ผู้เข้าร่วม
ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5303101339   นางสาวสกาวเดือน   ต๊ะน้อย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5514301002   นายชยากร   ศรีพรภาคย์ : พัฒนาสังคมและมนุษย์ 6ชั่วโมง
5701125341   นางสาวสุภาภรณ์   กองสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5704105323   นางสาวพัชรัตน์   เมืองมีศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706105306   นางสาวกัญญาพร   โพธาวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105403   นางสาวศุภาพิชญ์   เมฆหีด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5803101315   นายชโรธร   แสนบัวหลวง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101336   นายพิทักษชัย   พรพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5804102321   นายธวัชชัย   บุญเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5812101307   นางสาวการณ์กมล   พิมพ์มหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102318   นางสาวจุฬารัตน์   ซิ้มสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102401   นางสาวอินทิรา   นิยมทวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102498   นายอิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5903307004   นางสาวนฤมล   บุญมี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5905104352   นางสาวนิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123401   นางสาวอชิรญาณ์   พรมมิจิตร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6001102412   นางสาวพัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001113321   นายนฤเบศ   กุหลาบ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6003307003   นางสาวอัจฉรา   เหล่าประเสริฐ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6004105301   นางสาวกนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105305   นางสาวขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104366   นางสาวพลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101429   นางสาวมลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102377   นางสาวบุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 6ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101335   นางสาวนลพรรณ   ใจภิภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101357   นางสาวพิสินี   พุทธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6012107325   นางสาวปฏิญญา   พวงประโคน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107330   นายพุฒินันท์   บุญสม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102324   นางสาวณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123396   นายอภิชาต   บุญเรือนยา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง