ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801101006   นายชนมกานต์   จำปามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101380   นางสาวสุภาดา   ระหาญสิม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105361   นายภาคภูมิ   ปวนปันวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105381   นางสาวศิยาพร   ระหงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801113301   นางสาวกนกวรรณ   เหลืองอร่าม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113302   นางสาวกัลย์สุดา   ศรีวารี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113325   นางสาวประกายรัตน์   ทาสืบ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113356   นางสาวกชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801125309   นางสาวจีราวดี   คำศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125325   นางสาวทานตะวัน   ภิรักษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125344   นางสาวมัธรินทร์   ขันเล็ก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125375   นางสาวอังคณา   จำปาวัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801126310   นางสาวชญาภรณ์   จันทร์ต้น : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126314   นางสาวณัฏฐริยา   ทรัพย์สมบูรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126333   นางสาวศรัญย่า   เพ็ชรล้อมทอง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5804105348   นางสาวพัชรีภรณ์   เขื่อนอ้น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901101031   นายพงษ์ดนัย   พวงสมบัติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101042   นายสมพร   แก้วการไร่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101308   นางสาวจิราภรณ์   อินทร์ต่อม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101344   นางสาวปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101350   นางสาวเพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101351   นายภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101369   นางสาวสุชัญญา   วงค์ชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101375   นางสาวสุวนี   ยาวิชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101379   นางสาวอุราวรรณ   แสนสร้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102383   นางสาวนิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901113319   นางสาวธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113328   นางสาวพัชราพร   แสงดาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113336   นางสาววิภาดา   ปาละอ้าย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125344   นางสาววิภาวดี   วงค์วาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901126319   นางสาวนภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126320   นางสาวน้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126332   นางสาวหทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง