ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5808109308   ณัฐริกา   คำปาละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109324   ศิริธร   ปินตาร้องกาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109334   อัฐพล   จำแน่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808115301   ไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115302   จันทกานต์   พงษ์กูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115309   วันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115311   สรศักดิ์   รักชนาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908105304   ทิพย์วรรณ   ดวงดาว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105305   ทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105306   ธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105315   ศิริพร   สายบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908107307   กัลย์สุดา   สุขคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108304   ขวัญชนก   ตรีชฎารุ่งเรือง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108322   สุดาพร   ปากดี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908110319   ภารดี   ปัญจะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110321   รจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110324   ศักรินทร์   ถิ่นจอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5908111318   ปาริชาติ   วีระคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111322   เมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111333   สิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908115305   เดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115314   สิริชัย   เชียงเนาว์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008107301   กฤษฎา   วังอินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008107314   ณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008107350   อมรเทพ   สมใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008111309   นางสาวนฤชา   สารดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111312   นางสาวเนตรชนก   ปาริมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111325   กมลพรรณ   ศรีพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111326   นางสาวภรณ์ทิพย์   เป็นดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114350   นางสาวรัชดา   กองเพ็ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114372   อุบัวรัตน์   เรือนเงิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008115308   ณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115309   ธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง