ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801102450   ศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102472   สุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5912101387   นางสาวอริสา   ตะยะพงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101424   อรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6001101001   กนกวรรณ   ทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101003   จุทาธิป   ไผ่ตาแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101004   ฉัตรวรินทร์   ชุ่มกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101009   ทรรศนะ   จงโวหาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101011   ทัศไนย   กล้าหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101014   นพดล   อ่องยิ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101016   นัฐฐิกา   เร็วการ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101019   ปรีชา   บุบผาศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101030   วรพล   บัวคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101031   วโรดม   ใฝ่รักษาทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101033   วัชรากร   มาขำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101040   สกาวรัตน์   พิศเพ็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101301   กนกวรรณ   ปิ่นเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101302   กฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101303   เกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101305   ขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   จิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101309   จุฑามาศ   จันทร์ดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101310   เจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101311   เฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101312   ชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101316   นายณัฐดนัย   เรืองมาลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101318   ณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   ดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101321   ทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101323   ธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101324   ธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101325   ธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101326   นางสาวธีรดา   ธงวิลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101327   ธีรพงษ์   ทาทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101328   ธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101329   ธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101330   นภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101331   นรารัตน์   ทาวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101332   นัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101335   นิศารัตน์   มั่นศิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101336   นุพงษ์   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101337   บุษกร   จงกลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101338   ประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101339   ปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101340   ปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101341   ปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101342   ปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101343   พงศ์ศิริ   ทองสวาท : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101345   พิชากร   มีทัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101346   พิมพ์วิภา   บุตรวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101347   พิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101348   พิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101350   ภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101351   ภวิตรา   โภครักษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101353   มาลัย   ทรายทวีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101354   มุกดา   นาคป้อมฉิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101355   ยศนนท์   ประเสริฐทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101356   ยุทธนันท์   พฤกษาพราว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101358   รัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101359   รัตนพนธ์   แก้วจักร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101361   รุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101362   วรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101363   วริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101365   วาริณี   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101367   ศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101368   ศรีนคร   เพ็งถา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101369   ศศิธร   พิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101370   ศศิภา   โพธิ์สิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101371   ศศิมา   ยามี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101372   ศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101374   นายสพล   สมนาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101377   สุชาวดี   อัตรสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   หนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   อจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101382   อัจฉริยะ   กันหา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102303   กมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102304   กรนิกา   กิติมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102305   กฤตเมธ   ปินไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102306   กฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102307   กฤษฎา   วันธงไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102308   กลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102310   กัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102311   กัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102314   กิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102315   กิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102316   กิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102328   จิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102330   จุฑามาศ   ผลไม้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102332   จุฬารักษ์   คำลือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102333   จุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102335   ชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102338   ชวิน   สุข่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102339   ชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102342   ฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102343   ฐิติกานต์   แสนดวงดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102350   ดนุพร   พิเศษชีพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102352   ทรงธรรม   สุวรรณอักษร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102356   ทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102357   ทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102358   ธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102361   ธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102365   ธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102366   ธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102367   ธรณินทร์   ไชยกระเชียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102368   ธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102369   ธวัชชัย   ลาภขุนทด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102370   ธัญญลักษณ์   อุดตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102372   ธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102373   ธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102375   ธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102378   นนทพร   แตงรื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102379   นนธิญา   ไชยเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102382   นภัสรพี   หมื่นอุสาห์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102384   นลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102385   นัดทิดา   มอญศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102387   นันทวรรณ   มูลสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102390   นิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102392   นิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102393   บุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102394   ปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102395   ปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102396   ปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102397   ปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102398   ปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102399   ปริญญ์   สมัครธัญญกรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102400   ปริญญา   คนมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102402   ปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102404   ปัทมพร   เพียรพยายาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102405   ปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102410   พฤกษ์   ศรีตะวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102411   พัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102412   พัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102413   พิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102416   พิมพ์ลภัส   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102419   นายพีรวิชญ์   บุญเพ็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102421   เพ็ญพร   แจ่มจรัสคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102423   ภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102424   ภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102425   ภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102427   ภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102428   ภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102431   มุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102433   โยธิน   เครือชัยชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102436   รังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102437   รัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102438   รัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102439   รัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102440   ราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102441   รุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102442   ลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102443   ลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102444   วรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102445   วรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102446   วรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102447   วรัชยา   ศรีวิชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102448   วรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102449   วราศิริ   ดีมืด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102451   วรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102452   วัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102454   วัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102456   วิชุดา   พานาดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102457   วิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102458   วิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102461   วุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102463   ศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102464   ศศิธร   นันทกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102465   ศิริกัลยา   ระฆังทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102466   ศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102468   ศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102469   ศิริรัตน์   พรมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102473   ศุภกิจ   ศิริเฉลิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102474   ศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102476   สมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102477   สมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102478   สมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102480   สินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102482   สิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102483   สุจิตรา   ใจดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102484   สุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102485   สุณัชฌา   เสวยศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102486   สุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102487   สุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102488   สุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102489   สุธีรา   ปาโท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102490   สุพรรณ   ทิพย์พนาพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102492   สุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102495   สุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102496   สุภิดาว   ดอกชะบา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102497   สุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102501   สุวิมล   บัวภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102505   อดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102506   อนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102507   อนุวัต   กอกัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102508   อมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102511   อรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102515   อารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102516   อารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102517   อินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102518   อุทัย   จะแต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102519   เอกชัย   เชื้องาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102520   เอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102522   อรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102524   ฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105303   กฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105324   ชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105338   ดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105343   เดชชนะ   ผุดผ่อง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105345   ธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105346   ธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   ธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105349   ธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105353   นนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105362   บุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   ประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105367   ปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   พงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105394   วชิรวิทย์   แจ่มใสศรี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105402   วุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105409   สุชาติ   พนารุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105416   อลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105419   อัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113314   ชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124308   ชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124318   รณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124329   อดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125346   ณัฐิวุฒิ   ชูทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001126303   ไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126308   ธิดากานต์   กีรติชาญเดชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126309   ธีรพัฒน์   ลุงชี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126311   นิพิฐพร   หลิมพานิช : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126316   ภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126318   ราชาวดี   โยดี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126320   วสุวัฒน   งานสลุง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126321   วีรวัฒน์   แก้วประสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6001126322   ศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6003101303   นางสาวกาญจนา   ทองคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101304   กิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101305   คณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101306   จรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101310   จุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101311   จุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101313   ชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101316   ชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101317   ชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101319   ไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101321   ณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101323   นายทรงธรรม   บุญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101324   ธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101326   ธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101327   ธนวัฒน์   โสภาบุตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101328   ธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101329   ธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101330   นนทนันท์   ต๊ะนางอย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101331   นพรัตน์   อาทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101332   นภาพร   จันทร์ชู : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101336   พรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101345   รัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101346   เริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101349   วิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101363   สุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101366   สุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102330   ปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102331   ปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102332   พรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102336   นางสาวภาวรินทร์   ปรินเเคน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102342   ละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   ลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102345   วิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102349   ศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102351   สุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102355   สุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103314   นายณัฐพงษ์   มุงเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103316   ณัฐวัตรชัย   ตาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103317   ณัฐวุฒิ   สิงห์สุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103336   ปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103343