ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113311   นางสาวชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 6ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001102330   นางสาวจุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102402   นางสาวปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102464   นางสาวศศิธร   นันทกุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102466   นางสาวศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   นางสาวณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   นางสาวปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105386   นางสาวเพ็ญพิชชา   นามมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6003103301   นางสาวกชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101389   นายสุบิน   ทาบุญสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103348   นางสาวหัทยา   พรมวงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004105323   นางสาวโมนาลิซ่า   เบอร์กโมเซอร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004106306   นายชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004106313   นายณัฐวุฒิ   แสนอินตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6006103371   นางสาวธัญญารัตน์   สมยอม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105345   นางสาวนภัสวรรณ   แก้วแว่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105392   นายพีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101339   นางสาวณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101411   นางสาวฮิโยริ   อิชิกาว่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101417   นางสาววิไลลักษณ์   ล่าร้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101301   นางสาวณัฐวลัญช์   วรโชติวานิชกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101302   นายกิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101303   นางสาวแคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101304   นางสาวจริญญา   โมกศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101307   นางสาวจิรวรรณ   บุญช่วย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101309   นางสาวจุฑามาศ   ไชยราช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101311   นางสาวจุฑารัตน์   มามา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101312   นางสาวชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101313   นางสาวชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101314   นางสาวซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101315   นางสาวฐิติรัตน์   รอดโฉม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101316   นางสาวฐิติวรดา   ดีสาระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101317   นางสาวณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101319   นางสาวณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101320   นางสาวดาราพร   ประจักษ์กาญจนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101321   นางสาวดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101322   นางสาวทักษิณา   เขียวชุ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   นายทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101326   นายธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101327   นายธีรพรรธ   ต้นกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101329   นายธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101337   นายปณิธาน   ถาวร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101339   นายปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101340   นางสาวเปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101342   นายพงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101344   นางสาวพนิดา   หลักแหลม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101345   นางสาวพรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101349   นายพุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101351   นางสาวภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101353   นายภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101355   นางสาวมานิตา   เสือดุร้าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101358   นางสาวรัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101360   นายวรชาติ   เรือนรู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101363   นางสาววิภาดา   พรมชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101372   นางสาวสรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101374   นางสาวสุพิณ   วนาเฉลิมเครือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101378   นางสาวอโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง