ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904102320   นุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6001101303   เกวลิน   ไชยนุรักษ์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101321   ทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101355   ยศนนท์   ประเสริฐทรัพย์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001102454   วัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6004101343   ทัพพ์   พุทธิเมธากุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004102329   รัชชนก   พะกิโล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6004103305   กุลสตรี   โปธาคำ : เคมี 4ชั่วโมง
6004103319   ธมลวรรณ   เครือคำวัง : เคมี 4ชั่วโมง
6004104302   ขวัญฤทัย   สายสุวรรณ์ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004104303   ชนิตา   คมขำ : สถิติ 4ชั่วโมง
6004105332   วิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006101358   ณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006102424   รุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6006102427   วรพงษ์   คงพนา : การตลาด 4ชั่วโมง
6006105392   พีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6006105393   วิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6009101362   รัฐนันท์   เที่ยงมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101365   วชิมาลา   สุวรรณสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 4ชั่วโมง
6010102348   อัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6012101308   จันจิรา   นาทันใจ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6012101366   ลักษิกา   ทิพยมหิงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6014102316   ณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6015123312   นายจิรายุ   แบ่งทิศ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123335   ธวัชชัย   ปงหาร : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123343   นัสลิน   เหลี่ยวตระกูล : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123345   เบญจวรรณ   คุ้มมี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015124301   วิชญสัณห์   เศรษฐบุตร : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101398   เมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101406   วทัญญู   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101415   วิรัชฎา   ศาสตราชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง