ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708105306   ณัฐณิชา   กติกาโชคสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5708105313   สุกัญญา   ลางคุลานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5708105316   อารีญา   โพธิ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5708109302   นางสาวกรองแก้ว   เกตุแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109314   นายประกาศิต   กรรณพักตร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109330   นางสาวสิริวรรณ   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708112313   นายธนากร   เติมทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708114367   นางสาววรรณิภา   เชาวน์วิเชียร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5708114385   นายอโณทัย   บุญกระโทก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808105306   พนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808105313   อัญศญา   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808106305   จริยา   ถุงเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106306   จันทรพร   โอโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106313   ญาโณบล   ทัพนาคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106327   นราธิป   พรรษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106333   ปภาวดี   ดวงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106335   ปวีณา   ชูแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106336   ปาริชาติ   พรมรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106339   พิชญา   อ่อนคำพา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106342   ภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106347   มาลีวัลย์   สุวรรณศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106350   วรัญญา   ทัดเที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106369   อานุภาค   หินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808107302   กนกวรรณ   เนียมเที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107323   เฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107331   ณัฐธิดา   ชัยเดชา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107333   ณัฐริกา   บุญเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107348   นิติญา   ใจต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107349   บุญกนก   พรหมเทพ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107352   ปวรินทร์   อินแตง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107372   วรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107378   ศรุตา   ต้นสุนทร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107385   สหรัฐ   มณฑาทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107390   สิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808108303   ติณณภพ   บุญศัพท์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108311   ปาลิตา   สิงห์คา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108313   พินทุสร   ไตรสุธา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108318   เรณุมาศ   ทาโปปิน : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108326   อัจฉรา   พันธ์เลิศ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808109308   ณัฐริกา   คำปาละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109318   ฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109326   สกุณา   บวบกระโทก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808110304   จักรี   จำปาศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110305   จีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110306   ชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110319   ปิติณัช   จันทนุปาน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110320   พรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808113304   ธีรเชษฐ์   ศรีธรรมมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113308   พงศกร   สิงห์ศาลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113310   ภานุพงศ์   รื่นถวิล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113314   อภิวัฒน์   ทวีชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908105302   วรรณกร   กันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105313   วราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908108301   กมลรัตน์   สุคำมา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108310   ธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108313   นฤนาท   พรมวงศ์ซ้าย : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108314   ปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108323   สุดารัตน์   ชัยยาน๊ะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108324   สุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908114304   เกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114334   นครชัย   บุญอิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114366   ศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008107315   ณรงค์ชัย   ตันติวานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008107350   อมรเทพ   สมใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008111304   ชลธิชา   เวียงแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111314   พลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111319   วรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง