ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105362   นางสาวปัญญาพร   เปียงชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105364   นายปิยวัช   บุญเตี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105385   นางสาวรลิตา   ชื่นหัตไทย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105386   นางสาวรัตน์ตะวัน   ลีเบาะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105398   นางสาวสายธาร   ศรีมอญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง
5906105400   นางสาวสุทธนุช   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 26ชั่วโมง