ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5912101387   นางสาวอริสา   ตะยะพงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101424   นางสาวอรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6001101001   นางสาวกนกวรรณ   ทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101003   นางสาวจุทาธิป   ไผ่ตาแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101004   นางสาวฉัตรวรินทร์   ชุ่มกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101009   นายทรรศนะ   จงโวหาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101011   นายทัศไนย   กล้าหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101014   นายนพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101016   นางสาวนัฐฐิกา   เร็วการ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101019   นายปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101030   นายวรพล   บัวคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101031   นายวโรดม   ใฝ่รักษาทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101033   นายวัชรากร   มาขำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101040   นางสาวสกาวรัตน์   พิศเพ็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101301   นางสาวกนกวรรณ   ปิ่นเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101302   นายกฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101303   นางสาวเกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101305   นางสาวขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   นางสาวจิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101308   นางสาวจีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101309   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์ดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101310   นายเจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101311   นายเฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101312   นายชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101313   นางสาวชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101314   นายฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101316   นายณัฐดนัย   เรืองมาลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101318   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   นางสาวดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101320   นายถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101321   นายทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101323   นายธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101324   นายธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101325   นายธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101326   นางสาวธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101327   นายธีรพงษ์   ทาทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101328   นายธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101329   นายธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101330   นางสาวนภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101331   นางสาวนรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101332   นางสาวนัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101335   นางสาวนิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101336   นายนุพงษ์   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101337   นางสาวบุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101338   นายประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101339   นางสาวปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101340   นายปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101341   นายปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101342   นายปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101343   นายพงศ์ศิริ   ทองสวาท : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101344   นางสาวพรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101345   นายพิชากร   มีทัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101346   นางสาวพิมพ์วิภา   บุตรวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101347   นางสาวพิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101348   นางสาวพิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101349   นางสาวแพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101350   นายภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101351   นางสาวภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101352   นางสาวมณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101353   นางสาวมาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101354   นางสาวมุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101355   นายยศนนท์   ประเสริฐทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101356   นายยุทธนันท์   พฤกษาพราว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101358   นายรัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101359   นายรัตนพนธ์   แก้วจักร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101361   นางสาวรุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101362   นายวรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101363   นายวริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101365   นางสาววาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101367   นายศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101368   นางสาวศรีนคร   เพ็งถา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101369   นางสาวศศิธร   พิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101370   นางสาวศศิภา   โพธิ์สิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101371   นางสาวศศิมา   ยามี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101372   นางสาวศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101374   นายสพล   สมนาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   นายสันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101377   นางสาวสุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101378   นางสาวสุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   นายอจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101382   นายอัจฉริยะ   กันหา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   นางสาวกนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102302   นางสาวกนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102304   นางสาวกรนิกา   กิติมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102305   นายกฤตเมธ   ปินไชย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102306   นายกฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102307   นายกฤษฎา   วันธงไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102308   นายกลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102310   นายกัมปนาท   สมรุส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102311   นางสาวกัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102312   นางสาวกัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102316   นายกิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102318   นางสาวเกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102320   นายขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102323   นางสาวจันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102330   นางสาวจุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102332   นางสาวจุฬารักษ์   คำลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102333   นางสาวจุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102335   นางสาวชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102338   นายชวิน   สุข่า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102339   นางสาวชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102342   นางสาวฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102343   นางสาวฐิติกานต์   แสนดวงดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102350   นายดนุพร   พิเศษชีพ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102352   นายทรงธรรม   สุวรรณอักษร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102356   นางสาวทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102359   นางสาวธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102364   นายธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102366   นางสาวธนิชา   ทะไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102367   นายธรณินทร์   ไชยกระเชียง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102368   นายธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102369   นายธวัชชัย   ลาภขุนทด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102370   นางสาวธัญญลักษณ์   อุดตา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102372   นางสาวธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102373   นายธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102375   นายธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102378   นางสาวนนทพร   แตงรื่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102379   นางสาวนนธิญา   ไชยเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102381   นางสาวนพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102382   นางสาวนภัสรพี   หมื่นอุสาห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102385   นางสาวนัดทิดา   มอญศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102387   นางสาวนันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102390   นางสาวนิรชา   จิตเส็น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102391   นายนิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102393   นายบุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102395   นางสาวปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102396   นางสาวปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102397   นางสาวปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102398   นางสาวปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102399   นายปริญญ์   สมัครธัญญกรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102400   นางสาวปริญญา   คนมาก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102402   นางสาวปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102404   นางสาวปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102410   นายพฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102412   นางสาวพัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102413   นายพิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102415   นางสาวพิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102416   นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102417   นางสาวพิมรภา   คำภีระ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102419   นายพีรวิชญ์   บุญเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102421   นางสาวเพ็ญพร   แจ่มจรัสคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102423   นางสาวภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102424   นางสาวภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102425   นางสาวภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102427   นายภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102428   นายภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102433   นายโยธิน   เครือชัยชนะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102436   นางสาวรังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102437   นางสาวรัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102438   นางสาวรัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102439   นางสาวรัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102441   นางสาวรุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102442   นางสาวลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102443   นางสาวลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102444   นายวรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102445   นางสาววรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102446   นายวรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102447   นางสาววรัชยา   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102448   นางสาววรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102449   นางสาววราศิริ   ดีมืด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102451   นายวรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102452   นายวัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102456   นางสาววิชุดา   พานาดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102457   นายวิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102461   นายวุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102463   นางสาวศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102464   นางสาวศศิธร   นันทกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102465   นางสาวศิริกัลยา   ระฆังทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102466   นางสาวศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102468   นางสาวศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102469   นางสาวศิริรัตน์   พรมสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102473   นายศุภกิจ   ศิริเฉลิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102476   นายสมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102478   นายสมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102479   นางสาวสศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102480   นางสาวสินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102482   นางสาวสิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102483   นางสาวสุจิตรา   ใจดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102484   นายสุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102485   นางสาวสุณัชฌา   เสวยศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102487   นางสาวสุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102488   นางสาวสุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102489   นางสาวสุธีรา   ปาโท : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102490   นายสุพรรณ   ทิพย์พนาพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102492   นางสาวสุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102495   นางสาวสุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102496   นางสาวสุภิดาว   ดอกชะบา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102501   นางสาวสุวิมล   บัวภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102502   นางสาวหนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102504   นางสาวหัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102505   นายอดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102506   นายอนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102507   นายอนุวัต   กอกัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102514   นางสาวอาภาพร   สีบุ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102515   นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102516   นางสาวอารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102517   นางสาวอินทิยา   บัวขอด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102518   นายอุทัย   จะแต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102519   นายเอกชัย   เชื้องาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102520   นายเอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102522   นางสาวอรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102524   นางสาวฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105303   นายกฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105324   นายชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105338   นายดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105343   นายเดชชนะ   ผุดผ่อง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105345   นายธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105346   นายธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   นายธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105349   นายธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105353   นายนนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105394   นายวชิรวิทย์   แจ่มใสศรี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105409   นายสุชาติ   พนารุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105413   นายอนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105416   นายอลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105419   นายอัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113314   นายชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113320   นายนครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124308   นายชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124318   นายรณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124324   นายศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124329   นายอดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125346   นายณัฐิวุฒิ   ชูทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001126303   นายไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126308   นางสาวธิดากานต์   กีรติชาญเดชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126309   นายธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126311   นางสาวนิพิฐพร   หลิมพานิช : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126316   นางสาวภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126318   นางสาวราชาวดี   โยดี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126320   นายวสุวัฒน   งานสลุง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126321   นายวีรวัฒน์   แก้วประสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126322   นายศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6003101303   นางสาวกาญจนา   ทองคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101304   นายกิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101305   นายคณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101306   นางสาวจรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101310   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101311   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101313   นางสาวชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101316   นางสาวชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101317   นายชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101319   นายไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101321   นายณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101323   นายทรงธรรม   บุญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101324   นายธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101326   นายธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101327   นายธนวัฒน์   โสภาบุตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101328   นางสาวธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101329   นางสาวธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101330   นายนนทนันท์   ต๊ะนางอย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101331   นายนพรัตน์   อาทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101332   นางสาวนภาพร   จันทร์ชู : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101336   นางสาวพรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101345   นายรัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101346   นายเริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101349   นางสาววิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101363   นายสุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101366   นายสุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง