ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904107303   นายจิรายุ   สายวงค์ปัญญา : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004101353   นายปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101371   นางสาวรสศรินทร์   บุญรอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004102302   นางสาวกนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102322   นางสาวปวารี   คำรังษี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102338   นางสาวศิริพร   คำปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102342   นางสาวสุวนันท์   ไชยแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102345   นางสาวอัญชิสา   วสุสุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004103314   นางสาวชุติมา   คำยา : เคมี 8ชั่วโมง
6004103325   นางสาวเปี่ยมรัก   ริบไธสง : เคมี 8ชั่วโมง
6004103353   นางสาวอศิรวรรณ   สุคำตัน : เคมี 8ชั่วโมง
6004103355   นางสาวอังคณา   กลมกล่อม : เคมี 8ชั่วโมง
6004104311   นางสาวรัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 8ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 8ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107303   นางสาวขวัญจิรา   จองยอด : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107308   นางสาวณารินทร์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004108302   นางสาวกรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108306   นางสาวณัฐชยา   ต้อนรับ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004109312   นายพุฒิพงษ์   เชื้อเมืองพาน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109318   นายเอกชัย   มาสอน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง