ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 215
กองกลาง 30
อัณณ์ชญาณ์ ปัญญาอธิสิน
สุจิตรา ราชจันทร์
กนกวรรณ แซ่หล่อ
ภาวิต แก้วมา
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
ประภาพร ขุนนา
ภิญญาพัตร์ ทองงาม
สิริพูน มณี
สุธีรพัฒน์ ธุระเสน
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
กิริยา ทิพย์โอสถ
สุนัดดา สัตตวัตรกุล
พวงพยอม เสนาวารี
เมธิณี วันดี
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
นวลนิตย์ สกุลทอง
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
อัจฉรียา โมฬีกูล
จักรพันธ์ อารีศรีสม
อาจันทร์ อยู่นาน
พัชรี คำรินทร์
วิไลวรรณ ธงงาม
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
เบญจพร ปานดี
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
บารเมษฐ์ ดวงเพชร
พนิตนันท์ อินทราวุธ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 19
ดวงดาว ศรีวรรณบุตร
ศรินรา ภีระคำ
พิชญาภัค คำสืบ
สุชาติ จันทร์แก้ว
มยุรี แก้วประภา
พรรนุท พูลสวัสดิ์
พจมาน สุวรรณโกสุม
สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์
โสภา สุทธิยุทธ์
รัตติกาล ณวิชัย
คธาวุฒิ ทิพจร
ภัคจิรา วิจิตร
สาวิตรี ใคร้มา
วารินทร์ ขินแก้ว
ละออศิริ พรหมศร
คัทลียา ใจศรีธิ
อดิศร สุวรรณ
เสริมศักดิ์ ไชยทา
วันเฉลิม ปัญญาดี
กองคลัง 29
นงลักษณ์ วงษ์น้อย
นีร เรียนกุนา
บายศรี สุขจิตต์
ศิริขวัญ อินจินดา
พรรณราย ขันคำหมุด
คมสัน จักรคำ
วิรัมภา วงศ์ชารี
ธนาภา โพธิ
นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
ศกุนตลา จินดา
วิยะดา ตาติวงค์
วิลาสินี ศิริ
จันทนา สุวรรณดุก
วิไลพร สมณะศักดิ์
สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
กาญจนา วงศ์สวย
ศศิญาดา มงคลคลี
พิชญา พิศชวนชม
สุพรรษา ยอดคำ
สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
ธารินี ปันต๊ะ
จริญา อ่อนนาง
กรประภา ปัญญาวีร์
สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ
วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์
ดุษฎี ดวงบาล
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ
ทศพงษ์ ดีอินทร์
กองแผนงาน 14
กองวิเทศสัมพันธ์ 5
กองพัฒนานักศึกษา 3
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 45
ประคอง ยอดหอม
อรทัย เป็งนวล
วรัทยา ศุขแก้ว
ปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
เชิดพงศ์ รอบเมือง
อัมพวรรณ กันทะ
สมเพชร ปาวิน
บุญธรรม ปงหาญ
สุนทร อิธรรมมะ
สุวรรณ เอี่ยมอุไร
สมมิตร ทองยู
ทศพล อุปินโน
เชฎฐา ถนอมชาติ
ดวงเนตร กุศล
อนงค์ สมบูรณ์ชัย
มุกดา คำลาพิศ
อุดม สุภาศรี
ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์
ประจักษ์ เทพานนท์
ดวงจันทร์ ด้วงไม้
อุทิศ มหาวัน
บัวตอง ตีฆา
วสันต์ ปาวิน
อำนวย ชัยมงคล
เจตน์คนอง ทองยู
ไพรัช ศรีวิชัย
องอาจ บุญก้ำ
วีระพันธ์ ธรรมชัย
เกษม ดวงบาล
สมพล ปาระมี
สุคำ ตีฆา
ปัฐวี วงศ์จอม
สมพงษ์ ครัวรัมย์
สังวร เมืองคำบุตร
โอภาส โชติ
ธนพงษ์ นิยมพงษ์
กฤษฎา ยศเดช
ไพศาล สงวน
กิตติ ชัยเทพ
พฤธา ประดิษฐทอง
จำนงค์ ถาแปง
ประพันธ์ ขันทอง
รุ่งฤทธิ์ เสาคำ
ณรงค์ เจริญวุฒิ
อุเทน เครือสายด้วง
กองสวัสดิการ 26
รัฐพล ญาติมิตรหนุน
วิเชียร คำรินทร์
หยาดพิรุณ ทองงาม
นิรมล ทองทิพย์
สุพัตรา ตนเล็ก
ปริศนา เก่งกาจ
บรรจง อินทร์วงค์
ณัฐพร เขื่อนแก้ว
อำไพ บัวลอย
รัตน์มณี ยศติวงศ์
สมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
สุรเดช คิดการงาน
วิทยา ถาแก้ว
เอกพงษ์ มณเทียน
ปภังกร เทพศิริ
พงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง
ศักดิ์ชัย แก้วอาทิตย์
ศรชัย ยาวิชัย
ปรีดา ริณพัฒน์
ประสงค์ คำตัน
พนมเทียน ทนคำดี
จีรพรรณ จันทราศัพท์
ชัยยุทธ บุญมี
นิรุจน์ ปิยะจันทร์
รัฐศาสตร์ กองคำ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 28
รฎาพร ละออง
มนสิชา มีแสงแก้ว
ศุภวรรณ สัจจากุล
สุรเดช ไชยมงคล
พันธมิตร ใจรินทร์
อทิตยา คำภิระ
สมชาย อารยพิทยา
ณัฐกฤตา โกมลนาค
ปริญญา ธะนันต์
สุมาลี สุพรรณนอก
ประวิทย์ วิมานทอง
นิรุต ทองสุก
เสกสรรค์ สอนยศ
ชัยยะโชค ดวงเนตร
พรสวรรค์ นักดนตรี
ธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
จุรีรัตน์ สุยะเขต
ปานศักดิ์ ชัยภักดี
สุระพล ริยะนา
นพมาศ ริยะนา
คล๊อก ประถมทรัพย์
อาจารียา ปิยะจันทร์
กรกช เจริญทรัพย์
บรรพต โตสิตารัตน์
อภิญญา โตสิตารัตน์
ธนัท นันทะชมภู
ศรีกุล นันทะชมภู
วุฒิพล คล้ายทิพย์
กองตรวจสอบภายใน 6
กองพัฒนาคุณภาพ 5
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 1
องค์การนักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 227
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล