ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5506104414   นางสาวอัจฉรา   นารินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5603103314   นางสาวณัฐธิดา   ประทุมมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5614102317   นางสาวธนาภรณ์   สุขเสมอ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102344   นางสาวรุ่งทิวา   ซามูเอลซัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102351   นางสาวณัฐกฤตา   สืบไวย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5703101313   นายณัฐภัทร   ป้านสุวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101317   นายธงชัย   อุตมะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101326   นางสาวประกายดาว   คำปัน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703101344   นางสาวมนัสชนก   อุตมา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103302   นางสาวกนกวรรณ   ใจเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103303   นางสาวกนกวรรณ   สระทองหน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103304   นายกรดล   จายคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103305   นายกฤษฎิ์   จารุภคพล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103307   นางสาวเกวลิน   ภู่นพคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103308   นางสาวเกวลิน   เอื้อแท้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103309   นายเขมรัตน์   ชัยศิล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103310   นางสาวจิดาภา   ตาลาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103311   นางสาวเจตสุภา   สุวรรณใหม่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103312   นางสาวเจนจิรา   นิเวศน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103313   นายชนพล   ชัยชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103314   นายชัยวัฒน์   นันติแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103315   นางสาวชิดชนก   ตันพิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103316   ชุติมณฑน์   ผูกพันธุ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103317   นางสาวฌนันญา   รารามนัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103318   นางสาวญาสุมินทร์   มีงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103319   นางสาวฑิตฐิตา   โตบึงกอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103320   นายณัฐธิชา   ยากอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103321   นางสาวณัฐรินทร์   กันทะเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103323   นางสาวธิดารัตน์   กลิ๊โพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103324   นางสาวธินาวัฒน์   พันกับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103327   นางสาวนุชนารถ   โนรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103329   นายประเทือง   เบเซ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103330   นางสาวปัทมาภรณ์   อินมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103332   นางสาวผกาพรรณ   กันธะมูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103334   นางสาวพัชรินทร์   ทัพวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103335   นางสาวแพรศลิล   อุตสาหกิจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103336   นางสาวภัฐญามณธ์   เมฆยะพิสิทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103337   นางสาวมัลลิกา   อิ่มบำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103338   นางสาวยะดาม่อน   แซ่ตวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103339   นายรณกฤต   คำหนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103340   นายรัฐพงษ์   กำเนิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103341   นางสาวรุ่งไพลิน   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103342   นางสาวศุภนิดา   ขวานทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103343   นางสาวสิรวิชญ์   จันทร์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103346   นางสาวสุทธิดา   เปียงตั้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103351   นายอรรถกาน   มีกัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103354   นางสาวอศัลยา   เสาหล้า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103356   นางสาวภาวดี   จันทร์เงิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703105308   นางสาวธนัญญา   ศิริวาส : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105311   นางสาวพัธริยา   ชัยมาดี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105312   นางสาวมนัสนันท์   เมฆจินดา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105314   นางสาวลดารัตน์   ปัดเสนา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5703105315   วชิรวิชญ์   ปาติ๊บ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5704106332   นายวรชน   สาตะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101331   นางสาวทฤฒมน   พูลศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101334   นางสาวทิฆัมพร   วรรณพฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101343   นางสาวธัญชนก   ใจลังกา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101344   นางสาวธาวิณี   อธิยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101349   นางสาวนัทธมน   มณีวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101382   วราภรณ์   สุนันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101395   นางสาวศิริลักษณ์   เลื่อนลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101405   นางสาวสุปวีณ์   จูงใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101415   นางสาวอทิตยา   เริงสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104304   นายเกรียงศักดิ์   แก้วตุ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104319   นางสาวฐิติรัตน์   มีสีดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104326   นางสาวณัฐริกา   จินดา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104329   นายตฤนภพ   สุขมา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104332   นางสาวธนัชชา   ปานมีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104333   นายธรณิศ   มณีทอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104335   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์สอาด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104336   นางสาวนพัสรา   ปวงขันธะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104339   นภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104348   นางสาวปรัชญารัตน์   ธิดา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104359   นายพีระวัฒน์   พิริยะพาณิชย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104363   นางสาวมนตรา   ใจยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104366   นางสาวระพีพรรณ   สิทธิ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104370   นางสาวรัมภา   สัจจาธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104372   นางสาวรุจิรา   ปานเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104373   นางสาวลลิตา   ทาโสด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104374   นางสาววชิราภรณ์   แก้วเนตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104375   นางสาววรวรรณ   วงค์อนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104376   นางสาววราภรณ์   อุตระ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104378   นายวัชระ   ปะโลก : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104379   นางสาววันวิสา   มณีดำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104381   นางสาววัลภา   จันทร์พลอย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104383   นายวิทยพล   คนโต : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104386   นายศรัณย์   เงินอ้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104387   นางสาวศศิวิมล   ตาคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104389   นางสาวศิรินภา   สมใจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104400   นายสุทธิธร   อินถาแป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104401   นายสุธิรักษ์   ป๋ากาศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104405   นางสาวอนุสรา   อินไชย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104407   นายอภิศักดิ์   สร้อยเสส : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104409   นางสาวอรวรรณ   กระจ่างโฉม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104411   นางสาวอังคณา   ตันตา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104414   นางสาวอารีย์   ลิบุญมี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705201307   นางสาวจิณห์วรา   ลำใย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201325   นางสาวธนัชพร   ใจเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201327   นางสาวนพรัตน์   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201338   นางสาวพัชราภรณ์   โพธิ์ขวาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201341   นางสาวพุทธิดา   เลิศจิตรานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201347   นางสาวโยษิตา   ดวงสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201360   นายอัครพล   นักพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102311   นางสาวกวินนา   อ่อนหวาน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102315   นางสาวกัลยา   อินวาลิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102319   นางสาวกิตติยา   ผดุงศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102322   นางสาวเกวลี   ตุ่นแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102323   นายเกียรติศักดิ์   แก้วดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102324   นายคณิน   วทัญญูคุณากร : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102330   นางสาวจุฑาภรณ์   สูงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102336   นางสาวชนิดาภา   เฟื่องชูชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102348   นางสาวฐานิตารัชต์   กุลธีรพัฒนสิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102359   นายณัฐกิตติ์   วัชระศักดิ์ศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102370   นางสาวณัฐิณีย์   ดวงแก้วกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102371   นางสาวณิชกานต์   บุญทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102373   นางสาวดวงเดือน   ศิริลักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102374   นายธีรภัทร   ปาหา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102377   นายธนภูมิ   เศรษฐี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102382   นายธันพิสิษฐ์   อินทวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102384   นายนครินทร์   สันโค : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102386   นายนนทกร   ธรณินทร์พานิช : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102388   นางสาวนภัสสร   ผ่านสำแดง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102389   นายนฤพน   เสธา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102392   นางสาวนิราภรณ์   ปรางมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102396   นางสาวเบญจมาศ   ชูไว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102400   นายปัฐวิกรณ์   โรจน์ทรรศนีย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102407   นางสาวพลอยพราว   อุดปิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102408   นางสาวพลอยไพลิน   วงศ์สม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102411   นางสาวพิชญธิดา   หมื่นพินิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102412   นางสาวพิชญาภรณ์   ขาวอินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102417   นางสาวพิมวษา   พุทธวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102425   นางสาวมนัญชยา   แสงจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102427   นางสาวยลดา   ตัวลือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102430   นางสาวรังสินี   สุนทรหิตานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102433   นางสาวรุจิรา   ไชยมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102439   นายวสันต์   ปันคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102440   นายวัชรพล   นาคขำพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102441   นายวิชาชัย   รักทางธรรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102460   นางสาวสุชานาฎ   จายะกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102463   นางสาวสุนิตรา   อินยาศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102466   นางสาวสุรางคนา   กิมิบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102467   นางสาวสุวรัญญา   ทองชันลุก : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102469   นางสาวหยาดเพชร   นิวาส : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102473   นางสาวอภัสรา   พระศรีอัคราช : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102474   นางสาวอภิชญา   คำปิวทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102475   นายอภิวัฒน์   ใจดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102480   นางสาวอัจชริยา   หยูทองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102485   นางสาวลักษณา   ไพบูลย์ทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102491   นางสาวพรพรรณ   อยู่เจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102492   นางสาวรจนา   กันทะปิง : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102497   นายธนากร   เหง้าละคร : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103332   นางสาวชุติมณฑน์   ชัยเดช : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103334   นางสาวชุติมา   ไตรคังคา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103337   นางสาวฐิตินันท์   ตันหลวงกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103338   นางสาวณปภัช   ไชยยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103341   นางสาวณัฐกานต์   พรมเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103342   นางสาวณัฐริญา   ศรีจันทร์กาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103343   นางสาวณัฐริดา   กันทะมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103344   นางสาวณิชกานต์   วรรณภิระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103346   ดารารัตน์   กิติเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103347   นางสาวทอแสง   เที่ยงคาม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103348   นางสาวทิภาพันธ์   ขันโท : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103349   นางสาวธนพร   กอนแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103350   นางสาวธนาภรณ์   ธรรมสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103352   นางสาวธัญวรัตน์   รอดบุญส่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103355   นางสาวนพวรรณ   ปัญญารอบรู้ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103361   นางสาวนวพร   สุการะจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103363   นางสาวนันทวรรณ   ยงสูงเนิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103364   นายนิติพงศ์   พอจิต : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103371   นางสาวปรียนันท์   แก้วเมืองมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103376   นางสาวปิยะพร   วังโว : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103377   นางสาวปุณยวีร์   ยังดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103378   นางสาวผกามาส   คนฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103380   นางสาวพรทิวา   สุริยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103381   นางสาวพรภิมล   อ่อนวงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103382   นางสาวพรสุดา   พิมเขตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103383   นางสาวพัทธ์   ศรีรินติ๊บ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103390   นายพุฒิสรรค์   เกตุมรรค : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103393   นางสาวภคนางค์   จันทร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103398   นางสาวมธุรินทร์   วงศาโรจน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103400   นางสาวโมเอ   - : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103401   นางสาวยง   นามแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103405   รัชนีกร   ดูแช : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103407   นางสาวรัตติกาล   ทรายปัญโย : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103408   นางสาวรัตนา   ผลาเผือก : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103413   นางสาวลฎาภา   ศรีภูเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103418   นางสาววริสรา   พิมลรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103419   นายวสันต์   ครองมี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103420   นางสาววัชราภรณ์   มิ่งไชย : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103423   นางสาววิภวาณี   คำรังษี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103426   นางสาววิรากานต์   วงค์ฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103427   นางสาววิริยา   ชัยมนตรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103430   นางสาวศรีปฐมพร   ไชยพรหม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103431   นางสาวศศิประภา   แก้วเข็ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103440   นางสาวศุจินธรา   ชายตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103450   นางสาวสิริรัตน์   ศรีชัยบุญสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103451   นางสาวสุดารัตน์   ศรีสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103452   นางสาวสุทธิดา   ก๋าอิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103453   นางสาวสุทธิดา   ขุนศรีรอด : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103470   นางสาวหัทยา   วรอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103474   นายอนุภัทร   แซ่ทอร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103478   นางสาวอรอนงค์   อรชร : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103479   นางสาวอรุณี   ตานุ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103480   นางสาวอัจฉรา   อุทธโยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103481   นางสาวอัญชนา   แหลมแท้ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103482   นางสาวอัญดามัน   พันแสนแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103483   นางสาวอาเซีย   กสิวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103487   นางสาวพรธวัล   อ่อนน้อม : บัญชี 3ชั่วโมง
5706104302   นางสาวกนกพร   บัวผัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104305   นางสาวกรพันธุ์   บัวแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104310   นายกัมพล   วงศ์พิริยะกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104315   นายกิตติพล   ขันตี : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104333   นางสาวจิรัตติกาล   สรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104336   นางสาวจีราภา   แซ่ซง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104337   นางสาวจุฑามณี   พูลเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104338   นางสาวจุฑามาศ   สุภิมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104339   นางสาวเจนจริยา   ก้างออนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104341   นางสาวชนิตรนารถ   ไฝนันตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104344   นางสาวชลิสา   เจริญสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104348   นางสาวฐิติวรดา   จรรยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104349   นายฐิติวัฒน์   สังข์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104350   นางสาวณภาภัช   นิยมจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104352   นางสาวณัฏฐา   รักษ์ธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104355   นางสาวณัฐการ   วิรเศรษฐ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104357   ณัฐธยาน์   เพียรเมืองปัก : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104358   นายณัฐนนท์   พันธุ์หาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104359   นางสาวณัฐนรี   ยืนยง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104360   นายณัฐพล   ตรีคงคา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104361   นางสาวณัฐริกา   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104363   นางสาวณัทรินทร์   อุตเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104372   นายทวีวัฒน์   กอนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104373   นางสาวทิพยฉัตร   แสงศร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104374   นางสาวเทวารักษ์   บัวติ๊บ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104379   นางสาวธนัชญา   หอคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104381   นางสาวธมกร   จะนู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104382   นางสาวธวัลกร   ขวัญเมือง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104388   นางสาวธัญพร   มินมุนินท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104395   นายธีระพงษ์   องค์อำนาจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104396   นายธุรชิต   ฐิติเรืองเกียรติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104401   นางสาวนริศรา   เรือนคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104409   นายสวิชญา   อินชนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104411   นางสาวเบญจรัตน์   การคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104412   นายปฏิภาณ   สุทธิสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104413   นางสาวปฐมาวดี   คำปันติ๊บ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104414   นางสาวปภัสสร   มาธุพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104416   นายประมณฑ์   ศรีธิยวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104417   นายปรัชญพร   กลิ่นสวรรค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104418   นางสาวปรางทิพย์   ปาคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104419   นายปรารภ   ปิ่นใหญ่ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104420   นางสาวปริชมน   ชุบรัมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104422   นางสาวปาริฉัตร   คำสุขใส : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104431   นางสาวพลอยไพลิน   ธรรมสิทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104432   นางสาวพัชราภรณ์   สันประเทียบ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104434   นางสาวปพิชญา   สุขชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104437   นางสาวพิมพ์พิชชา   ภูคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104438   นางสาวพิราพร   บุญลอย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104440   นายพุฒิพงศ์   จันทร์คำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104450   นายภาคภูมิ   บรรเลงเสนาะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104451   นายภาณุพัฒน์   ชัยชนะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104453   นายภาสกร   ม้าสดร : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104456   นางสาวมณสิกานต์   ขาวละออ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104457   นางสาวมัณฑนา   สร้อยแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104458   นางสาวมาติกา   แซ่ลิ้ม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104459   นางสาวมาริษา   ปรองดอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104460   นางสาวมาริษา   แผ่นคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104461   นางสาวยลระวี   วีระฤทธิพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104462   นายยุทธพงศ์   จันทะไทย : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104463   นางสาวยุวดี   กลิ่นหอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104464   นางสาวยุวธิดา   ปิดดวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104466   นางสาวโยทะกา   ตุ๊สูงเนิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104486   นางสาววันนิสา   ไชยวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104489   นายวิรัตน์   สินมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104504   นายสาธิต   สุขพรหม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104505   นางสาวสายทอง   นาคงาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104517   นายเสกสันต์   ปิ่นเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104519   นายอกนิษฐ์   หวังนุกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104521   นายอนุวัฒน์   มะโนเกี๋ยง : การเงิน 3ชั่วโมง
5712101348   นายบัญชา   สาระมัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712106301   นางสาวกนกวรรณ   ลิงกอร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106303   นางสาวกมลชนก   สุขเฉลิม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106306   นางสาวกัญญาภัทร   นุใจมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106307   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยบุรัม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106308   นางสาวกัลยรัตน์   ปิมแปง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106309   นางสาวกำไร   เรืองขำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106312   นางสาวคนึงนิตย์   จาปัญญะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106313   นายคมกริช   ตรีศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106314   นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วสะอาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106315   นางสาวจารุลินฑ์   พรหมชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106320   นางสาวจิรัชยา   ทิพย์เจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106321   นางสาวจุฑาทิพย์   คำแก่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106325   นางสาวชลนิภา   ชื่นยศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106327   นายฐิติพงศ์   คงประดิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106334   นางสาวทิพย์พาวรรณ   ชำนาญวงศ์ศรีธร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106337   นายธนบวร   จันทพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106353   นางสาวปาริฉัตร   พิมพ์จันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106359   นางสาวพัชรินทร์   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106364   นางสาวภัทรกานต์   สิงห์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106366   นางสาวภัทรียา   ลำภา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106367   นางสาวมนัญญา   คำลอย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106369   นางสาวรพีพรรณ   แก้วป้อม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106370   นางสาวรวมดาว   พาณิชย์หิรัญกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106374   นางสาววารุณี   มัฏฐานธง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106375   นายวิชญะ   การะเกตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106377   นายวุฒิชัย   ปัตถานะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106386   นางสาวศุภกานต์   ฟองจำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106387   นางสาวสมฤดี   ไชยลาภ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106388   นางสาวสโรชา   เทือกสา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106390   นางสาวสิรัชชา   ปันชัยกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106391   นายสิริวัฒน์   ยงโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106392   นางสาวสุจารี   คุ้มบัวบาน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106393   นางสาวสุชาดา   อินนันใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106394   นางสาวสุดารัตน์   ยาวะนิล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106397   นางสาวสุภาภรณ์   อุตมะติง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106399   นางสาวสุวนันท์   นะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106400   นายอภิรักษ์   เถื่อนเทียม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106402   นางสาวอัจฉราพร   องอาจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106403   นางสาวอัญชนา   กันทาศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106405   นางสาวอุไรวรรณ   เลือดทหาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5714101310   นางสาวกุสุมา   นาอนันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101338   นางสาวธัญลักษณ์   ธิมายอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101343   นายนพเดช   สิงห์จู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101347   นางสาวนันทิชา   นันทิสันติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101359   นางสาวพิจิตรา   สินพูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101369   นางสาวเมธาวี   พรมดวงศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102316   นางสาวณัฐญา   ภู่กำจัด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102303   นายไกรสร   เพียสังกะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102306   นายเจนภพ   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102307   นายชนุตร์   เจียมจิระพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102308   นายฐนกฤต   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102309   นายณัฐกิตต์   สนธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102310   นางสาวณัฐชา   ทองตะเภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102312   นายณัฐพล   ทองแท้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102313   นางสาวณิชารีย์   จินดาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102315   นายทิวากร   โอระมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102317   นายธนภัทร   โกศะโยดม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102319   นายนพคุณ   จงใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102326   นางสาวปานตะวัน   บุตรดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102328   นางสาวภาพตะวัน   ไชยสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102329   นายภูพันไพร   เจิดสิริพันธ์พงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102330   นางสาวรุจิรา   สุขสม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102332   นายวริศ   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102333   นางสาววันวิสาข์   คำแสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102337   นายสถาพร   วงศ์สุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102339   นางสาวสุพิชชา   มุสิกเจียรนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102340   นายสุรเกียรติ   สุรามิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102343   นางสาวอินทุอร   จานะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102344   นางสาวอุดมรักษ์   อาทวงษา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5804107303   นางสาวกัญญาวีร์   ยาวีระ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104335   นางสาวณัฐริกา   แก้วบุญปั๋น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104410   นางสาวหยาดพิรุณ   วัฒนกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204332   ภัทรวรรณ   อัตทะรันท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204337   รุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง