321   นางสาวหทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104322   นางสาวอภิญญา   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104323   นางสาวอรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908104324   นางสาวอุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5908105302   นางสาววรรณกร   กันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105303   นางสาวชุติมณฑน์   ขาวอ้น : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105304   นางสาวทิพย์วรรณ   ดวงดาว : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105305   นางสาวทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105306   นางสาวธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105308   นางสาวประกายดาว   วงศา : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105309   นางสาวพิมลวรรณ   เชื้อจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105310   นายภักคพงษ์   กุลสุทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105311   นางสาวมนสิชา   จำปาทาสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105313   นางสาววราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105316   นางสาวสุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105317   นายอมรศักดิ์   แช่มประสพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105318   นางสาวญนันทพร   สุริยะมณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908105319   นายศุภวิชญ์   แสงถวิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5908107367   นายสราวุฒิ   สารอุยี่ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5908109302   นายกิตติพัฒน์   ชาติรักษา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109303   นายขจรเกียรติ   ชัยลังกา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109304   นางสาวชญานี   บัวกล่ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109305   นางสาวชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109306   นางสาวณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109308   นายเดชาธร   ทองบุญธรรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109310   นางสาวธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109312   นางสาวนภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109313   นางสาวนฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109314   นางสาวนาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109315   นางสาวเบญจพรรณ   หอมดอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109318   นางสาวภรัญญา   เพ็ชรพะวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109322   นายรัฐพล   เผ่าศรีไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109323   นางสาวรุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109325   นางสาวศศิธรณ์   วงค์เจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109326   นางสาวศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109327   นายศุภกฤษ   มีพร้อม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109332   นางสาวสุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109333   นางสาวสุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109338   นางสาวอัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908109339   นางสาวอาภาภรณ์   เนื่องเอม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
5908110301   นางสาวกชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110302   นางสาวคณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110312   นางสาวณิชมน   จินนิกร : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110316   นายพชร   ชินนาค : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110318   นางสาวแพรวพรรณ   จำปาเงิน : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110321   นางสาวรจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110325   นางสาวศิริวรรณ   คำเหมือง : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110326   นางสาวเสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 18ชั่วโมง
5908110328   นางสาวอมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 18ชั่วโมง
5908113301   นายจิรัฎฐ์   พะวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5908113302   นายฐิติพงศ์   มาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5908113309   นายสิทธิชัย   โกศลกิตติพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5908114304   นายเกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114305   นายเกรียงชัย   กองปัน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114306   นางสาวแก้วกันยา   คำเจียก : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114311   นายเจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114314   นางสาวชนนิกานต์   ดวงแก้ว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114315   นางสาวชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114316   นางสาวชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114321   นายณัฐวรรษ   จันทร์ออน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114322   นางสาวณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114323   นายดนุพล   พรมผล : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114329   นางสาวธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114330   นายธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114331   นายธรรมรัตน์   เขมะวนิช : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114332   นายธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114333   นายธุวานนท์   ใจสุยะ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114337   นางสาวนวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114344   นางสาวปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114346   นางสาวพัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114347   นายพิทญาธร   อิ่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114348   นางสาวเพชราลัย   พึ่งสำราญ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114349   นางสาวภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114351   นายภูรินทร์   สวัสดิ์รักษ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114353   นางสาวมณธิรา   ใคร่นุ่นนา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114356   นางสาวรัชชากรณ์   ปั้นรูป : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114358   นายเริงฤทธิ์   จาอาบาล : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114360   นายลิขิตสวรรค์   วงค์เมทา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114361   นางสาววชิรญาณ์   ธูปบาง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114362   นางสาววธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114363   นายวสันต์   คามีพนาจร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114364   นางสาววิริญทิพย์   เกตุยา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114366   นายศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114367   นายศัษตวรรษ   ตาเป็ง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114368   นางสาวศิริวรรณ   บาลจ่าย : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114373   นางสาวสุพิชญา   จรรยาพงค์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114375   นางสาวเหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114376   นายอธิคม   วงศ์ธรรม : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114377   นางสาวอัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908114379   นายอำพล   เป้านา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5908115301   นางสาวกรรณิการ์   เพชรฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115303   นางสาวณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115305   นายเดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115306   นายนนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115307   นางสาวนุชธิดา   ผาโต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115308   นายพีรดนย์   กลิ่นหอม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115310   นางสาวเฟื่องฟ้า   ศรีโยธา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115311   นายเมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115313   นายศิริโชค   ขวัญเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115314   นายสิริชัย   เชียงเนาว์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115315   นายสุริยา   พงษสปิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115316   นายเสถียรพงษ์   บุตรแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5908115317   นางสาวอินทิรา   คำภีร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008104302   นางสาวเกวลิน   ร่มโพรีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104305   นางสาวดาริณี   เบอร์เดน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104306   นางสาวลภัสรดา   นิลมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104307   นางสาวนงลักษณ์   แก้วดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104308   นางสาวนจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104309   นางสาวนนธิชา   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104310   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104311   นางสาวพนิตนันท์   ธุรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104313   นางสาวรัตติยากร   ศิลาเณร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104315   นายศักดิ์สิทธิ์   กุลกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008104316   นางสาวรจนา   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6008105301   นางสาวกัญญาพัชร   สมพงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6008105302   นางสาวฐิติรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6008106320   นางสาววิภาภรณ์   สุขตระกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6008106331   นางสาวกีรัตยา   สันป่าแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6008106335   นายธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6008107301   นายกฤษฎา   วังอินทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107309   นายเจษฎา   คำปวง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107312   นางสาวชลธิชา   อิ่มเพ็ง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107315   นายณรงค์ชัย   ตันติวานนท์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107350   นายอมรเทพ   สมใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008109302   นายกิตติพงษ์   ฉัตรแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109304   นายจตุพงศ์   บงแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109307   นางสาวจารุวรรณ   ตรรกวัจนวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109308   นางสาวชนนิกานต์   หนูช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109309   นางสาวชนากานต์   วันวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109310   นายชัชรินทร์   อาวาสพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109314   นางสาวดวงหทัย   ปินตาพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109315   นายถิรพิทย์   ยศทวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109316   นายทศพล   บุญธิมา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109317   นางสาวธารารัตน์   โชคผอม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109318   นายธีรภัทร์   ไทยเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109319   นายธีรวัฒน์   ติมุลา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109324   นางสาวพิชญดา   หอมจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109325   นายพิสิษฐ์   เชาวกิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109326   นายภัคพล   สมปู่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109327   นางสาวมณีรัตน์   ราชบุรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109328   นางสาวรัชนีวรรณ   นพแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109330   นางสาวรุ่งนภา   ใชยคำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109332   นายวีรพงศ์   ครุธจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109334   นายศรายุทธ   แหน่งน้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109336   นายสรศักดิ์   ประสุทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109337   นายสิรวิชญ์   ไชยบัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109338   นางสาวสุชาวดี   เข็มวิชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109340   นางสาวสุพัตรา   ใจน่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109341   นางสาวอนุธิดา   อินนุรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109342   นางสาวอัฐการณ์   พันเลียว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008109343   นางสาวสุพัตรา   สุริยะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6008111304   นางสาวชลธิชา   เวียงแก้ว : บัญชี 18ชั่วโมง
6008111306   นางสาวณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6008111314   นางสาวพลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 18ชั่วโมง
6008111317   นางสาวมัลลิกา   อินกา : บัญชี 18ชั่วโมง
6008114011   นายรัฐพงศ์   เมาหล้า : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114302   นายกฤษฏา   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114303   นางสาวกษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114304   นางสาวกัญญารัตน์   จันทศร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114305   นายกิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114306   นายกิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114307   นายจักร์ภัทร   รัตนพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114308   นางสาวจินดารัตน์   เอี่ยมสอาด : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114309   นางสาวจิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114310   นางสาวจุฑามณี   บุญสุข : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114311   นางสาวชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114312   นางสาวชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114313   นางสาวชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114314   นางสาวชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114315   นายชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114316   นายชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114320   นายตันติกร   ชูประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114321   นายธนกฤต   ขำประเสริฐ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114323   นายธนพันธุ์   สุพร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114324   นายธัศนัย   ระยับ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114325   นางสาวธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114326   นายธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114329   นางสาวนนทนีย์   ลูกภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114330   นางสาวนพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114333   นายนันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114334   นางสาวนิตยา   ศศิธรบำรุง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114337   นายปริยวิศว์   เสียงชารี : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114339   นางสาวปัณฑิตา   นุ้ยประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114341   นางสาวพรวิมล   เนียมเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114342   นางสาวพัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114343   นางสาวพิชญดา   ศรมณี : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114345   นายพีระวัฒน์   รุจิสิทธิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114346   นางสาวเพาวิธู   แจ่มกระจ่าง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114347   นายมิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114348   นายรวีโรจน์   แหยมดอนไพร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114350   นางสาวรัชดา   กองเพ็ง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114351   นางสาวรัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114354   นางสาววรนุช   นันทะบุตร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114355   นางสาววรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114356   นางสาววราภรณ์   โตภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114357   นางสาววันวิภา   กันหะ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114358   นายวิฑูรย์   ฮือสะ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114361   นางสาวสุณิสา   ต้มกลั่น : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114366   นางสาวสุวรรณี   ถาวร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114367   นางสาวเหมือนขวัญ   ดีเหมือน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114368   นางสาวอนงค์รัตน์   แก่นโพธิ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114371   นางสาวอาทิตยา   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114372   นางสาวอุบัวรัตน์   เรือนเงิน : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008115301   นางสาวกนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115303   นางสาวกัลยรัตน์   ภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115304   นายคณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115306   นางสาวชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115307   นางสาวฐิดาภรญ์   มุสิกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115308   นางสาวณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115309   นายธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115310   นายนำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115311   นางสาวน้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115312   นางสาวนิธิพร   ศรีพิทักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115314   นายปัญจพล   สิทธิสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115315   นางสาวปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115316   นายพงศกร   บุญโสม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115318   นายพิพัฒน์พงศ์   กำลังยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115319   นายวัชระ   คำทูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115320   นางสาวศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115321   นางสาวศศินา   เป็นสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115324   นายอรรถพล   ทรายอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115325   นางสาวอรวรรณ   กระต่ายทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6008115326   นายอรุณรัชช์   แก่นทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
6108103301   นางสาวกีรติ   ภัทรรังสิกุล : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103302   นางสาวกุลวดา   แก้ววันดี : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103303   นางสาวจินต์จุฑา   พรหมศรี : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103304   นางสาวจุฑามาศ   เย็นขัน : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103306   นางสาวชนิสรา   งามวงษ์ : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103307   นางสาวชลิตา   แฉล้มลอย : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103309   นายธนวัฒน์   ชูจิตร : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103310   นางสาวปภัสสร   ม่วงตุ่น : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103311   นางสาวพิกุล   มะโนนึก : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103312   นางสาววรัญญา   คำดี : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103314   นางสาวศริพร   ดอกคำ : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103315   นางสาวศิริลักษณ์   เชิดชู : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103316   นางสาวสายฝน   เผือกเพ็ชร์ : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108103317   นางสาวหทัยชนก   ศรีสะอาด : เทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6108107301   นางสาวกนกวรรณ   ทะนันชัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107304   นางสาวกุลนภา   ฤทธิ์สุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107306   นางสาวเกวลี   โนราช : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107309   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107310   นางสาวชนาทิพย์   แหวนทองคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107311   นางสาวณัฏฐณิชา   พามี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107313   นางสาวณัฐชยา   คำชา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107314   นางสาวณัฐติญา   ม่วงยา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107315   นางสาวณัฐวรรณ   อินทร์ช่วย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107316   นางสาวณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107319   นายธนวัฒน์   กาฬภักดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107322   นางสาวนัฐรดี   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107324   นายบุญยกาญจน์   จูเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107325   นางสาวเบญจวรรณ   เปี้ยใส : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107326   นางสาวปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107327   นางสาวภัควลัญชญ์   ใจอิ้ง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107328   นางสาวปารตี   บุญชูวงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107329   นางสาวปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107331   นายภาคภูมิ   จำปาแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107332   นางสาวมาริสา   เข็มวิชัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107333   นางสาวรังสิยา   กลีบจอหอ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107336   นางสาววิภาวี   แจ่มกระจ่าง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107338   นายวีรปกรณ์   กันแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107340   นางสาวศิริภักดิ์   สีคะปัสสะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107342   นางสาวสายธาร   เครือเนตร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107343   นางสาวสุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107344   นางสาวสุธาทิพย์   โสบ้านบัว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107346   นางสาวสุวรรณี   อาวรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107348   นางสาวอานิตา   งะสมัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108109301   นายเกียรติกุล   ลาภธนาดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109303   นางสาวจิตรานุช   สุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109305   นางสาวจุฑามาศ   นากวิกรัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109306   นางสาวชลธิดา   ถาเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109307   นางสาวชัญญา   ช่องโก้ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109308   นางสาวณัฐนรี   กันทะสอน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109309   นางสาวณัฐวรรณ   เห็นดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109310   นางสาวทิพวรรณ   ตาสลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109312   นายธนกฤต   ออศิริ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109313   นายธนโชติ   เเก้วมะณี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109315   นายธีระพงษ์   พรมวงษ์ป้อ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109316   นายนรินทร   เอี่ยมสุภาษิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109317   นางสาวนลินี   บุตรงาม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109318   นางสาวปวันรัตน์   ราตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109319   นายพรเทพ   ชูศรีจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109321   นางสาวพัชนี   เสือเขียว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109322   นายภคพงษ์   สมสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109323   นางสาวรัตนาภรณ์   สอ้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109325   นายศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109328   นายสุทิวัส   ใจ๋ใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง
6108109329   นางสาวสุภาวดี   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18ชั่วโมง