ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 24
กองกลาง 2
กองคลัง 3
กองวิเทศสัมพันธ์ 2
กองสวัสดิการ 1
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 12
กองพัฒนาคุณภาพ 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 4
คณะศิลปศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 32
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล