ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708105316   นางสาวอารีญา   โพธิ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5808106361   นางสาวสุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5808106364   นางสาวสุรภา   ทองเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5808107338   นายทักษ์ดนัย   บังบัวบาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107342   นายธีรโชติ   สินจุ้ย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107372   นางสาววรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107390   นางสาวสิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808108306   นางสาวฐิติญา   ริบุญมี : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5808108313   นางสาวพินทุสร   ไตรสุธา : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5808109308   นางสาวณัฐริกา   คำปาละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109313   นายปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109317   นางสาวมณฑาทิพย์   นาคสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109318   นายฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109325   นางสาวศุภลักษณ์   คำภิระแปง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109326   นางสาวสกุณา   บวบกระโทก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109334   นายอัฐพล   จำแน่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808110301   นางสาวกฤติยา   วัฒนผลินธร : การตลาด 1ชั่วโมง
5808110305   นางสาวจีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 1ชั่วโมง
5808110322   นางสาวศศินา   สุวรรณ : การตลาด 1ชั่วโมง
5808111332   นางสาวปธิตา   คันใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
5808111333   นางสาวปานชีวิน   สุยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
5808114365   นางสาวรัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
5908106305   นางสาวขวัญพิสุทธิ์   เผดิมผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5908106334   นางสาวศิริรัตน์   หน่อแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5908108311   นายธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908109322   นายรัฐพล   เผ่าศรีไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908109335   นายอรรถชัย   ดูสันเทียะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908111328   นางสาววิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
5908111332   นางสาวศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6008104302   นางสาวเกวลิน   ร่มโพรีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104304   นางสาวณิชมน   บุญทะวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104308   นางสาวนจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104310   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104313   นางสาวรัตติยากร   ศิลาเณร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104316   นางสาวรจนา   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008105306   นางสาวสิริพร   ถนอมจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106314   นายปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106323   นางสาววิริยาพร   แป้นจันทร์พันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106335   นายธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008107302   นางสาวกัลญา   ฤกษ์งามชัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107314   นางสาวณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107316   นางสาวดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107318   นางสาวทัศชนาพร   ขันแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107324   นางสาวปัญญลักษณ์   หมื่นโฮ้ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107344   นายสิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107345   นางสาวสิรินทิพย์   สุจริตธุระการ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008111301   นางสาวกชกร   อินทะเสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6008111319   นายวรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6008114001   นางสาวกชกร   สุขเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114002   นางสาวกัญญารัตน์   แสนว่าง : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114004   นางสาวจิรวรรณ   ชูทอง : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114007   นายนิภูมิ   ไฝ่จิต : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114015   นางสาวสุกานดา   ใหญ่วงศา : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114016   นางสาวสุภัทรตา   สวนสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114017   นายอัศฎาวุธ   หอมขจร : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114311   นางสาวชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114312   นางสาวชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114357   นางสาววันวิภา   กันหะ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง