ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5506104414   นางสาวอัจฉรา   นารินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5512101309   นางสาวมัทนา   จำปาหอม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606102428   นางสาวจารุวรรณ   จันทะคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5701102328   นายเจษฎา   อินตาโสภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102332   นางสาวชลธิชา   ยานาบัว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102356   นางสาวธนพรรณ   วิจิตรคุณวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102367   นางสาวธิวาภรณ์   นางเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102391   นางสาวแปงแด   ราศีสโรช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102420   นางสาวยุพิน   ปกรณ์วณิชสิริ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102471   นางสาวสุธาสินี   สุริโยทัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102491   นายอัฐชรพงค์   ดาวจร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5703101317   นายธงชัย   อุตมะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101331   นายปิยะพงค์   พงษ์มอน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103302   นางสาวกนกวรรณ   ใจเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103303   นางสาวกนกวรรณ   สระทองหน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103304   นายกรดล   จายคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103305   นายกฤษฎิ์   จารุภคพล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103307   นางสาวเกวลิน   ภู่นพคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103308   นางสาวเกวลิน   เอื้อแท้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103309   นายเขมรัตน์   ชัยศิล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103310   นางสาวจิดาภา   ตาลาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103311   นางสาวเจตสุภา   สุวรรณใหม่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103312   นางสาวเจนจิรา   นิเวศน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103313   นายชนพล   ชัยชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103314   นายชัยวัฒน์   นันติแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103315   นางสาวชิดชนก   ตันพิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103316   นางสาวชุติมณฑน์   ผูกพันธุ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103317   นางสาวฌนันญา   รารามนัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103318   นางสาวญาสุมินทร์   มีงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103319   นางสาวฑิตฐิตา   โตบึงกอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103320   นายณัฐธิชา   ยากอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103321   นางสาวณัฐรินทร์   กันทะเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103323   นางสาวธิดารัตน์   กลิ๊โพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103324   นางสาวธินาวัฒน์   พันกับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103327   นางสาวนุชนารถ   โนรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103329   นายประเทือง   เบเซ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103330   นางสาวปัทมาภรณ์   อินมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103331   นางสาวปิยวรรณ   กิติทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103332   นางสาวผกาพรรณ   กันธะมูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103334   นางสาวพัชรินทร์   ทัพวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103335   นางสาวแพรศลิล   อุตสาหกิจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103337   นางสาวมัลลิกา   อิ่มบำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103338   นางสาวยะดาม่อน   แซ่ตวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103339   นายรณกฤต   คำหนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103340   นายรัฐพงษ์   กำเนิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103341   นางสาวรุ่งไพลิน   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103342   นางสาวศุภนิดา   ขวานทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103343   นางสาวสิรวิชญ์   จันทร์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103346   นางสาวสุทธิดา   เปียงตั้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103348   นางสาวหทัยกมล   ธนันศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103351   นายอรรถกาน   มีกัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103353   นางสาวอริสา   เสริฐภูเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103354   นางสาวอศัลยา   เสาหล้า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103356   นางสาวภาวดี   จันทร์เงิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703105308   นางสาวธนัญญา   ศิริวาส : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105312   นางสาวมนัสนันท์   เมฆจินดา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105314   นางสาวลดารัตน์   ปัดเสนา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105315   นายวชิรวิชญ์   ปาติ๊บ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5704106332   นายวรชน   สาตะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5704108329   นายอุกฤษฏ์   อุดมศรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101311   นางสาวการะเกด   ยาวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101312   นางสาวกิตติมา   เข้มพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101331   นางสาวทฤฒมน   พูลศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101334   นางสาวทิฆัมพร   วรรณพฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101343   นางสาวธัญชนก   ใจลังกา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101344   นางสาวธาวิณี   อธิยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101349   นางสาวนัทธมน   มณีวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101382   นางสาววราภรณ์   สุนันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101395   นางสาวศิริลักษณ์   เลื่อนลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101405   นางสาวสุปวีณ์   จูงใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101415   นางสาวอทิตยา   เริงสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104304   นายเกรียงศักดิ์   แก้วตุ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104308   นายจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104324   นายณัฐพงษ์   ขอดน๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104329   นายตฤนภพ   สุขมา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104332   นางสาวธนัชชา   ปานมีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104333   นายธรณิศ   มณีทอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104336   นางสาวนพัสรา   ปวงขันธะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104338   นางสาวนภาพรรณ   ออนเขียว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104342   นางสาวนริสศรา   บุญโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104343   นางสาวนฤนาท   แก้วทันคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104346   นางสาวปฐมาวดี   ทรัพย์ศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104347   นางสาวปติมาพร   ปาลี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104348   นางสาวปรัชญารัตน์   ธิดา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104350   นายปัทวี   ธนศิรโชติ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104351   นางสาวปาริฉัตร   ตุ่นจี๋ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104353   นายพงษ์พิพัฒน์   อินทร์แก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104355   นางสาวพนิดา   น้อยสงวน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104356   นางสาวพัทธนันท์   พันธุ์สุภา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104357   นายพัสกร   ยานะวงษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104358   นายพีรพงศ์   ชูศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104359   นายพีระวัฒน์   พิริยะพาณิชย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104361   นายภัทรพงศ์   อุดาหน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104362   นางสาวภาวิณี   มหาราช : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104363   นางสาวมนตรา   ใจยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104364   นางสาวมุขสุดา   เมฆแสน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104366   นางสาวระพีพรรณ   สิทธิ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104367   นางสาวรัชนี   ขันจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104369   นางสาวรัญชนา   อุ่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104370   นางสาวรัมภา   สัจจาธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104371   นางสาวรุ่งทิวา   สุริคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104372   นางสาวรุจิรา   ปานเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104374   นางสาววชิราภรณ์   แก้วเนตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104376   นางสาววราภรณ์   อุตระ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104377   นางสาววริศรา   เทพวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104378   นายวัชระ   ปะโลก : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104379   นางสาววันวิสา   มณีดำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104381   นางสาววัลภา   จันทร์พลอย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104383   นายวิทยพล   คนโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104386   นายศรัณย์   เงินอ้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104387   นางสาวศศิวิมล   ตาคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104389   นางสาวศิรินภา   สมใจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104390   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104391   นายศุภกฤต   ณ หนองคาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104394   นางสาวสกุลรัตน์   พูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104398   นางสาวสาวิตรี   ฟูจุมปา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104400   นายสุทธิธร   อินถาแป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104402   นายสุนทร   บุญมี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104403   นางสาวสุพัตรา   กันทวี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104405   นางสาวอนุสรา   อินไชย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104406   นายอภินันท์   นิมมานเหมินท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104407   นายอภิศักดิ์   สร้อยเสส : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104411   นางสาวอังคณา   ตันตา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104412   นางสาวอังคณา   มาลา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104414   นางสาวอารีย์   ลิบุญมี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104415   นางสาวอินทุอร   ผาชลา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705201324   นางสาวธนวรรณ   วงค์หน่อแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201360   นายอัครพล   นักพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706102304   นางสาวกมลทิพย์   โคกเทียน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102311   นางสาวกวินนา   อ่อนหวาน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102312   นางสาวกัญญนาถ   ขัดเสริม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102314   นางสาวกัลยรัตน์   มหาวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102315   นางสาวกัลยา   อินวาลิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102317   นายกานต์ชนก   มโนชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102320   นางสาวกิรัตติการณ์   ขันธพัด : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102322   นางสาวเกวลี   ตุ่นแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102323   นายเกียรติศักดิ์   แก้วดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102324   นายคณิน   วทัญญูคุณากร : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102325   นางสาวคัทลียา   กรประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102329   นายจักริน   เนตรรัศมี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102330   นางสาวจุฑาภรณ์   สูงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102335   นางสาวชญานันท์   ทวีเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102336   นางสาวชนิดาภา   เฟื่องชูชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102339   นางสาวชลนิภา   โมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102348   นางสาวฐานิตารัชต์   กุลธีรพัฒนสิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102350   นางสาวฐิติกา   สุประดิษฐ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102359   นายณัฐกิตติ์   วัชระศักดิ์ศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102362   นางสาวณัฐณิชา   วัฒนพาณิชยกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102370   นางสาวณัฐิณีย์   ดวงแก้วกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102371   นางสาวณิชกานต์   บุญทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102372   นางสาวดลยา   จำปาทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102373   นางสาวดวงเดือน   ศิริลักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102374   นายธีรภัทร   ปาหา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102377   นายธนภูมิ   เศรษฐี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102382   นายธันพิสิษฐ์   อินทวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102385   นางสาวนงนุช   แซ่หยาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102388   นางสาวนภัสสร   ผ่านสำแดง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102389   นายนฤพน   เสธา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102390   นางสาวนวพรรณ   สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102392   นางสาวนิราภรณ์   ปรางมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102396   นางสาวเบญจมาศ   ชูไว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102399   นางสาวปริตตา   มั่นศุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102400   นายปัฐวิกรณ์   โรจน์ทรรศนีย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102401   นางสาวปัณณิกา   ปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102406   นางสาวพรนภา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102407   นางสาวพลอยพราว   อุดปิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102408   นางสาวพลอยไพลิน   วงศ์สม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102411   นางสาวพิชญธิดา   หมื่นพินิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102412   นางสาวพิชญาภรณ์   ขาวอินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102413   นางสาวพิชยา   จันทร์สม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102416   นางสาวพิมพ์ผกา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102417   นางสาวพิมวษา   พุทธวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102421   นางสาวภาณุมาศ   สิทธิครอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102425   นางสาวมนัญชยา   แสงจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102427   นางสาวยลดา   ตัวลือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102428   นางสาวเยาวเรศ   ทะศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102430   นางสาวรังสินี   สุนทรหิตานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102431   นางสาวรัตน์ธิดา   อินตามูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102433   นางสาวรุจิรา   ไชยมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102436   นางสาวลิสา   มาลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102439   นายวสันต์   ปันคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102440   นายวัชรพล   นาคขำพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102441   นายวิชาชัย   รักทางธรรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102443   นางสาววิลาสินี   วัณโณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102448   นางสาวศศิวิมล   ระวรรณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102459   นางสาวสุกฤตา   ตันติพาณิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102460   นางสาวสุชานาฎ   จายะกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102463   นางสาวสุนิตรา   อินยาศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102464   นายสุภากร   จิตต์กาวิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102466   นางสาวสุรางคนา   กิมิบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102467   นางสาวสุวรัญญา   ทองชันลุก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102469   นางสาวหยาดเพชร   นิวาส : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102473   นางสาวอภัสรา   พระศรีอัคราช : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102474   นางสาวอภิชญา   คำปิวทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102476   นางสาวอมรรัตน์   ไชยวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102483   นายเอกราช   ชลาลัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102485   นางสาวลักษณา   ไพบูลย์ทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102488   นางสาวศิรินุชบา   ระหงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102491   นางสาวพรพรรณ   อยู่เจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102492   นางสาวรจนา   กันทะปิง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102496   นางสาวชมพูนุท   ฮวบหิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102497   นายธนากร   เหง้าละคร : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102498   นางสาวนพภัสสร   อินทร์ผึ้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102499   นางสาวปุญญิศา   สามนวล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103334   นางสาวชุติมา   ไตรคังคา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103337   นางสาวฐิตินันท์   ตันหลวงกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103338   นางสาวณปภัช   ไชยยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103341   นางสาวณัฐกานต์   พรมเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103343   นางสาวณัฐริดา   กันทะมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103344   นางสาวณิชกานต์   วรรณภิระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103346   นางสาวดารารัตน์   กิติเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103347   นางสาวทอแสง   เที่ยงคาม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103348   นางสาวทิภาพันธ์   ขันโท : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103350   นางสาวธนาภรณ์   ธรรมสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103351   นางสาวธัญญาเรศ   พอใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103352   นางสาวธัญวรัตน์   รอดบุญส่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103353   นางสาวธารทิพย์   แสงประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103356   นางสาวนภัสราพร   บุตรเวียงพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103357   นางสาวนภาพร   วังวัฒนภักดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103362   นายนัฐพล   สุนทร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103364   นายนิติพงศ์   พอจิต : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103369   นางสาวปริชาต   งามสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103376   นางสาวปิยะพร   วังโว : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103377   นางสาวปุณยวีร์   ยังดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103378   นางสาวผกามาส   คนฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103388   นายพิทักษ์   กันทยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103390   นายพุฒิสรรค์   เกตุมรรค : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103402   นางสาวยศวดี   เครื่องคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103410   นางสาวรัตนาภรณ์   ปวนสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103419   นายวสันต์   ครองมี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103420   นางสาววัชราภรณ์   มิ่งไชย : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103426   นางสาววิรากานต์   วงค์ฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103427   นางสาววิริยา   ชัยมนตรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103428   นายวีรภัทร   พุ่มจำปา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103430   นางสาวศรีปฐมพร   ไชยพรหม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103431   นางสาวศศิประภา   แก้วเข็ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103450   นางสาวสิริรัตน์   ศรีชัยบุญสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103470   นางสาวหัทยา   วรอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103479   นางสาวอรุณี   ตานุ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103480   นางสาวอัจฉรา   อุทธโยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103482   นางสาวอัญดามัน   พันแสนแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103483   นางสาวอาเซีย   กสิวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103484   นายอิศรา   เหมือนพิมพ์ทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706104321   นางสาวขวัญฤทัย   สายเทพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104324   นางสาวจันทกานต์   อุประกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104329   นางสาวจิรกิตติ์   ตันนี : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104332   นางสาวจิรัฐธิกาล   เด่นตระกูลชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104334   นางสาวจิราพร   ติ๊บเปอะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104344   นางสาวชลิสา   เจริญสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104347   นางสาวฐิติพร   เจริญพร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104355   นางสาวณัฐการ   วิรเศรษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104357   นางสาวณัฐธยาน์   เพียรเมืองปัก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104359   นางสาวณัฐนรี   ยืนยง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104361   นางสาวณัฐริกา   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104363   นางสาวณัทรินทร์   อุตเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104365   นางสาวณิชานันท์   มาลาคีรีกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104366   นางสาวณีรนุช   ดุจวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104369   นางสาวดอกสร้อย   คำอ้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104370   นางสาวดารุณี   จันทะเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104380   นางสาวธนาภรณ์   ยงวิชญขจร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104381   นางสาวธมกร   จะนู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104385   นางสาวธัญญพร   จิตรสงบ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104387   นางสาวธัญญาลักษณ์   คงกำแหง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104389   นางสาวธัญพิชชา   เขียวฟู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104399   นางสาวนภัสสร   คำบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104406   นางสาวนิษฐิตา   จันตาทะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104412   นายปฏิภาณ   สุทธิสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104453   นายภาสกร   ม้าสดร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104465   นางสาวเยาวลักษณ์   แก้วคำจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104472   นางสาวรัตนา   สร้อยฟ้า : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104473   นางสาวรัตนากร   คำปันนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104475   นายฤทธิชัย   แงะโว๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104476   นางสาวฤทัยรัตน์   รางแขก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104490   นางสาววิรันตรี   แก้วจิตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104494   นางสาวศิรัญญาภรณ์   กองสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104504   นายสาธิต   สุขพรหม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104506   นางสาวสายสุดา   สามิบัติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104517   นายเสกสันต์   ปิ่นเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104520   นางสาวอชิรญา   เสาร์สิงห์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104521   นายอนุวัฒน์   มะโนเกี๋ยง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104523   นางสาวอนุสรา   แสนกันธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104524   นางสาวอภิชญา   โต๊ะจงมล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104525   นางสาวอภิญญา   หมายพิทักษ์พงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104526   นางสาวอภิรดี   สีวิยศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104530   นางสาวอรัชพร   อยู่สิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104531   นางสาวอรัญญา   สุทวีวุฒิพงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104537   นางสาวอารีรัตน์   บุญลิ้ม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104542   นางสาวเอณิการ์   ไวสติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104543   นางสาวไอลดา   แอบอุ่น : การเงิน 3ชั่วโมง
5712101361   นางสาวมณทิรา   เรือนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101385   นางสาวสิริกานดา   คุณมั่ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102393   นางสาวสุพัตรา   ดีทองคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102403   นายอานนท์   สันนิถา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712102411   นางสาวนิโรบล   บัวบาง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712106301   นางสาวกนกวรรณ   ลิงกอร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106303   นางสาวกมลชนก   สุขเฉลิม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106307   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยบุรัม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106308   นางสาวกัลยรัตน์   ปิมแปง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106309   นางสาวกำไร   เรืองขำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106311   นายเกียรติศักดิ์   อุ่นเอ้ย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106312   นางสาวคนึงนิตย์   จาปัญญะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106314   นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วสะอาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106315   นางสาวจารุลินฑ์   พรหมชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106320   นางสาวจิรัชยา   ทิพย์เจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106321   นางสาวจุฑาทิพย์   คำแก่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106322   นางสาวชนนิกานต์   ขุนเงิน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106325   นางสาวชลนิภา   ชื่นยศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106328   นางสาวณัฐติพร   ภูงามนิล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106329   นายณัฐพล   จันทะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106332   นางสาวดวงใจ   จันทิมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106334   นางสาวทิพย์พาวรรณ   ชำนาญวงศ์ศรีธร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106335   นางสาวทิพวรรณ   นิมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106338   นางสาวธนัญญา   สุริยะวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106339   นายธราวิชญ์   เจนใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106340   นายธัญธรณ์   ธูปมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106341   นางสาวธัญรัตน์   สาคร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106342   นางสาวธิดารัตน์   ธรรมสอน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106343   นางสาวธิดารัตน์   เมายศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106344   นางสาวนันท์นภัส   ทรัพย์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106349   นางสาวปฏิญญา   เมืองเย็น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106350   นางสาวปฏิพัทธ์ตา   โยตา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106352   นางสาวปัณฑิตา   ด่านสุวรรณไทย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106353   นางสาวปาริฉัตร   พิมพ์จันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106356   นายพชร   อุบลรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106359   นางสาวพัชรินทร์   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106361   นางสาวพิชชาพร   ปิดตานัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106362   นางสาวพิชญาดา   ทะนันไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106364   นางสาวภัทรกานต์   สิงห์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106366   นางสาวภัทรียา   ลำภา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106367   นางสาวมนัญญา   คำลอย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106370   นางสาวรวมดาว   พาณิชย์หิรัญกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106374   นางสาววารุณี   มัฏฐานธง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106375   นายวิชญะ   การะเกตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106377   นายวุฒิชัย   ปัตถานะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106380   นางสาวศิรดา   เหมทานนท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106383   นางสาวศิริรัตน์   ทองสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106386   นางสาวศุภกานต์   ฟองจำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106389   นายสาธร   วินิจกิจเจริญกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106390   นางสาวสิรัชชา   ปันชัยกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106391   นายสิริวัฒน์   ยงโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106393   นางสาวสุชาดา   อินนันใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106397   นางสาวสุภาภรณ์   อุตมะติง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106399   นางสาวสุวนันท์   นะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106402   นางสาวอัจฉราพร   องอาจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106403   นางสาวอัญชนา   กันทาศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106404   นางสาวอัญชนา   ชมภูแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106405   นางสาวอุไรวรรณ   เลือดทหาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5714101301   นางสาวกนกพร   อุชาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101305   นางสาวกาญจนา   สุขจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101310   นางสาวกุสุมา   นาอนันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101311   นายขจรศักดิ์   พิภาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101321   นางสาวชนนิกานต์   สัมมาอรรถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง