ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5503103336   นางสาวภัชรา   บุตรจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5706103404   นางสาวโยธกา   ทนันชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103431   นางสาวศศิประภา   แก้วเข็ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103435   นางสาวศิริกัญญา   กันทะเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
5806102408   นางสาวนภัสสร   แร่เพชร : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102437   นางสาวพลอยไพลิน   ทองขำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103402   นางสาวปานตะวัน   สุดจิตร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901124330   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5905101385   นายวิทยา   สุมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105332   นางสาวณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107309   นายธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107316   นายพงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104364   นางสาวพรรณวิภา   หมื่นจินา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102469   นายอติเทพ   เสลานนท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103432   นางสาวเยาวลักษณ์   ศรีนวลชาติ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104351   นายธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006401014   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6012101340   นางสาวนภาพร   กาวิตา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง