ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
กองกลาง 1
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 4
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5512101309   นางสาวมัทนา   จำปาหอม : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001102451   วรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102462   นางสาวศรัญญา   สุภมาตย์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102466   ศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102474   ศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102475   ศุภฤกษ์   รัศมี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102481   สิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102483   สุจิตรา   ใจดี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102484   สุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102507   อนุวัต   กอกัน : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 8ชั่วโมง