ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105307   นายกำธรพล   ปงเทพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105310   นายคงกะพัน   สืบสอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001101324   นายธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101358   นายรัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101381   นายอภิวิชญ์   กำญาณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101384   นายเอกราช   มาไกล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102478   นายสมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102524   นางสาวฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105334   นายณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105338   นายดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105345   นายธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105346   นายธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   นายธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105348   นางสาวธรรกมล   เชียงรุ้ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105349   นายธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105353   นายนนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105378   นายพลภัณฑ์   สีคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105398   นายวัชระพงค์   ตันเกษม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105412   นางสาวอทิตยา   มูลพล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105416   นายอลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001124318   นายรณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124324   นายศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124329   นายอดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6003101305   นายคณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101308   นางสาวจินตนา   ฤดีสาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101310   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101311   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101313   นางสาวชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101316   นางสาวชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101319   นายไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101328   นางสาวธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101329   นางสาวธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101335   นางสาวปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101336   นางสาวพรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101342   นางสาวภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101343   นางสาวยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101344   นางสาวรัชฎาภรณ์   ส่องาม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101354   นางสาวศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102325   นางสาวนรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102342   นางสาวละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102349   นางสาวศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102355   นางสาวสุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6004105301   นางสาวกนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105304   นายกิตติวัฒน์   โรจพวง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105305   นางสาวขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105306   นายคณิน   ฉัตรธนพงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105307   นายจตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105326   นางสาวรัตนวรรณ   การะนุต : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105331   นายวินิจกุล   ษมาวิมล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105335   นายสาริน   สมเป็ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101338   นายนนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101346   นายไชยวัฒน์   น้อยนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101463   นายสิริชัย   หุมนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101503   นางสาวชนิสรา   นาคมั่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101505   นางสาวโชติกา   ยานันติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102303   นางสาวกมลชนก   ไม้แดง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102364   นางสาวธิดารัตน์   งามดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102369   นางสาวนัฐพร   มาทาเม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103321   นางสาวจตุพร   ผาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103330   นางสาวเจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103332   นางสาวชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103404   นางสาวพรประภา   ทองเฝือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103408   นางสาวพรวลัย   ต๊ะแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 3ชั่วโมง
6009102302   นายฉัตรติกรณ์   จันดอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102324   นายระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102326   นายราเชน   วงศ์สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102339   นายสุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102346   นายฐิณัส   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 3ชั่วโมง
6012101313   นางสาวชณมาศ   ไชยสุทธินันท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101345   นางสาวพีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101348   นางสาวปวันรัตน์   ผานาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101353   นางสาวพรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101363   นางสาวรุ่งจิตรา   สุวรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102307   นายกุลวัฒน์   คำพุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102382   นายสมคิด   โยตะมาร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6014102350   นางสาวชลิดา   สุขจำนงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6022101308   นางสาวกัญญารัตน์   สุนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101323   นางสาวชลธิชา   การรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101336   นางสาวทัศนีย์   เงินตาสุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101337   นางสาวทิพย์เกสร   ฟูแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง