ผู้เข้าร่วม
กชสร จินดารัตน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
รุ่งนภา รินคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614102349   นางสาววันวิสาข์   สนินัด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102498   นางสาวฌาษิณี   ดวงเดช : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5804103313   นางสาวชลิตา   ท่าหาญ : เคมี 6ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101398   นางสาวสุนิษา   ชมภูแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812107338   นางสาวปวีณา   ผิวเกลี้ยง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5818102304   นางสาวกานต์ระวี   ทั่งศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906103320   นางสาวขินหล้า   ลุงติยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5910101407   นายสรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6001122048   นางสาวอมรรัตน์   ใจโส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6005101320   นางสาวณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101353   นางสาวปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101406   นางสาวอัญธิกา   กษีร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6010101006   นางสาวฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 6ชั่วโมง