ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 53
กองกลาง 5
กองการเจ้าหน้าที่ 4
กองคลัง 9
กองแผนงาน 1
กองพัฒนานักศึกษา 7
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2
กองสวัสดิการ 2
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 7
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 13
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 3
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 55
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล