ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708105316   อารีญา   โพธิ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5808106361   สุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5808106364   สุรภา   ทองเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5808107338   ทักษ์ดนัย   บังบัวบาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107342   ธีรโชติ   สินจุ้ย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107372   วรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808107390   สิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5808108306   ฐิติญา   ริบุญมี : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5808108313   พินทุสร   ไตรสุธา : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5808109308   ณัฐริกา   คำปาละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109313   ปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109317   มณฑาทิพย์   นาคสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109318   ฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109325   ศุภลักษณ์   คำภิระแปง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109326   สกุณา   บวบกระโทก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808109334   อัฐพล   จำแน่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5808110301   กฤติยา   วัฒนผลินธร : การตลาด 1ชั่วโมง
5808110305   จีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 1ชั่วโมง
5808110322   ศศินา   สุวรรณ : การตลาด 1ชั่วโมง
5808111332   ปธิตา   คันใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
5808111333   ปานชีวิน   สุยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
5808114365   รัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
5908106305   ขวัญพิสุทธิ์   เผดิมผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5908106334   ศิริรัตน์   หน่อแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5908108311   ธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
5908109320   มลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908109322   รัฐพล   เผ่าศรีไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908109335   อรรถชัย   ดูสันเทียะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
5908111328   วิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
5908111332   ศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6008104302   เกวลิน   ร่มโพรีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104304   ณิชมน   บุญทะวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104308   นจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104310   บุณยานุช   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104313   รัตติยากร   ศิลาเณร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008104316   รจนา   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6008105306   สิริพร   ถนอมจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6008106307   ชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106314   ปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106323   วิริยาพร   แป้นจันทร์พันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008106335   ธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6008107302   กัลญา   ฤกษ์งามชัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107314   ณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107316   ดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107318   ทัศชนาพร   ขันแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107324   ปัญญลักษณ์   หมื่นโฮ้ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107344   สิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008107345   สิรินทิพย์   สุจริตธุระการ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6008111301   กชกร   อินทะเสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6008111319   วรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6008114001   กชกร   สุขเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114002   กัญญารัตน์   แสนว่าง : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114004   จิรวรรณ   ชูทอง : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114007   นิภูมิ   ไฝ่จิต : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114015   สุกานดา   ใหญ่วงศา : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114016   สุภัทรตา   สวนสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114017   อัศฎาวุธ   หอมขจร : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114312   ชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114357   วันวิภา   กันหะ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง