ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
คณะผลิตกรรมการเกษตร 5
คณะบริหารธุรกิจ 3
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 34
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล