ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 39
กองการเจ้าหน้าที่ 1
กองคลัง 2
กองแผนงาน 4
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 32
ศรีกุล นันทะชมภู
วุฒิพล คล้ายทิพย์
สุระพล ริยะนา
ประวิทย์ วิมานทอง
บรรพต โตสิตารัตน์
พรสวรรค์ สุวรรณชัยโชค
อาทิตย์ แก้วถาวร
สมชาย อารยพิทยา
กรกช เจริญทรัพย์
คล๊อก ประถมทรัพย์
นพมาศ ริยะนา
ปานศักดิ์ ชัยภักดี
พันธมิตร ใจรินทร์
มนสิชา มีแสงแก้ว
วสุ ไชยศรีหา
ศุภวรรณ สัจจากุล
สุมาลี สุพรรณนอก
สุรเดช ไชยมงคล
อทิตยา คำภิระ
อภิญญา โตสิตารัตน์
เสกสรรค์ สอนยศ
ณัฐกฤตา โกมลนาค
นิรุต ทองสุก
ปริญญา ธะนันต์
ชัชวาลย์ คืนดี
ธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
เนตรนภา ธะนันต์
รฎาพร ละออง
นิพนธ์ พิมาสน
ธนัท นันทะชมภู
ธงชัย เมืองมา
เสกสรรค์ สอนยศ
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 2
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2
คณะวิทยาศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
สำนักหอสมุด 1
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 61