ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 24ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 24ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5915123403   นายอภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6006101424   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 24ชั่วโมง
6009101320   นางสาวณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
6009101372   นางสาววิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง