ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5904106337   นางสาวสุจิตราภา   แก้วมาลา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5905204310   นางสาวชลธิชา   ทิมอรุณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204317   นางสาวณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204352   นางสาวอภิสรา   จันสีมุ่ย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101433   นางสาวยศวดี   ศรีกอนติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102330   นายจิตรกร   ตระกูลลักขณา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102338   นายจิรายุ   ไชยมงคล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102462   นายภูริณัฐ   ฟักแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102465   นายภูริวิทย์   นันตา : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102478   นางสาวรัตติกาล   คำมนตร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103314   นางสาวกุลนิดา   วัชรศิรินนท์เดชา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 6ชั่วโมง
5909101357   นายคุณเปรม   ชัยชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101393   นายสิรภพ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101350   นางสาวภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6005101365   นางสาวมัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101317   นายกิตติพัฒน์   ค้าไกล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101323   นายจักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101333   นายเจิดรุ่ง   แก้วจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101345   นายไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101360   นายณัฐภัทร   ชัยเพ็ชร์ปภา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101363   นางสาวณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101365   นายดบัสวิน   ทิพกนก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101370   นายธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101372   นายธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101379   นายธราวุธ   บุบผาหอม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101463   นายสิริชัย   หุมนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103016   นางสาวธัญลักษณ์   นันจิตสัก : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103021   นางสาวนิตยา   งอกไม้ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103027   นายปฏิญญา   สมพินิจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103029   นางสาวประครองวรรณ์   ทองสวาท : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103031   นางสาวปาริชาติ   พรมพิบาล : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101326   นายทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101372   นางสาววิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6014101308   นางสาวกานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6101222031   นายวรากร   ช่อชมภู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6103103366   นางสาวอภิชญา   โนวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103367   นางสาวอมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6105105323   นางสาวณัฐปภัสร์   กรองกาญจน์กุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101341   นางสาวณัฐวดี   แซ่พ่าน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101418   นางสาวภคพร   โปทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106104356   นางสาวธณีญา   คงเขียว : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104374   นางสาวนุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104375   นางสาวนุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106105317   นายนราธิป   ปันจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101304   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101322   นางสาวณัฐณิชา   มีเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101324   นางสาวณัฐมนท์   เชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101325   นางสาวทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101393   นางสาวอารียา   อริยะลิขิตกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101308   นางสาวกิรณา   สิริภาณุพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101328   นายดิษฐพงษ์   แข่นจันทร์หลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123407   นายอัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง