ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102431   มุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102494   สุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125337   สุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6004104301   กาญจณรัตติ์   โชครวย : สถิติ 10ชั่วโมง
6006103324   จารุมาศ   กลิ่นชิด : บัญชี 10ชั่วโมง
6009102314   นิรชา   อัมพุธ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009102338   สุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6015123380   วราพร   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123381   วราพรรณ   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง