ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5810101302   กฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101339   ธนเมศฐ์   ธารทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101348   ธีรศักดิ์   ธุระ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101349   นายธีระวุฒิ   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101368   นางสาวพรพิมล   ป้องเศร้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101385   นายรวีโรจน์   เดชะผล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101407   นายศุภกร   นันอำไพ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101302   กนกเพชร   ภูมิบูรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101304   กันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101314   นายจิรเดช   เพริดพริ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101315   นางสาวจิราภรณ์   กังวาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101317   เจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101318   ชญานิศ   เดชเดชะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101319   ชญานี   ขันตี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101320   ชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101321   ชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101328   ฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101331   ณัฐติญากรณ์   เจริญคุณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101333   ณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101335   ณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101338   ทินกร   พลราชม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101340   ธนพงษ์   อินชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101341   ธนพล   สิริธนาวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101342   ธวัชชัย   ยาสิทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101347   นวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101352   ปฏิพล   ชูเกียรติศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101355   ประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101356   ประภัสสร   วงค์เลย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101362   ปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 3ชั่วโมง
5910101363   ปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101372   พิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101373   พิมพ์นิภา   เพ็ชรบุญมี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101379   ภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101381   มณฑพร   จวงสาคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101391   รัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5910101394   วรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101395   วราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101397   นางสาววัชราภรณ์   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101399   นางสาวศศิกานต์   บุญแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101403   ศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101406   สรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101407   สรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101410   สิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101413   สุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101414   นางสาวสุธาสินี   ตะน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101418   สุนิษา   เนคมานุรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101419   นางสาวสุนิสา   อาจสาลี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101420   นายสุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101421   สุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101425   โสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101427   อณัฐชา   ทวีกิติกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101435   อาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101439   ไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101002   กิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101005   จุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101006   ฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101019   ปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101021   ลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101022   วรวิทย์   มีปาน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101023   วาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101025   สถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101026   สมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101027   สโรชา   สุขโข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101028   สิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101030   อรปรียา   โคตรมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   กัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   กิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   กุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   ขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   ขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   คมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   ดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   ทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101343   ธนกร   ลำใย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   ธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   ธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101351   ธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   ประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101359   ปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101360   ปัทมา   หางนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101363   ปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   พงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   พรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   พีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   มณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   มินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101379   เมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101382   รัชพัชร   พรหมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101383   รัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101384   วณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   สุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101408   สุริยา   ติ่งดา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101409   สุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   หนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   หัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101414   เหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   อนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101419   อภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   อภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101423   อาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102306   จิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102307   จิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102309   ชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102312   ณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102315   ธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102322   นิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102329   พรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102332   เฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102336   ศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102339   ศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102343   สุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102345   หทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102350   อาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102351   อารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 3ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 3ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 3ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101013   ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 3ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101304   นายกิตติ   มีสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6110101305   นางสาวกุลธิดา   แก้วสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101306   นางสาวเกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101311   นางสาวจิราวรรณ   แก่นไธสง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101316   นายชิติพัทธ์   ธรรมโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101318   นางสาวฐิติยา   อานุ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101319   นายณัชนน   มาขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6110101320   นายณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101323   นางสาวณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101324   นายดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101325   นายดรัณภพ   สว่างไทยธวัช : การประมง 3ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101328   นางสาวธนพร   วงษ์ศิลา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101329   นางสาวธนวรรณ   ลิ้มประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101330   นายธนะวัฒน์   เจริญภักดี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101332   นายธนาวุฒิ   หมูคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101333   นายธเนศ   สอนแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101335   นางสาวธัญชนก   แววคล้ายหงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101336   นางสาวธัญวรัตม์   สมใจเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6110101337   นางสาวธัญสมร   กุยเเก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6110101338   นายธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101339   นายธีรศักดิ์   แก้วยองผาง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101340   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 3ชั่วโมง
6110101343   นางสาวบัวชมพู   นะราพงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101344   นางสาวปริยานุช   ตั้นสุย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101346   นางสาวเปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101347   นายพงศธร   เหมรา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101348   นายพงศภัค   ธรรมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101349   นายพงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101351   นางสาวพลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 3ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 3ชั่วโมง
6110101357   นางสาวเพิ่มพูน   ต้นวรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101358   นางสาวเพียงฤทัย   อินทวิสัย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101359   นางสาวภัทธีมา   แก้วโวหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101361   นายภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101365   นางสาวเยาวลักษณ์   วงค์เกษม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101367   นายวงศธร   สายคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101368   นางสาววรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101369   นางสาววราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 3ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101375   นายวีระภัทร์   ศรีวิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101377   นายศกวรรธน์   คงชม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101380   นางสาวศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101384   นางสาวสุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101385   นางสาวสุภาพร   ธุระพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101386   นายสุวพิชญ์   สินธุแปง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101389   นายอนุวัฒน์   สุภรัตนกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101391   นางสาวอัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101392   นายอัฐพล   ศิริบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101393   นางสาวอุดมลักษณ์   มาตัน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102308   นางสาวชมพูนุช   เกตุสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102317   นางสาวณีรนุช   ต๊ะพิงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102324   นายธีรศักดิ์   การคนซื่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102327   นางสาวนภัสสร   คำพวง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102329   นายนันทภพ   สุวรรณภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102335   นายพรภวิษย์   ห่านสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102354   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102355   นายสรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102357   นายสุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102358   นางสาวสุทธิรักษ์   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102360   นางสาวสุภัสสร   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง