ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708104301   นางสาวจันทิมา   จรัสทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5708104302   นางสาวจิรนันท์   จวนเก่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5708104308   นางสาวณัฐสุรางค์   สุทธิจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5708104323   นางสาวสุภาภรณ์   กาญจนากร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5708107337   นายธนวัฒน์   สะราคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708109323   นางสาววจี   วงค์สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708110314   นายธนาวุฒิ   สีเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5708110322   นางสาววรรณนิศา   แป้นอ่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
5708110331   นายอติราช   รื่นถ้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5808107341   นางสาวธิติมา   ตุ้มสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112304   นางสาวชลนิสา   สีอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112307   นายธนพล   เชื้อเพชร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112310   นายพลเทพ   ปินใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112312   นายภิญญาวัฒน์   แก้วกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112313   นายเมธัส   ว่องไวไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112314   นายวิชยุตม์   ภาคโอรส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808114328   นายดนัย   พรหมสุขันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908107314   นายจิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107328   นางสาวยิษฐา   เศรษฐี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง