ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5514101350   นายปวริศร์   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5606104405   นางสาวศุภนิดา   พันธะนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606104422   นางสาวอารียา   ทารักษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5701102356   นางสาวธนพรรณ   วิจิตรคุณวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102391   นางสาวแปงแด   ราศีสโรช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126307   นางสาวณิชาภา   คล่องแคล่วฤชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126308   นางสาวดารณี   แจ่มฟ้า : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126311   นางสาวธัญรัตน์   เขื่อนวิชัย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126312   นางสาวนันท์นภัส   คงพุ่ม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126316   นางสาวปรียภัสสร์   โพธิดก : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126319   นางสาวแพรพรรณ   จันทะภา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126323   นางสาวรสสุคนธ์   คำมาบุตร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126327   นายศราวุฒิ   เป็งแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126330   นางสาวสิริพร   สิริวัต : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126331   นางสาวสิริวิภา   ดวงดี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5703101303   นายกิตติพล   อินแถลง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101305   นายเจตนิพัทธ์   พรรดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101313   นายณัฐภัทร   ป้านสุวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101314   นายณัฐวัฒน์   พรมต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101317   นายธงชัย   อุตมะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101324   นางสาวบพิตรา   ใจโพธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101326   นางสาวประกายดาว   คำปัน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101331   นายปิยะพงค์   พงษ์มอน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101333   นายพงศกร   กาวิกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101343   นายภูมิกนก   จวงจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101344   นางสาวมนัสชนก   อุตมา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101345   นางสาวเมวดี   ศรีโสภณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101353   นางสาววรัณญา   กัณหา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101355   นางสาววัชรวลี   ขว้างจิตต์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101356   นายวินัย   เสมน้อย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101362   นายสิทธินันท์   สุวรรณโณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703102304   นางสาวกัญญาวีย์   คันทะมูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102307   นางสาวจันทร์จิรา   มงคล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102311   นางสาวจุฑามาศ   เสกิละ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102313   นางสาวฉัตรสุดา   สิทธิภา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102321   นายธนภัทร   คลองประเสริฐ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102324   นายธนากร   บุญมาสุ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102325   นายธีรชัย   ปรมาพิจิตรวัฒน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102326   นายธุรกิจ   แก้วจักร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102328   นางสาวนัฐภรณ์   อนันต์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102329   นางสาวนัณฑกมล   เต๋จ๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102331   นายบุญญฤทธิ์   ทองจริง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102333   นางสาวปภัสสร   วงค์ด้วง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102334   นายปารมิน   จุมปา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102338   นางสาวพิชชานันท์   เลิศฤทธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102339   นางสาวพิมพิกา   เครือคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102340   นางสาวพิสินี   เสือสืบพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102342   นายภัทรดิษฐ์   คบขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102344   นางสาวระวีวรรณ   รุ่งอรุณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102345   นางสาวรัชนีกร   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102347   นางสาวรัศมี   วินัยผาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102352   นางสาวศิริกุล   ศรีวิชัย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102354   นายสิทธิโชค   แซ่เจ่า : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102355   นายสิปปกร   สวัสดิ์สุขโข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102356   นายสุปรีชา   บุปผาพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102360   นางสาวอังคณา   จีรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703103315   นางสาวชิดชนก   ตันพิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103328   นางสาวนุชวรา   เรือนแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103341   นางสาวรุ่งไพลิน   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703104302   นายคุณากร   เชียงแรง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104303   นางสาวจณิสตา   ใจเย็น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104311   นายปฏิพล   เริงชัยภูมิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104312   นางสาวพิมพ์ชนก   ณ ปัญญา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104313   นางสาวพิศมัย   จันทะเวียง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104314   นายภาณุพงษ์   พงศ์ไพรภูมิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104318   นายวราวัฒน์   โล๊ะสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104320   นางสาววัลลดา   จินตอารี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104321   นายวินัย   กองศรี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104324   นายสถาพร   วิสุทธิแพทย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104325   นางสาวสมปรารถนา   ขำเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104327   นางสาวสุธิดา   คำจินดาวิรัชย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104328   นางสาวสุนิสา   รัตนพรหม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104329   นางสาวสุพัตรา   ปาอ้าย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104330   นางสาวเสาวลักษณ์   คุดเคน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104331   นายอดิศักดิ์   ฟองจันทร์ตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104332   นายอรรถพล   สุริยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104333   นางสาวอัญชลี   จามา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104334   นางสาวอาทิตยา   มีสัตย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703104335   นายพัฒน   มงคลอุปถัมภ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5703105302   นางสาวกัลย์สุดา   โพธิ์พันธุ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105304   นายชณัฐฌา   ฟาง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105309   นายนฤพนธ์   ตุ้ยวงษ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105310   นายปฐากร   อินทะจักร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105315   นายวชิรวิชญ์   ปาติ๊บ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105316   นางสาวศรัณย์รักษ์   สดมี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105317   นายสุเมธ   ผูกมิตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105318   นายเอกพล   บุญเสริม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5705101301   นางสาวกนกวรรณ   กันทะมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101302   นางสาวกมลทิพย์   อินก้อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101303   นางสาวกรกนก   ยะไวทย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101304   นางสาวกฤติยา   โป๊วประยูร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101307   นางสาวกอบแก้ว   เพ็ชรนิล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101309   นางสาวกัลยรัตน์   ปานวิเชียร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101311   นางสาวการะเกด   ยาวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101312   นางสาวกิตติมา   เข้มพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101313   นายกีรติ   ชารินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101315   นางสาวจิตราวดี   ศรีวงค์ไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101316   นางสาวจินตนา   นาคเกิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101317   นางสาวจีระนันท์   พรมทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101318   นางสาวจุฑากาญจน์   ขันตี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101319   นายชนาธิป   กันทะโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101320   นายชยุตม์   วิทิตปริวรรต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101321   นางสาวชลกานต์   นันต๊ะราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101322   นายชัชวาลย์   พันสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101324   นางสาวฐิติญา   ใจเชื่อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101326   นายณัฐพงษ์   ขวัญเกิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101328   นางสาวณัฐวรินทร์   แก้วพันวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101335   นายเทิดพงศ์   เข็มภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101339   นายธนกิจ   บุญสูง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101340   นายธนวันต์   ผักกูด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101341   นายธเนศ   อ่อนตานา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101346   นายนนทพัทธ์   ศรีโพธิ์วัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101347   นายนราธร   มูลลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101350   นายนำโชค   สาระมณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101352   นายเนติพงษ์   พรหมวา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101353   นายบัญชา   ฤทธิ์เรืองโรจน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101355   นายปฏิภาณ   ใจกาวัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101356   นายปฐม   ชูคีรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101357   นางสาวปพิชญา   ภิระตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101358   นางสาวปภัชญา   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101360   นายปราชญา   ปันประสพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101361   นางสาวปรีชญา   แถวถาธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101362   นางสาวปวีณ์ธิดา   ชาวลาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101364   นางสาวปิยนุช   เเซ่หาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101366   นายพงษ์วิชญ์   ปทุมเทศวิพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101368   นางสาวพัฒน์นรี   จิกาวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101369   นายพัฒนพงษ์   อรชุน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101370   นางสาวพัทธมน   วรรณดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101372   นายพีระวัฒน์   สังข์เรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101373   นางสาวภาณุมาศ   อนันทสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101374   นายภูพิงค์   พินิจวงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101375   นายมุตตะกีน   บาดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101376   นายเมธา   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101378   นางสาวระตรี   แสนวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101379   นางสาวรุ่งรัศมี   ขัดเปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101380   นางสาวลลิตา   ฉัตรชัยพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101384   นายวัชระ   อินตะแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101385   นายวิชัน   สะตอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101386   นายศตวรรษ   สารถี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101389   นางสาวศิรภัสธรา   ธนพัตภัคพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101390   นางสาวศิริกาญจน์   ทิพย์คำป้อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101391   นางสาวศิรินาถ   วุฒิชาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101393   นางสาวศิริรัตน์   กันธาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101397   นางสาวศุภกานต์   สุวรรณโชติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101398   นายศุภมิทธ์   สุรินทวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101399   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเชื้อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101400   นางสาวสาธิกา   ยานะขัติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101401   นายสิทธิโชค   แฮดพนัส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101402   นางสาวสุกัญฐิสา   พัททอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101406   นายสุภกิณห์   โพธิอ้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101408   นางสาวสุภาพร   วงค์ษายะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101411   นายเสกสันต์   ชัยนาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101412   นางสาวเสาวลักษณ์   หวานมีรส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101413   นายหมอกฟ้า   จองเช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101414   นายองอาจ   วงค์เบี้ยสัจจ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101416   นางสาวอนงค์ลักษณ์   ดวงแจ่มใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101418   นายอภิศักดิ์   รอดสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101421   นางสาวอารีรัตน์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104307   นางสาวจรวยพร   เข่งเงิน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104308   นายจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104315   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104317   นายชูชัย   แก้วชุ่ม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104321   นายณัฏฐ์   โพธิ์ตาวรกิตต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104322   นายณัฐกิตติ์   ไกรงาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104324   นายณัฐพงษ์   ขอดน๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104326   นางสาวณัฐริกา   จินดา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104327   นางสาวดวงกมล   ส่งแสง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104328   นางสาวดาราวรรณ   มหานิล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104329   นายตฤนภพ   สุขมา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104332   นางสาวธนัชชา   ปานมีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104333   นายธรณิศ   มณีทอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104334   นางสาวธาราทิพย์   ฤกษ์วิเศษสุข : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104337   นางสาวนภัสรา   พางาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104338   นางสาวนภาพรรณ   ออนเขียว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104339   นางสาวนภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104347   นางสาวปติมาพร   ปาลี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104350   นายปัทวี   ธนศิรโชติ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104353   นายพงษ์พิพัฒน์   อินทร์แก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104355   นางสาวพนิดา   น้อยสงวน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104356   นางสาวพัทธนันท์   พันธุ์สุภา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104357   นายพัสกร   ยานะวงษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104358   นายพีรพงศ์   ชูศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104361   นายภัทรพงศ์   อุดาหน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104368   นายรัชพล   ไพรวัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104377   นางสาววริศรา   เทพวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104378   นายวัชระ   ปะโลก : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104383   นายวิทยพล   คนโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104385   นายวุฒิชัย   ปันสีทอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104387   นางสาวศศิวิมล   ตาคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104391   นายศุภกฤต   ณ หนองคาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104401   นายสุธิรักษ์   ป๋ากาศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104402   นายสุนทร   บุญมี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104407   นายอภิศักดิ์   สร้อยเสส : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104412   นางสาวอังคณา   มาลา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705201301   นางสาวกนกภรณ์   จันต๊ะโป : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201303   นายกิตติพงษ์   ศรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201305   นายขวัญชัย   สุขคะเนน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201307   นางสาวจิณห์วรา   ลำใย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201308   นางสาวจินตนา   อุดเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201309   นายจีรวัฒน์   ไชยแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201310   นางสาวจุฑาภัทร   จันดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201311   นายฉัตรมงคล   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201314   นายชัญญา   ทับฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201316   นายชิติพัทธ์   จันชะนะกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201320   นางสาวณัฐณิชา   สมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201322   นายณัฐภัทร   สีสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201323   นายดนุ   เพ็งมาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201325   นางสาวธนัชพร   ใจเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201327   นางสาวนพรัตน์   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201329   นายเนตรตะวัน   เทียนบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201331   นางสาวบุรินทร์ทิพย์   พุทธลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201332   นายปฏิพัทธ์   เปรมปรีดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201334   นายปฐมพงศ์   โพธิ์เที้ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201338   นางสาวพัชราภรณ์   โพธิ์ขวาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201340   นายพีระพงษ์   สิทธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201341   นางสาวพุทธิดา   เลิศจิตรานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201343   นายมงคล   ใจเที่ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201344   นายมนตรี   วรรณกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201345   นายยุทธนา   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201347   นางสาวโยษิตา   ดวงสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201348   นางสาวลีรญา   สาขาเรือน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201350   นายวัชรกิจ   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201353   นายวุฒินันทร์   นันทนพินิจกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201355   นางสาวสุภาภรณ์   พรหมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201360   นายอัครพล   นักพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204309   นางสาวชลิตา   ถาวิโร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204317   นายธราเทพ   ศรีดาคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204320   นายนครินทร์   ดวงปันสิงห์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204321   นางสาวนครินทร์   ปิวรรณา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204325   นายปภังกร   จอมดวง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204330   นางสาวภัสสร   เพ็ชรรักษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204332   นายภูมิพัฒน์   หอมหวาน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204333   นายภูริณัฐ   สุนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204334   นางสาวมัฌฌิมา   คำวงค์ษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204339   นายวรพจน์   กวงคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204341   นายวิทวัส   ข้าวจ้าว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204342   นายวิรุณ   ขันดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204348   นางสาวศุภาพร   พิพัฒน์วัฒนาสกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204349   นายสกฤษฏ์   อูปเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204351   นางสาวสุดาทิพย์   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204352   นายสุทธิเกียรติ   สาริกานนท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204354   นางสาวเสาวลักษณ์   กุลพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706101311   นายกิตติราช   สามใบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101334   นางสาวฑิตยา   พูลสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101355   นางสาวทัศวรรณ   ดวงวิโรจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101370   นางสาวนันทัชพร   เตจะสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101376   นางสาวบุญญาลักษณ์   นัคสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101383   นางสาวประวีณา   แผลงฤทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101404   นายมงคล   อินทรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101423   นางสาววิภาวี   ดาวประจำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101445   นางสาวสุชานาฏ   กิจพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101446   นางสาวสุณิสา   รู้รักษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101468   นางสาวปวีณา   โพธิ์ลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706102304   นางสาวกมลทิพย์   โคกเทียน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102305   นางสาวกมลพรรณ   เจริญสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102307   นางสาวกรพิม   ลุงทุน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102333   นายเจษฎากร   พงษ์ดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102346   นางสาวชิดชนก   โลหะการก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102360   นางสาวณัฐฌา   ทูลสูงเนิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102366   นางสาวดลณพร   จันต๊ะคราม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102369   นางสาวณัฐสินี   วัฒนรุ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102376   นายธนภัทร   อาจหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102395   นางสาวเบญจพร   สุวรรณวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102403   นางสาวปาริชาติ   บำรุงราษฎร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102418   นางสาวพิราอร   คำหล้า : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102429   นายณพงศ์เดช   ภัทรโภคินอนันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102432   นางสาวรุ่งฤดี   กสิกรรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102435   นางสาวลดาวัลย์   เปี่ยนเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102449   นางสาวศิริกาญจน์   เศษปาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102465   นายสุรกัญจน์   กองตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102471   นางสาวอธิชา   ใจผ่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102477   นายอรรถพล   จันทรดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102483   นายเอกราช   ชลาลัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102487   นายวรเชษฐ์   สารกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102489   นางสาวกนกพร   เกลียวทิพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102493   นางสาวอริสา   แสนสม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103341   นางสาวณัฐกานต์   พรมเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103362   นายนัฐพล   สุนทร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103388   นายพิทักษ์   กันทยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103440   นางสาวศุจินธรา   ชายตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103478   นางสาวอรอนงค์   อรชร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103479   นางสาวอรุณี   ตานุ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706104340   นางสาวชนนิกานต์   หม่อมพกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104375   นายธนกฤต   ลาภจรัสแสงโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104430   นางสาวพรอุษา   อินใจยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104439   นายพีรภัส   แสงอรุณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104442   นางสาวเพียงขวัญ   ต๊ะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104443   นางสาวแพรนารายณ์   อ่องละออ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104447   นางสาวภัณฑิรา   สุดศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104448   นางสาวภัททิยา   ชุ่มมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104449   นายภัทรชัย   สุขสุนิตย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104467   นางสาวรจเรศ   วงศ์เกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104469   นางสาวรสิตา   มาประสพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104471   นางสาวรัชนีกร   เรือนฝายกาศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104474   นางสาวรุ้งอารุณ   ศรีกระจ่าง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104483   นางสาววราภรณ์   ศรีมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104484   นายพัทธ์ธีรา   แสงศรีจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104492   นางสาวศศิกัญญา   ใจกันทะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104494   นางสาวศิรัญญาภรณ์   กองสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104501   นางสาวศุภารัตน์   นวนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104533   นายอัยยรัช   เส็งพานิช : การเงิน 3ชั่วโมง
5709101309   นายเกษม   น้อยแกง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101369   นางสาวมลิวัลย์   อินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101371   นางสาวมิตซึโกะ   มูโรอิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101392   นางสาวศิริลักษณ์   กันคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101406   นางสาวสุวรรณี   อาจหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101415   นางสาวอัจฉรา   สุคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101416   นางสาวณัฐวรา   แหล่งป่าหมุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101417   นางสาวอัมภาพรรณ   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101307   นางสาวเกวลี   จูมแพง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101308   นางสาวเกศวลี   คร้ามสมอ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101330   นางสาวทิวาพร   คำมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101369   นายเรวัฒน์   สมบูรณ์ชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101382   นางสาวสตรี   ไชยวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101383   นางสาวสายรุ้ง   ใจยะสุ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101386   นางสาวสิริกานต์   เหล็กแปง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101388   นางสาวสุขุมาลย์   ประจักษ์วิไล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101390   นางสาวสุนัจนันท์   ไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101393   นางสาวสุวิดา   คำมณี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101394   นางสาวหัตถพันธ์   อินต๊ะโมงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101395   นางสาวอนุตตรีย์   คำเงิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101396   นางสาวอภัยวรรณ   ทนทาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102371   นางสาวเยาวรินทร์   ปิดดวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102374   นางสาวรัชฎา   ราตรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102375   นางสาวลิปิการ์   วิชัยต๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102380   นางสาววินิดา   รามวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102382   นายวุฒิพงษ์   สีมาลา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102393   นางสาวสุพัตรา   ดีทองคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102401   นางสาวอริสรา   ผุดผ่องพรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102403   นายอานนท์   สันนิถา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102406   นางสาวอารียา   ทรายหล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102408   นางสาวอารีวรรณ   สุยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102409   นางสาวอุ่นเรือน   จินดาทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712106306   นางสาวกัญญาภัทร   นุใจมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106352   นางสาวปัณฑิตา   ด่านสุวรรณไทย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106354   นางสาวปุญญิศา   ศิริทัพ :