ผู้เข้าร่วม
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บุษบง เสนรังษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธนันท์ฐิตา สะปู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุธิดา นะภิใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708114366   นางสาววรรณนิษา   วันเเก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808107331   นางสาวณัฐธิดา   ชัยเดชา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107344   นางสาวนภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107348   นางสาวนิติญา   ใจต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107352   นางสาวปวรินทร์   อินแตง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107356   นายพรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107372   นางสาววรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107390   นางสาวสิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107406   นายอัษฎาวุธ   โพธิอินทร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808108301   นางสาวกนกวรรณ   แก้วเกิด : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108306   นางสาวฐิติญา   ริบุญมี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108307   นางสาวณัชชา   บุญแล : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108308   นายทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108310   นางสาวปรียนันท์   ปินตาสี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108311   นางสาวปาลิตา   สิงห์คา : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108313   นางสาวพินทุสร   ไตรสุธา : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108317   นางสาวเมธินี   หวลหอม : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108318   นางสาวเรณุมาศ   ทาโปปิน : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108320   นายวรพงศ์   อำไพ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108323   นางสาวศรีสุดา   พันธุ์โท : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108324   นางสาวศินากานต์   สมบูรณ์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108326   นางสาวอัจฉรา   พันธ์เลิศ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808109301   นางสาวกรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109304   นายจักรกฤษณ์   ประสาทพร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109308   นางสาวณัฐริกา   คำปาละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109313   นายปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109323   นางสาววีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109326   นางสาวสกุณา   บวบกระโทก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109331   นางสาวหยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109332   นายอนุพงษ์   สีขจรปรีดากุล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109333   นางสาวอรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808110301   นางสาวกฤติยา   วัฒนผลินธร : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110305   นางสาวจีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110322   นางสาวศศินา   สุวรรณ : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110326   นายอภิวัฒน์   สมดา : การตลาด 5ชั่วโมง
5808111315   นางสาวฐิติวรดา   แสนหมี่ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111317   นางสาวณัฐชา   บุญกัลยา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111318   นางสาวณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111319   นางสาวณิชกานต์   สุขนิล : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111320   นางสาวต้อม   ต๋าคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111335   นางสาวปิยะธิดา   วรรณภูมิพันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111350   นางสาวยลดา   กุสาวดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111360   นางสาวศลิตา   นันตา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808114301   นางสาวกนกภรณ์   เดชสองชั้น : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ส้ม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114303   นายกฤษณลักษณ์   เขื่อนไชย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114304   นางสาวกฤษณา   แก่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114305   นางสาวกัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114306   นางสาวกัณฐมณี   อินญาวิเลิศ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114308   นายเก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114309   นายเกริกเกียรติ   จิตธรรม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114310   นางสาวใกล้รุ่ง   ปักสีมา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114311   นายเขตตะวัน   สมทรง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114312   นางสาวคนึงนิตย์   เพชรประกอบ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114313   นางสาวจันทวรรณ   ณ นคร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114315   นางสาวจุลจิราภรณ์   บุษบก : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114317   นายฉัตราวุธ   สิงห์เทพ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114318   นางสาวชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114320   นางสาวชัชฎาพร   สุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114322   นายชุติพันธ์   สีอ่อน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114323   นางสาวชุติมา   เนินพลับ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114324   นางสาวญาสุมินทร์   สมศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114326   นายณัฐพงษ์   พรมจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114327   นางสาวณัทฐ์นันทมนต์   สิงห์คำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114329   นางสาวดาวรุ่ง   พ่วงดี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114331   นางสาวทินาพร   มาตย์ชาวนา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114332   นายธนพล   จันทร์คำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114333   นายธนพล   บำรุงศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114334   นายธนภัทร   ข้ามสาม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114335   นายธวัชชัย   ม้าแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114336   นางสาวธารารัตน์   หร่อยดา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114337   นายธีราวัฒน์   อุดทาคำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114340   นางสาวนรธีร์   ขำเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114341   นายนราวุฒิ   ซิ้วกุ้ง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114342   นางสาวนันท์นพิน   สืบพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114343   นายนันทวัฒน์   ใยดำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114344   นางสาวนาตาชา   กล่ำฮุ้ย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114345   นายนิติพงศ์   ตาดต่าย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114347   นางสาวนุศรา   สีอ่อน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114348   นางสาวเบญญาณี   วงศ์เคียน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114350   นางสาวปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114351   นางสาวปิยะนุช   ร้องสาคร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114352   นางสาวผกาวรรณ   จันทร์ช่วง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114353   นายพงศธร   กลางสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114354   นางสาวพัชรพร   ขาวสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114355   นางสาวพัชรี   หอมใบบัว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114356   นางสาวพัศธนัญญา   รินแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114357   นางสาวพิมพ์ชนก   พรหมชาติ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114358   นางสาวไพลิน   ศิวิวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114359   นางสาวฟ้ารุ่ง   วัฒนพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114362   นายมิ่งขวัญ   นวลนาถ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114363   นายระพีพัฒน์   สรรพอาษา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114364   นางสาวรัชนีกร   สมสู่ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114365   นางสาวรัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114366   นายเรืองศิลป์   กิจพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114368   นางสาววรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114370   นางสาววราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114371   นางสาววราภรณ์   ชูนิ่ม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114372   นางสาววราภรณ์   สร้อยสน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114374   นายวีระชัย   ฟองธิวงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114376   นางสาวศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114379   นายสมโชค   เชื้อกุล : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114380   นายสมพจน์   ดิเรกชวนันท์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114382   นายสิรวิชญ์   พุ่มพิศ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114383   นางสาวสุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114384   นางสาวสุภาวดี   วงษ์สิน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114385   นายสุรเชษฐ์   บุตนัย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114386   นายแสงสุรี   อารีพล : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114387   นางสาวโสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114389   นายองค์ษา   ตุ๋นสัก : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114390   นายอนาวิล   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114391   นางสาวอนุศรา   เกตุเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114392   นายอภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114393   นางสาวอัจฉราพร   คงพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114394   นางสาวอาภรณ์   เกิดเดช : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114395   นางสาวอารียา   เชิงรู้ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114397   นางสาวอุไรวรรณ   จันทวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808115301   นายไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115304   นางสาวณัฐนิช   บุญยัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115307   นางสาวปรินดา   ยิ้มรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115308   นายปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115310   นายวิโรจ   ชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115315   นายปองภพ   นาฉิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908104302   นางสาวเกศนี   ใจแว่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104309   นางสาวพรรณวิลัย   อุบลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104323   นางสาวอรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104324   นางสาวอุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908106303   นายกานต์   แย้มสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106306   นายเฉลิมวงศ์   จันทร์ประเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106310   นางสาวณัฐพร   คำป๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106311   นางสาวณัฐภัทร   ชักนำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106313   นางสาวดารพร   เพียรเก็บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106317   นางสาวนริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106323   นางสาวประภาพร   นิธิสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106331   นางสาววรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106335   นางสาวศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106336   นายศุภกฤต   วรรณดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106340   นางสาวสุทธิดา   ใสชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106346   นางสาวอัจจิมา   จันทร์สุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106359   นายอรรฆพชร   อินทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908107304   นางสาวกรวิภา   ธรรมสอน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107307   นางสาวกัลย์สุดา   สุขคำ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107313   นางสาวจิรภัทร์   พรมสง่า : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107315   นายจิรวัฒน์   เหล่ากอแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107317   นางสาวชลธิดา   สิงห์ดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107320   นายณัฐกฤษณ์   วงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107322   นายทรงพล   สุมทุม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107323   นางสาวทิพรัตน์   ไทยดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107335   นางสาวพรพรรษา   ยานะศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107336   นางสาวพัชรี   หาญเวช : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107338   นางสาวพิมทุ์สุดา   โยงกาศ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107340   นางสาวเพชรรัตน์   จันทรดิลกกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107360   นางสาวศิริวรรณ   รักช้าง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107368   นางสาวสโรชา   ทองนพคุณ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107370   นางสาวสุทธิดา   แสนเงิน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107376   นางสาวอภิสรา   เถื่อนถ้ำ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908108310   นางสาวธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108311   นายธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108312   นางสาวธิดารัตน์   ศิริธาร : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108313   นายนฤนาท   พรมวงศ์ซ้าย : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108314   นางสาวปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108318   นางสาวพาณิภัค   บุญมี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108324   นางสาวสุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908109304   นางสาวชญานี   บัวกล่ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109310   นางสาวธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109312   นางสาวนภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109313   นางสาวนฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109325   นางสาวศศิธรณ์   วงค์เจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109331   นางสาวสุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908110302   นางสาวคณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110303   นางสาวเจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110309   นางสาวฐิติกานต์   ทองเพ็ญ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110317   นางสาวพัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110321   นางสาวรจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110322   นางสาววชิรญาณ์   ศรีสว่าง : การตลาด 5ชั่วโมง
5908111315   นางสาวนิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111318   นางสาวปาริชาติ   วีระคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111322   นางสาวเมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111333   นางสาวสิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908112302   นางสาวกมลวรรณ   อินทร์สุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112303   นางสาวกรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112311   นายพีระพงษ์   ใจขอด : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908114002   นายชัยวัฒน์   งามรัชดาพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114004   นายณัฐนันท์   น้อยมุ้ง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114005   นายณัฐวุฒิ   เครืออุ่นเรือน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114008   นางสาวรัชณีพร   ศรีวันชัย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114009   นายวัชรพล   เรืองกลิ่น : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114011   นายศักดิ์สิทธิ์   ปอกอ้าย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114012   นายสันติ   ก๋าทอง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114015   นายเอกชัย   ธัญลักษณ์พนา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114301   นางสาวกนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114330   นายธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114333   นายธุวานนท์   ใจสุยะ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114339   นางสาวนิรชา   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114344   นางสาวปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114355   นางสาวเยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114357   นายราเมศ   จักรแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114361   นางสาววชิรญาณ์   ธูปบาง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114362   นางสาววธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114366   นายศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114368   นางสาวศิริวรรณ   บาลจ่าย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114375   นางสาวเหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008104301   นายกรวิชญ์   อินทร์บำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104306   นางสาวลภัสรดา   นิลมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104309   นางสาวนนธิชา   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104312   นายภราลักษณ์   ไกรศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008106301   นางสาวกัณฐิกา   นาทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106302   นางสาวกันติชา   ระโยธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106303   นางสาวกาญจนา   หงส์รำแพน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106305   นายเจษฎาภรณ์   ผลากรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106308   นางสาวณัฐริกา   แสงฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106309   นางสาวทิวาวรรณ   ส่วนบุญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106310   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106311   นางสาวธัญลักษณ์   ชัยยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106314   นายปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106315   นางสาวพิมพ์ประภัส   สกุลมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106316   นางสาวฟารีดา   แก้วภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106317   นายภานุพงศ์   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106318   นางสาวเยาวลักษณ์   กุลบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106319   นายวชิรสร   บุตรศาสตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106320   นางสาววิภาภรณ์   สุขตระกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106321   นางสาววิรัญญา   บุญธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106322   นางสาววิราพร   มิ่งขวัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106323   นางสาววิริยาพร   แป้นจันทร์พันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106324   นายศักดิ์สิทธิ์   ว่องไว : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106325   นางสาวสรางอร   พรมจารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106329   นางสาวอรวรรณ   สังข์เล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106330   นายอัมรินทร์   อินทราวุธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106333   นางสาวสุภารัตน์   ม่วงมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008107301   นายกฤษฎา   วังอินทร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107302   นางสาวกัลญา   ฤกษ์งามชัย : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107304   นายโกวิทย์   ได้พร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107305   นายจักรพันธ์   มาเยอะ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107306   นางสาวจิตติมา   รอดไพรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107307   นายจิตรกร   สุจิรังกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107308   นายจิรายุ   มหมนต์เจริญ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107310   นางสาวฉัตรธิดา   หมั้นทองเพชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107311   นายเฉลิมพล   ยาอุด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107312   นางสาวชลธิชา   อิ่มเพ็ง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107314   นางสาวณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107315   นายณรงค์ชัย   ตันติวานนท์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107316   นางสาวดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107318   นางสาวทัศชนาพร   ขันแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107319   นางสาวธนพร   ทองพูล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107322   นางสาวนฤมล   กุมภาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107323   นายนันทวัฒน์   ทิพย์ขุนทด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107325   นางสาวพรภิมล   อิ่มอ่อน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107328   นางสาวพุธิตา   ทิพโคต : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107333   นางสาวภาสิณี   มีศิลป์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107334   นางสาวยุพารัตน์   สุวรรณกาศ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107338   นายฤทธิรงค์   ฝั้นนุวงค์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107341   นายศุภโชค   หาญจิตต์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107344   นายสิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107345   นางสาวสิรินทิพย์   สุจริตธุระการ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107346   นายสิริมงคล   ขอนคำ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107347   นางสาวสุกฤตา   ตุ๊กกี่ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107349   นายอภิสิทธิ์   มีสมศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107350   นายอมรเทพ   สมใจ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107352   นายเอกสิทธิ์   ชุติมหาชน : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107354   นายชนนท์   ปินะสุ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107355   นายทัศนัย   คำแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008108301   นายกิตติพงศ์   ศิริกันทา : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108304   นางสาวณัฐพร   สุพลจิตร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108307   นายปฐมพงษ์   มหามิตร : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108308   นางสาวปิยะวรรณ   ชาดี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108309   นางสาวพรประภา   ทองดี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108311   นางสาวหทัยภัทร   ชมภูมิ่ง : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108312   นางสาวนนทิชา   เพ็งจันทร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008111301   นางสาวกชกร   อินทะเสม : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111302   นางสาวจุฑามาศ   ชูตินิมิตรรัตน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111303   นางสาวจุฑามาศ   ไชยศรี : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111304   นางสาวชลธิชา   เวียงแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111306   นางสาวณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111313   นายพรชนก   จันทร์บัว : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111314   นางสาวพลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111319   นายวรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111324   นางสาวอมรรัตน์   โพธรา : บัญชี 5ชั่วโมง
6008115301   นางสาวกนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115302   นายกษิดิ์เดช   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115303   นางสาวกัลยรัตน์   ภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115304   นายคณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115305   นางสาวเจนจิรา   บุญสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115306   นางสาวชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115307   นางสาวฐิดาภรญ์   มุสิกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115308   นางสาวณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115309   นายธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115311   นางสาวน้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115312   นางสาวนิธิพร   ศรีพิทักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115314   นายปัญจพล   สิทธิสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115315   นางสาวปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115316   นายพงศกร   บุญโสม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115317   นางสาวพรสวรรค์   ชำนาญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115318   นายพิพัฒน์พงศ์   กำลังยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115319   นายวัชระ   คำทูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115320   นางสาวศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115321   นางสาวศศินา   เป็นสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115323   นายอดิเทพ   เป้าหินตั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115324   นายอรรถพล   ทรายอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115325   นางสาวอรวรรณ   กระต่ายทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115326   นายอรุณรัชช์   แก่นทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115327   นางสาวธนพร   นกเล็ก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115329   นางสาวปริชาติ   ไชย์บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง