ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6001102330   นางสาวจุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 8ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 8ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 8ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 8ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 8ชั่วโมง