ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 4
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5218102321   นางสาวน้ำทิพย์   พรหมเพ็ชร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5401102303   นางสาวกรรณิการ์   บุญทากาศ : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501125351   สุนิสา   สุดไทย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501302008   นางสาวอัจฉรา   ซอวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5618402002   นายบารเมษฐ์   ดวงเพชร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5703101322   นางสาวนวรัตน์   สุนทรพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5801113318   ดุลยกฤต   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5803101315   นายชโรธร   แสนบัวหลวง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102330   นางสาวธันยาภรณ์   สีดาบุญมา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102349   นางสาวสุรารักษ์   พลไธสง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5806102315   นางสาวกาญจนา   สุขแซว : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102326   นางสาวขวัญกมล   ทินเรืองศิริ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102386   นางสาวตรีรัตน์   ด่านวิไล : การตลาด 6ชั่วโมง
5812101336   นางสาวธัญญารัตน์   หล่อวิไลกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812106340   นางสาวธิดาดาว   พลไตร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5815123361   นายเผ่าไท   ไตรสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5903102318   นางสาวณัฐชยา   เทพหินลัพ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102324   ธัญญาลักษณ์   สะตะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102325   นางสาวธิวาพร   ศิริปัญญา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102327   นางสาวเนตรนภิส   อาซุ่ง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102331   นางสาวปัทมาภรณ์   ขลุ่ยทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102344   นางสาววราภรณ์   จิราภรณ์เทวี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103314   ณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101327   นางสาวจิราภรณ์   แก้วดำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101474   นางสาวสุกัญญา   ตุ่นทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 6ชั่วโมง
5919101306   นางสาวจริยา   บัวสา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5922101342   นภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6001102322   คุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102390   นิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102414   พิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125339   อรปรียา   คำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101342   ภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003104302   กาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101311   เกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103313   ชิดจันทร์   จารุพงษ์สิริ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103337   วิริยา   ด้วงบุญมา : เคมี 6ชั่วโมง
6004105301   กนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105305   ขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105311   ชุติมา   ศิริเมือง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105320   พิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105322   มณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105330   วศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105332   วิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105336   สุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103321   จตุพร   ผาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103335   ชนาพร   แก้วทองประคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104329   ฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104343   ณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6012106349   ภาโชค   พวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106352   นางสาวมฆวัน   เสนาธรรม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106367   ศุภจักร   นันตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6014101320   ชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102324   ณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102332   พุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123317   ชฎาพร   นำภา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123337   ธีรานันท์   ธาราสมบัติ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123344   นุชนารถ   ทรัพย์เมฆ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123389   สุทธิพร   ทำของดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123396   นายอภิชาต   บุญเรือนยา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6101101301   นางสาวกานต์ธิดา   เกษรครบุรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101309   จุฑามาศ   ไชยราช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101316   ฐิติวรดา   ดีสาระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101317   ณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101321   ดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101322   ทักษิณา   เขียวชุ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101325   ธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101336   ปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   พงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101347   พศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   ภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101375   สุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101377   อริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102309   กิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102312   จงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102320   จิตรานุช   สุทธหลวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102342   นายญาณธร   ทรัพย์สิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102368   ธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102385   นัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102399   ปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102400   พงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102401   นายพงศ์ศิริ   บุญกอด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102403   พรรณประภา   นาศา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102438   วันวิสา   สมนึก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102442   วิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102443   วิภา   หมื่อแล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105310   เจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105342   พลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105365   ศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101124312   ญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124318   นทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124319   นพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124328   อนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101126310   นางสาวนิตยา   ฤกษ์ดวงมณี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126312   ฝนทิพย์   บุญตะไนย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6103101322   ธัญลักษณ์   มะณีแสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103103322   ทัศสุดาพร   ต้นคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103324   นายธนกร   ปานแดง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103325   นายธนวัฒน์   ธัญญากนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103332   ปรินญา   ล้านกันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103333   ปวันรัตน์   ฝ้ายเทศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103342   พีชานิการ์   นวเฉลิม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103345   ภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103350   ยุภาภรณ์   ไชยกาศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103351   ยุภาวดี   วงศ์กลม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103352   นางสาววรรณกานต์   วงศ์ป้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103358   ศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103360   สิริวิภา   ชัยปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103362   สุธิมนต์   ปิยะชาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103367   อมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103369   อารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103371   อิสริยา   อินธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103105315   นางสาวธิดารัตน์   มีเพชร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6104104303   นายธนัตม์   ชุมภูพเยาว์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104304   เบญจมาศ   โชติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104309   อรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104105311   นายนนทพัฒน์   เพิ่มพูลวงษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104109301   กรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109306   อรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6105105352   ปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101303   กนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101317   จิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101331   ฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101336   นางสาวณัฏฐนิช   ใจเกื้อ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101347   ดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101348   ดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101360   ธันย์ชนก   แก้วเบี้ย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101361   ธิดา   นามมนตรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101386   ปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101432   วนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101441   ศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101458   อนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102301   กนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102303   กนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102308   นางสาวกัญญาลักษณ์   แสงท้าว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102325   นางสาวจุฑาทิพย์   ระโพธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102330   นางสาวชัญญา   วังศิริโชติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102333   ฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102389   ภาณุพงศ์   ญาณวุฒิ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102418   ศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102419   ศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102421   ศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102431   สิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102444   สุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102446   อภิชัย   ถูกจิตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103026   นางสาวนารีนาถ   วรรณเครือ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103032   นางสาวพัชรินทร์   คุณศิริองอาจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103322   จีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103325   นางสาวชฎาพร   แก้วประภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103326   ชนาภา   สักลอ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103327   ชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103339   ณิชานาฎ   รินนายรักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103340   ดลฤดี   อินทะโจน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103350   ธนิษฐา   นวลปันยอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103354   นภัสวรรณ   สารกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103357   นริศรา   ชมชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103358   นฤมล   วงเวียน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103363   นางสาวนันท์นภัส   คำชู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103372   ประกายแก้ว   โคนโท : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103381   นางสาวพวงผกา   ทามัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103382   พัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103387   พิมพ์พนิต   ใหม่คำน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103388   พิราพรรณ   คำแปง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103453   อรอิศรา   สุขผล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104320   จุฑามณี   วงษ์จักร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104331   ชลนิภา   สารทอง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104336   นางสาวชารินา   กิจประเสริฐศิลป์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104337   ชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104342   นางสาวณัฐกานต์   เหล็กทอง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104346   ณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104348   ณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104366   นครินทร์   ประพรม : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104369   นัทธวรรณ   สีสาโคตร : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104386   พัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104389   เพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104399   เยาวพา   แพงพงา : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104414   วิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104416   เวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104417   นางสาวศรัญญา   หงษ์ผ้วย : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104419   ศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104420   ศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104421   ศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 6ชั่วโมง
6106402012   นายอโนทัย   พลภาณุมาศ : การบัญชี 6ชั่วโมง
6109101002   นางสาวกรรณิการ์   ปัญญาเลิศวิชญ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101005   นางสาวกัณฐมณี   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101029   นายดบัสวินธ์   สืบดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101034   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุดมโภชน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101052   นางสาวพัชรารณ์   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101056   นางสาวภณิชชา   แก้วเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101061   นางสาวรุจิกาญจน์   ธรรมโรจนเมธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101372   ศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101388   อรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101389   อรุโณทัย   รัตนวรางค์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112101306   จิรชญา   บุญทาคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101315   นายธนพล   แรดสมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101316   ธนะพัฒน์   ถาวรงามยิ่งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101325   ปรัตถกร   แสงดี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112106317   ณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106332   เบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101320   นางสาวชนัสดาว   จอมหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101325   ณัฐมน   ศิริอดุลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101335   ธนิษฐา   อินทร์แสงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101381   วราวุฒิ   ทองเจือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101393   สหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101398   สุภาดา   ยี่นวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101400   นางสาวแสงจันทร์   บุญคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101402   อทิตยา   ยืนยิ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102327   ธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102340   นางสาวปรียาภรณ์   ชมพบ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102342   นางสาวพฤกษา   ผานุกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123321   ยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123322   นายณรงค์ฤทธิ์   ต๊ะวีพันธ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123358   ภิรมณ์พร   สถาปนศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115124046   นายอภิชาต   บุญเรือนยา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6118102334   ธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102339   นวรัตน์   เวียงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102343   นิษฐ์ชญา   นวลวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119101303   ณัฐวุฒิ   ศรีระกิจ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6122101419   วิชยา   บุญเจริญตั้งสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง