ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 3ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102412   นางสาวพัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6006103312   นางสาวกิจติพร   คำชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103458   นางสาววิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101308   นางสาวจันจิรา   นาทันใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101319   นางสาวชาฎาพร   แจ้ป้อม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102302   นางสาวกมลชนก   โพธิ์เหลือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102337   นางสาวธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102346   นางสาวปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123345   นางสาวเบญจวรรณ   คุ้มมี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123369   นางสาวภีรดา   ทองเอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102305   นางสาวเขมมิกา   เพ็งไทย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102359   นางสาวมนัญชยา   มณีอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101413   นางสาววารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง