ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5912101301   นางสาวกนกนาถ   สุธรรมน้อย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101311   เกศวรินทร์   แห้วเพชร์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101317   นางสาวชมพูนุท   วิเศษใส : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101318   นางสาวชรินทร์ทิพย์   ธงศรี : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101325   นางสาวณัฐธิดา   กาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101328   นางสาวณัฐพร   วรเวทวุฒิกร : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101330   นางสาวณัฐรุจา   นาไชยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101365   นางสาวศรัญยา   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101371   นางสาวศุภนิดา   คำแปง : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105386   เพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001113311   ชนากานต์   ภูมิพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6003103301   กชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6004101381   ศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004103348   หัทยา   พรมวงษ์ : เคมี 4ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006103472   ศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 4ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 4ชั่วโมง
6012101316   ชลธิชา   แสนศรี : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101377   ศุภนิดา   วงค์งาม : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101329   นายธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102352   นายณัฐภูมิ   เชษฐ์สิริพัฒ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102418   นางสาวเมทิณี   จีนา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102480   นางสาวสุธิดา   รุณกิจ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102489   นางสาวอธิชา   อยู่ซับซ้อน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102500   นางสาวอารดา   รักศิริ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105328   นางสาวนพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105330   นางสาวนัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105362   นางสาววรินทร์ทิพย์   แจ้งสันเทียะ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105367   นางสาวศุทธินี   นวลศรีใส : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101113321   นางสาวบงกช   จันทร์หลวง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125305   นางสาวชณิลตา   จัดแจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125309   นายชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125310   นายไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125311   นายฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125316   นางสาวณัฐวดี   สุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125319   นางสาวนิศารัตน์   มัดทะปะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125323   นายพันธกานต์   ปัญญามี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125324   นางสาวภรัณยา   น้ำเต้าทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125325   นางสาวภัครจีรา   ยอดป้องเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125327   นายภูบดินทร์   เสนาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125338   นางสาวสรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125343   นางสาวสุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6103102346   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6103103336   นางสาวพิพรรษพร   ชัยทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101302   นางสาวกนกวรรณ   บะคะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101308   นายกิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101314   นายจิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101315   นายชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101320   นางสาวญานิกา   สุขโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101337   นายธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101345   นางสาวนลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101352   นางสาวปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101371   นายรัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101382   นางสาวศิวนันท์   บูรณ์เจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101392   นางสาวสุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101400   นายหัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102323   นางสาวมาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102328   นางสาวศินินธา   วงศ์ม่าน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105304   นางสาวจันทร์จิรา   ขัติรัตน์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105306   นางสาวชนาภัทร   คำดี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105317   นางสาวรสสุคนธ์   สอนแก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105318   นางสาวรัตติกาล   จักรวาลย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105322   นางสาวสิริยากร   จันทร์เพ็ง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104106303   นายกิตตินันท์   เกียรติศิริโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106307   นายฉิมนรณ   ซองเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106311   นายณัฐพงศ์   ทีมอย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106312   นายธนกฤต   ล่าชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106321   นายปริญญา   ปันยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106333   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106344   นายอานันท์   คำใจหนัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108302   นางสาวธมกร   กิตติวิบูลย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108303   นางสาวธิติรัตน์   กงพลนันท์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104108304   นางสาวศิวิตา   มูลมาวัน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6104109306   นางสาวอรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6104109307   นางสาวปรางณภัส   ศิลปเสริฐ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101306   นางสาวกัญญรัตน์   สุขสัจจี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101307   นางสาวกิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101310   นางสาวขวัญจิรา   ชมชื่น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101330   นางสาวทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101344   นางสาวนัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101351   นางสาวปัจจัยยา   อินปั๋น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101353   นางสาวปาณิศา   โฉมศรี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101360   นางสาวพัชรชรัตน์   อินต๊ะเครือ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101365   นางสาวพิมพ์วิไล   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101370   นางสาวมัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101403   นางสาวสุกัญญา   ญาณแขก : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101405   นางสาวสุดาพร   ธิตินนท์กูน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101410   นางสาวเสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101412   นางสาวโสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101415   นางสาวฑิตยา   ใจเนตร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101416   นางสาวอรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101417   นางสาววราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105303   นางสาวกิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105320   นางสาวณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105322   นางสาวณัฐนพิน   เจ้ากลดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105332   นางสาวธัญวรัชญ์   นิธิธานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105337   นางสาวนลิน   ตาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105374   นางสาวรัตน์สุดา   อุ่นเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105389   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105395   นางสาวสัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105398   นางสาวสุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105400   นางสาวสุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105402   นางสาวสุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105405   นางสาวสุวรรณี   โจมรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106101318   นางสาวจิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101325   นางสาวชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106102302   นางสาวกนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102303   นางสาวกนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102304   นางสาวกมนรัตน์   ศรีภา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102305   นางสาวกมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102310   นางสาวกันธิมา   ศรีวะรา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102320   นางสาวจันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102326   นางสาวฉัตรพร   ขวัญคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102328   นางสาวชนินาถ   ดอกคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102332   นางสาวฐิตาพร   มั่งคั่ง : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102352   นางสาวธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102356   นางสาวธัญญารัตน์   เวทำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102367   นางสาวปภัสกัญญ์   เกิดสุขตระกูล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102369   นางสาวปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102371   นางสาวปั้นหยา   ผาสุวรรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102373   นางสาวปาริชาติ   พรมวัง : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102379   นางสาวพิมพ์พิไล   จองสุรียภาส : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102382   นางสาวเพ็ญวรีย์   หัสดีบุญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102383   นางสาวเพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102397   นางสาวร่มดี   ชมพูคีรี : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102398   นางสาวรวิสรา   ไชยพานิชย์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102399   นางสาวรักชนก   ไอนัน : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102404   นางสาวลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102409   นางสาววรัญญา   ธัญญาโกศล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102410   นางสาววัชรมน   ครุนันท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102412   นางสาววันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102414   นางสาววิลาวัลย์   คำยันต์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102417   นางสาวศศิกานต์   คำปันแสน : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102418   นางสาวศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102421   นางสาวศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102422   นางสาวศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102428   นางสาวสโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102429   นางสาวสหัสยา   มหาผล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102435   นางสาวสิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102437   นางสาวสุชารัตน์   วงศ์โชติบริรักษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102440   นางสาวสุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102443   นางสาวสุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102444   นางสาวสุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102456   นางสาวอารยา   มั่นหมาย : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102459   นางสาวเอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106103302   นางสาวกชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103305   นางสาวกัลยรัตน์   เทพกัน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103308   นางสาวกิตติยา   เจียมศักดิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103314   นางสาวขนิษฐา   บุญโนนยาง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103324   นางสาวเจนจิรา   ถาวรคงสกุล : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103342   นางสาวดาราภรณ์   สุจิรพจีกุล : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103343   นางสาวดาเรศนารถ   ดาวสลับสี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103371   นางสาวปนิดา   ของดี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103372   นางสาวประกายแก้ว   โคนโท : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103373   นางสาวปริณดา   ยะกุย : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103376   นางสาวปานขวัญ   ปกรณ์วนาไพร : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103394   นางสาวภิภาพร   แซ่เติ๋น : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103408   นางสาววรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103411   นางสาววรรณิดา   แก้วหลวง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103432   นางสาวศุทธินี   ธุระวรรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103433   นางสาวศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103434   นางสาวสรวงสุดา   วิมานสาคร : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103435   นางสาวสิรามล   ชารีวัน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103442   นางสาวสุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103444   นางสาวสุพิชญา   พันธุ์สุวรรณ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103446   นางสาวสุรารักษ์   ตุ่นหนิ้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103448   นางสาวสุวนันท์   แม้นศรี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103451   นางสาวอรพรรณ   มีมาก : บัญชี 4ชั่วโมง
6106105316   นางสาวธัญญาเรศ   จิตใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6106105338   นางสาวเสาวลักษณ์   คำลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6106105342   นางสาวอุทัยทิพย์   กันเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101329   นางสาวธัญลักษณ์   ธาตุอินจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101331   นางสาวธิดาพร   ดอกระกำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101332   นางสาวธิวาภรณ์   แสงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101338   นางสาวนัฐริการ์   บุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101339   นางสาวนีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101343   นางสาวประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101351   นางสาวไพรัลยา   ใจคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101357   นางสาวมาตารี   เเสนทวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101372   นางสาวศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101388   นางสาวอรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101389   นางสาวอรุโณทัย   รัตนวรางค์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101394   นางสาวอุษณี   ชื่นดวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101396   นางสาวไอลดา   หลีจ๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 4ชั่วโมง
6110101311   นางสาวจิราวรรณ   แก่นไธสง : การประมง 4ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 4ชั่วโมง
6110101317   นางสาวชุติมา   ใจแสน : การประมง 4ชั่วโมง
6110101335   นางสาวธัญชนก   แววคล้ายหงษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101346   นางสาวเปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 4ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 4ชั่วโมง
6110101364