ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805101311   นางสาวจุฑามาศ   เวชภัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101348   นางสาวปรียาภรณ์   กองอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5805101410   นางสาวสุจิตรา   จำปา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง