ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101311   เกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6006105392   พีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6101101374   นางสาวสุพิณ   วนาเฉลิมเครือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102304   กฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101113307   กิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113316   ธนาวุฒิ   โฉมห่วง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6103103325   นายธนวัฒน์   ธัญญากนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103331   นายปริญญา   อรุณชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103362   สุธิมนต์   ปิยะชาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6105105389   ศิริวรรณ   วงษ์พานิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   สัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105400   สุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102350   ธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102353   เศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101363   อนิจศรา   ปันผล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102353   ธนกร   เเกล้วกล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112107302   จันทภา   สุขประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6115123351   นายพชร   ศรีสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123353   พบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง