ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5704107327   อรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5710101317   นางสาวจิตรานุช   สุขสบาย : การประมง 6ชั่วโมง
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 6ชั่วโมง
5712106301   นางสาวกนกวรรณ   ลิงกอร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106397   นางสาวสุภาภรณ์   อุตมะติง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5801102358   ธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801126341   อัจฉริยา   ทองเจียม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804104345   อภิชัย   ฟูแก้ว : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105324   นางสาวปานหทัย   ชัยศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104360   พงศ์ปกรณ์   ดอนมูล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102453   นายภาณุพงศ์   เพ็ญสละพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 6ชั่วโมง
5812102383   นายสิงหนาท   ปินตาแสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106317   นางสาวชลธิดา   สุวรรณไชยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5818102368   นางสาวสุวนี   มูลย่อง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101303   กฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101395   วนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901101052   นายอินปัน   สิงหัตถะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901105358   นายพลพิทักษ์   หม่อมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5903103343   ยุพารัตน์   บัวจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104327   มณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904101378   สุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906103005   นายกันตินันท์   วิชัยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103010   นางสาวจิรัฏฐิกาล   มีสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103018   นางสาวฑิฆัมพร   เส็งสิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103019   นางสาวณัฏฐ์นรี   ศรีใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103086   นายอิทธิรัตน์   ปิงวัง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104437   นางสาวศุดานันท์   ดวงต๋า : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104440   นางสาวศุภาวรรณ   พรมแต่ง : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104442   นางสาวสรินญา   ปาพันธ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104446   สุชานันท์   คันศร : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104447   นางสาวสุดาพร   ขันทะบุตร : การเงิน 6ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101439   ไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 6ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123353   นางสาวปิยะนุช   ศรีบุญยงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5919103503   ชัญญานุช   ใจหล้า : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919103504   ชุติกาญจน์   วันทนา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919103526   รัตติญา   คำซาว : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6004101381   ศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004105318   นริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105339   อทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103484   สุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6014102317   ทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง