ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101319   ณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   ณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101386   วีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101399   ประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101430   มัทนพร   ภาชนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102337   ณัฏฐธิดา   แสงศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102432   วราพร   กล่ำคลองตัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102459   สุณิสา   ศรีมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102462   สุธีรา   สังหารกฤษ : การตลาด 3ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 3ชั่วโมง