ผู้เข้าร่วม
วาที คงบรรทัด คณะวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
41106026   นายอัคราชัย   เสมมณี : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
48919515   นางสาวเบ็ญจา   บำรุงเมือง : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 6ชั่วโมง
5704108309   นางสาวณัฐธิดา   สักลอ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804102333   นางสาวปริญญานุช   ปินนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804104313   นางสาวทิพย์วรรณ   บานเย็นงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104346   นางสาวอรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105319   นางสาวนารินทร์   ก๋ายอด : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105337   นางสาววนิดา   ดอกเกตุ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105341   นางสาวศิรประภา   วันสาสืบ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102397   นางสาวอัญญาพร   ไชยดวงคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5818102365   นายสมัชญ์   หวลคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904106302   นางสาวกัญญารัตน์   จันลาวิลาด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904109306   นายชยุตม์   มีคำเหลือง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109317   นางสาวพิมพ์ธนารัตน์   มุ่งการ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109318   นางสาวรมย์จิรัส   รุจิธารณวงศ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5905101318   นางสาวจุฬารัตน์   อุ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102539   นางสาวสุรางคณา   บุญแรง : การตลาด 6ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6001113332   นางสาวรพีพรรณ   จันทร์ฉาย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001122002   นายกฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6005104312   นางสาวขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6014102328   นางสาวปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง