ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906104313   นางสาวกัลญาณัท   วังแง่ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001125319   นางสาวปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 5ชั่วโมง
6010101400   นางสาวสายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง