ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102506   MissChanmaly   Phommachanh : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101113304   นางสาวกมลรัตน์   จังอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113305   นางสาวกรณิการ์   หมีดง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113313   นางสาวดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   นางสาวสัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   นายธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101320   นายชนายุทธ   สิงห์ลอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103381   นางสาวพวงผกา   ทามัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103382   นางสาวพัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103383   นางสาวพัชรี   ปุกคาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103384   นางสาวพัชรี   สายบุญยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
6115123342   นายนวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง