ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 41
กองกลาง 7
กองคลัง 4
กองแผนงาน 2
กองพัฒนานักศึกษา 2
กองสวัสดิการ 2
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 18
กองพัฒนาคุณภาพ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 43
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล