ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906104313   นางสาวกัลญาณัท   วังแง่ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   ปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
6006103411   พัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 5ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง