ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601125347   นายนนทกานต์   ลือชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 80ชั่วโมง
5701105354   นางสาวเบญจมาศ   สวัสดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105360   นางสาวปิยาภรณ์   ปินคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105402   นางสาวอภิชญา   แสงเพชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105404   นางสาวอรณิชา   จอพอ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105406   นางสาวอรนุช   อุดมสม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105409   นายอิทธิศักดิ์   ศรีกุนนะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105410   นางสาวอุษาวดี   คำเวียง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 10ชั่วโมง
5701105411   นายเอกพจน์   วัดศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5701125309   นายฐิติกร   เชื้อเมืองพาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
5701125339   นายสิรภพ   ส่วยเสน่ห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
5703102330   นายนิพนธ์   สามพันพวง : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5703102362   นายเอกชัย   นารินคำ : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5703104302   นายคุณากร   เชียงแรง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
5706101341   นายณัฐพงศ์   ปันกวด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101450   นายสุธีรพล   บูลย์ประมุข : การจัดการ 10ชั่วโมง
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
5806104426   นางสาวปิยะภรณ์   ลือตาล : การเงิน 10ชั่วโมง
5810101304   นางสาวกาญจนา   มีแก้ว : การประมง 10ชั่วโมง
5810101305   นางสาวกานติมา   แก้วไตรรัตน์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101306   นายกิตติกานต์   จันทร์งาม : การประมง 10ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 10ชั่วโมง
5810101310   นางสาวแก้วทิพย์   ทิปัญญา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101311   นางสาวคณัสนันท์   ทองสุ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101312   นางสาวคทากร   บุญอุปละ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101313   นายจักรกฤษ   จักรคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 10ชั่วโมง
5810101315   นางสาวจิตติมา   อภัยศรี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101316   นายจิรวัฒน์   วงศ์คำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101318   นางสาวจุฑารัตน์   บางเหลือม : การประมง 10ชั่วโมง
5810101319   นางสาวเจนจิรา   ปานแม้น : การประมง 10ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 10ชั่วโมง
5810101324   นายชิติพันธ์   วิชัยกุล : การประมง 10ชั่วโมง
5810101325   นายณัฐกุล   สังข์วัฒน์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101326   นายณัฐดนัย   ชุ่มมะโน : การประมง 10ชั่วโมง
5810101327   นางสาวณัฐธิกานต์   งามเมือง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101330   นางสาวณัฐริกา   ขัดฝั้น : การประมง 10ชั่วโมง
5810101331   นางสาวณัฐริกา   ชัยมาเชื้อ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101332   นางสาวณัฐสุดา   มอยเรือน : การประมง 10ชั่วโมง
5810101336   นางสาวดุษฎี   เวชกรณ์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101339   นายธนเมศฐ์   ธารทอง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101342   นายธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 10ชั่วโมง
5810101348   นายธีรศักดิ์   ธุระ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101352   นางสาวน้ำฝน   ทรงกุล : การประมง 10ชั่วโมง
5810101354   นางสาวนุชจรี   มาดี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 10ชั่วโมง
5810101356   นางสาวนุชนาฎ   ต๊ะรังษี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101357   นางสาวนุชนาถ   ต๊ะมัง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101358   นางสาวเบญจมาศ   แพงพงา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101360   นายปภังกร   ไม่โรยรส : การประมง 10ชั่วโมง
5810101362   นางสาวปภาวดี   กันทา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101365   นายปิยังกูร   ปัญญานวล : การประมง 10ชั่วโมง
5810101366   นายพงศกร   พรมขอนยาง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101369   นางสาวพรพิมล   สำราญใจ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101372   นางสาวพัชรีพร   เมืองมา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101373   นายพิทักษ์พงศ์   ดาวดึงษ์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101374   นายพิพัทธ์   มั่นสุทธิ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101377   นางสาวภัทราศิณี   พระไวทาง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101379   นางสาวภูริฉัตร   จันดี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101380   นายเมธิส   ใจเมตตา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101381   นางสาวยุวดี   วังยาว : การประมง 10ชั่วโมง
5810101382   นายรณรงค์   เลือกถา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101383   นายรมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101384   นายรวิพล   ธนัญชัย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101387   นางสาวรัตนาภรณ์   ธิปละ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101388   นางสาวรุ่งทิพย์   อยู่สำอางค์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101390   นางสาววรนิษฐา   จอมคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101393   นางสาววรัญญา   รุ่งสาย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101394   นางสาววรัญญา   หอมอ่อน : การประมง 10ชั่วโมง
5810101398   นางสาววิจิตรา   พยัควงษ์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101401   นางสาวศศิมาพร   ผ่องแผ้ว : การประมง 10ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 10ชั่วโมง
5810101405   นางสาวศิริวรรณ   เกิดดี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101410   นายสมลักษณ์   คำไอมาลี : การประมง 10ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101412   นางสาวสโรชา   รอดยอดสร้อย : การประมง 10ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101415   นางสาวสายรุ้ง   ท่อนคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101417   นางสาวสุชิรา   ไชยเชียงพิณ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101426   นายอดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 10ชั่วโมง
5810101427   นายอดิศร   แก้วคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101429   นายอนุรักษ์   กาวิจา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101430   นายอภิรักษ์   เหมพิจิตร : การประมง 10ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 10ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 10ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 10ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5901101001   นายก่อเกียรติ   อภิปรัชญาพงศ์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101002   นางสาวกัลยาณี   ปางท้องทุ่ง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101003   นางสาวกาญจนา   มนูญญา : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101005   นายคชภพ   สตารัตน์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101006   นางสาวจรัญญา   งาหอม : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101007   นางสาวจันทร์นภา   คีรีประภพ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101008   นางสาวจุฑารัตน์   ศรีสวัสดิ์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101009   นายเจริญไทย   ดารายิ่ง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101010   นายเจษฎา   ศรีพราหม์น้อย : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101011   นางสาวชลธิชา   สอนเวียง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101012   นายชัยณรงค์   สังข์น้ำมนต์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101013   นายชัยนฤทธิ์   คงอรุณ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101014   นางสาวณภชนก   แสงอินทร์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101016   นายธนพล   มงคล : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101017   นายธนรัตน์   อยู่พ่วง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101020   นางสาวธีรวรรณ   กานนภูม : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101021   นายธีรวัฒน์   ใจบุญเรือง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101023   นายปกิต   ทรงภิญโญทรัพย์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101024   นายประกาศ   จันทร์กระจ่าง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101025   นายประดิพัทธ์   ทองทศ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101026   นายประพันธ์   น้อยทู : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101027   นายประสิทธิ์   จ๊ะแต๊ะ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101028   นางสาวปัญชรัศม์   บุญยะราศรี : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101029   นางสาวปิยธิดา   เกษสุภะ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101030   นางสาวเปมิกา   รงรองรภา : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101031   นายพงษ์ดนัย   พวงสมบัติ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101032   นางสาวพันธ์ทิพย์   สร้อยจิต : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101033   นางสาวพิมพิไล   คำภักดี : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101034   นายภานุกรณ์   โชติบ้านขาม : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101035   นายภูธเนศ   สิริโชติชัย : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101036   นางสาวรัตติกานต์   เกียรติวุฒิวงศ์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101038   นายเรวัตร   วนานิมิต : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101039   นายลัทธสิทธิ์   แก้วประพาฬ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101040   นายวชิรพันธุ์   มะโนชัย : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101041   นางสาววลัยพร   คำพิฑูรย์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101042   นายสมพร   แก้วการไร่ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101043   นายสิทธา   นิยมเพิ่มพร : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101044   นายสุเชษฐ์   แสงมล : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101045   นางสาวสุปรียา   ชารัมย์ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101047   นายสุรเชษฐ์   หมอนคุด : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101048   นางสาวสุวรรณา   พูเบกู : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101049   นางสาวแสงตะวัน   ปู่เงิน : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101050   นายอภิวัฒน์   ชิวปรีชา : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101051   นายวรเมธ   มาเยอะ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101052   นายอินปัน   สิงหัตถะ : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101053   นายเอกชัย   ศรีกระจ่าง : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901101054   นายโอทิชัย   บุญมา : พืชไร่ 80ชั่วโมง
5901102377   นางสาวธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 10ชั่วโมง
5906102538   นายสุรวิชญ์   ธิวงศ์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5906103302   นางสาวกนกวรรณ   บุญสว่าง : บัญชี 10ชั่วโมง
5906103323   นางสาวจรรยา   วิเชียรฉายคีรีงาม : บัญชี 10ชั่วโมง
5906103324   นางสาวจริยา   นุนพนัสสัก : บัญชี 10ชั่วโมง
5906103326   นางสาวจิตรวรรณ   เจริญดี : บัญชี 10ชั่วโมง
5922102019   นางสาวสุดาวรรณ   ศรียางแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6001102316   นายกิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 80ชั่วโมง
6001102427   นายภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001122007   นายจิรวัฒน์   เรืองดิษฐ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001122011   นายเฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001122022   นายนครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001122038   นายศราวุธ   ทิพมะณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001122041   นายสุทธิรักษ์   วรรณปะโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6003101353   นายศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6003102347   นายศิริโชค   วงค์ธรรม : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
6003104328   นางสาวระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
6003104330   นางสาววราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004101384   นายสกลรักษ์   อรุณรุ่งโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004102301   นางสาวกนกพร   นิลไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
6004102310   นางสาวชนิกานต์   ช่วยกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
6004102316   นางสาวธัญวลัย   อินปัญญา : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
6004104305   นายธนกร   นันติ : สถิติ 20ชั่วโมง
6004104315   นายสิทธา   สินประสาธน์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6004104316   นายสุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 20ชั่วโมง
6004104317   นายแสง   สินบันเทิง : สถิติ 10ชั่วโมง
6004106309   นายณฐปพนธ์   รัตนพิบูลวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106313   นายณัฐวุฒิ   แสนอินตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106314   นายณัฐวุฒิ   อุปนันท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106320   นายนัฐพล   ฉัตรสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106333   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106340   นายวีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6004106344   นายศุภกร   แทนสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6006101512   นางสาวพิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 10ชั่วโมง
6006102432   นางสาววราพร   กล่ำคลองตัน : การตลาด 10ชั่วโมง
6006103371   นางสาวธัญญารัตน์   สมยอม : บัญชี 10ชั่วโมง
6006103424   นางสาวภัคจิรา   จุไร : บัญชี 10ชั่วโมง
6009102310   นางสาวธัญจิรา   หาญใจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009102322   นางสาวมัฌชิมา   แก้วทองประคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 10ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 10ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 10ชั่วโมง
6014101337   นางสาวนฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6015123301   นางสาวกมลทิพย์   เกตรักทอง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6019101301   นายจตุพล   วงศ์ใจแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6022101428   นายสรศักดิ์   ชูไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง